DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10030

Название: Фінансова звітність підприємств в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку
Другие названия: Финансовая отчетность предприятий в условиях имплементации стандартов ЕС по бухгалтерскому учету
Financial statements of enterprises in the context of implementation of EU accounting standards
Авторы: Гайдучок, Т. С.
Haiduchok, T.
Дмитренко, О. М.
Дмитренко, О. Н.
Dmytrenko, О.
Ключевые слова: фінансова звітність
финансовая отчетность
financial statements
міжнародні стандарти фінансової звітності
международные стандарты финансовой отчетности
international financial reporting standards
директиви ЄС
директивы ЕС
EU directives
Issue Date: 2018
Издатель: Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси»; ТОВ «ВІПО»
Библиографическое описание: Гайдучок Т. С. Фінансова звітність підприємств в умовах імплементації стандартів ЄС з бухгалтерського обліку / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 5 жовт. 2018 р. – К. : ВІПО, 2018. – С. 46–49.
Аннотация: Інтеграція України у світовий економічний простір посилює зацікавленість до фінансової звітності підприємств, оскільки саме звітність є надійним джерелом інформації для оцінки фінансового стану та економічного розвитку суб’єкта господарювання з метою прийняття стратегічних рішень різними зацікавленими групами стейкхолдерів. Сучасні наукові праці вчених обґрунтовують зближення фінансової звітності вітчизняних підприємств зі звітністю компаній, складеною за міжнародними стандартами. Варто погодитись з вітчизняними науковцями, що міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS), як і Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS), що видані раніше, але діють разом з ними, передбачають не стільки суто стандартизацію певного набору методик, скільки використання методу професійного міркування, нехай навіть суб’єктивного, що для вітчизняної бухгалтерії ще недавно вважалося неприйнятним [9].
Интеграция Украины в мировое экономическое пространство усиливает интерес к финансовой отчетности предприятий, поскольку именно отчетность является надежным источником информации для оценки финансового состояния и экономического развития субъекта хозяйствования с целью принятия стратегических решений различными заинтересованными группами стейкхолдеров. Современные научные труды ученых обосновывают сближение финансовой отчетности отечественных предприятий с отчетностью компаний, составленной по международным стандартам. Стоит согласиться с отечественными учеными, что международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), как и Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS), выданные ранее, но действующие вместе с ними, предусматривают не столько сугубо стандартизацию определенного набора методик, сколько использование метода профессионального суждения, пусть даже субъективного, что для отечественной бухгалтерии еще недавно считалось неприемлемым [9].
The integration of Ukraine into the world economic space increases the interest in the financial statements of enterprises, because the financial statements are a reliable source of information for assessing the financial condition and economic development of an entity in order to make strategic decisions by different stakeholder groups. Modern scientific works of scientists substantiate the convergence of financial statements of domestic enterprises with the reporting of companies compiled according to international standards. It is worth agreeing with domestic scholars that the International Financial Reporting Standards (IFRS), as well as the International Accounting Standards (IAS), issued earlier but in conjunction with them, do not imply as much standardization of a particular set of techniques as the use of professional judgment, even subjective, which has recently been considered unacceptable for domestic accounting [9].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10030
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Conf_2018-10-05_46-49.pdf72,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University