DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10086

Название: Стан обміну речовин у сухостійних корів, як основа обґрунтування профілактики і лікування телят за шлунково-кишкових захворювань
Другие названия: Состояние обмена веществ у сухостойных коров, как основа обоснования профилактики и лечения телят при желудочно-кишечных заболеваний
State of metabolism of cows at dry period as the basis for reasoning of prevention and treatment of calves with gastrointestinal diseases
Авторы: Гончаренко, В. В.
Honcharenko, V.
Грищук, Г. П.
Gryshchuk, G.
Шеремет, С. І.
Шеремет, С. И.
Sheremet, S.
Ключевые слова: сухостійні корови
сухостойные коровы
dry-cows
порушення обміну речовин
нарушение обмена веществ
metabolic disorders
телята
calves
гастроентерит
гастроэнтерит
gastroenteritis
ефективність лікування
эффективность лечения
effectiveness of treatment
Issue Date: 2019
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Гончаренко В. В. Стан обміну речовин у сухостійних корів, як основа обґрунтування профілактики і лікування телят за шлунково-кишкових захворювань / В. В. Гончаренко, Г. П. Грищук, С. І. Шеремет // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2019. – Т. 21, № 93. – С. 53–59.
Аннотация: Одним із реальних шляхів збільшення виробництва продуктів тваринництва є підвищення збереження молодняка, смертність серед якого залишається на даний час ще дуже висока. Розроблено багато схем лікування телят, але вони не завжди бувають ефективними, що спонукає науковців і практиків удосконалювати вже відомі методи лікування, вишукувати і обґрунтовувати нові лікарські засоби. Матеріалом для досліджень були сухостійні корови, здорові та хворі телята. Після проведення диспансеризації поголів’я, дослід проводили в два етапи: перший етап – на 3-х групах корів, другий – на клінічно здорових і хворих телятах. Коровам першої дослідної додавали мінеральну добавку Сапокорм; коровам другої дослідної групи – препарат Бетамінт; тварини контрольної групи основний раціон. На другому етапі було сформовано групу здорових телят, а також контрольну та дві дослідні групи хворих. Першу групу лікували препаратом Інтекол у комплексі з пробіотиком Ветом. Телят другої групи – препаратом Інтекол, але у комплексі з електролітним розчином Електросол орал. Телят контрольної групи лікували 4% розчином гентаміцину сульфату та 30% розчином натрію тіосульфату. У роботі з’ясовано, що в сухостійний період у корів часто реєстрували порушення обміну речовин, а причини виникнення у телят розладів травлення пов’язані з порушенням обміну речовин у тільних корів внаслідок неповноцінної годівлі. При проведенні першого етапу досліджень одержані дані свідчать про стимулювальний вплив Бетамінту на процеси гемопоезу тільних корів. З іншого боку, вірогідне збільшення вмісту гемоглобіну в крові корів можна пояснити впливом компонентів препарату на метаболізм протеїнів. У тільних корів першої дослідної групи, яким застосовували мінеральну добавку Сапокорм, вірогідних змін цих показників не було виявлено. Наступний етап виконання роботи був спрямований на вивчення ефективності препаратів для лікування хворих телят. При аналізі біохімічних показників отримано низьку ефективність лікування контрольної групи, що проявилось незначним підвищенням рівня біохімічних показників крові хворих телят, це свідчить про не ефективну дію препаратів. При лікуванні телят першої групи загальний стан нормалізувався протягом 4–5 діб лікування. Це свідчить про комплексний вплив сполук та інших елементів, які є складовими компонентами препарату Інтекол та пробіотика Ветом, на відновлення структури і функцій травлення. Аналізі біохімічних показників крові другої групи при їх лікуванні препаратом Інтекол і Електросол орал нормалізація загального стану настала протягом 2–3 діб лікування. Виявлені зміни свідчать про комплексний вплив біогенних елементів, які є складовими компонентами препарату Електросол орал. На основі проведених досліджень доведено позитивний вплив запропонованих схем лікування та ефективність застосування комплексу препаратів з антибіотиком «Інтекол».
Одним из реальных путей увеличения производства продуктов животноводства является повышение сохранности молодняка, смертность среди которых остается в настоящее время еще очень высокой. Разработано много схем лечения телят, но они не всегда бывают эффективными, что побуждает ученых и практиков совершенствовать уже известные методы лечения, искать и обосновывать новые лекарственные средства. Материалом для исследований были сухостойные коровы, здоровые и больные телята. После проведения диспансеризации поголовья, опыт проводили в два этапа: первый этап – на 3-х группах коров, второй – на клинически здоровых и больных телятах. Коровам первой опытной добавляли минеральную добавку Сапокорм; коровам второй опытной группы – препарат Бетаминт; животным контрольной группы – основной рацион. На втором этапе была сформирована группа здоровых телят, а также контрольная и две исследовательские группы больных. Первую группу лечили препаратом Интекол в комплексе с пробиотиком Ветом. Телят второй группы – препаратом Интекол, но в комплексе с электролитным раствором Електросол орал. Телят контрольной группы лечили 4% раствором гентамицина сульфата и 30% раствором натрия тиосульфата. В работе установлено, что в сухостойный период у коров часто регистрировали нарушение обмена веществ, а причины возникновения у телят расстройств пищеварения связаны с нарушением обмена веществ у стельных коров вследствие неполноценного кормления. При проведении первого этапа исследований полученые данные свидетельствуют о стимулирующем влияние Бетаминта на процессы гемопоэза тельных коров. С другой стороны, достоверное увеличение содержания гемоглобина в крови коров можно объяснить влиянием компонентов препарата на метаболизм белков. У стельных коров первой опытной группы, которым добавляли минеральную добавку Сапокорм, возможных изменений этих показателей не было обнаружено. Следующий этап выполнения работы был направлен на изучение эффективности препаратов для лечения больных телят. При анализе биохимических показателей получена низкая эффективность лечения контрольной группы, которое проявилось незначительным повышением уровня биохимических показателей крови больных телят, это свидетельствует о неэффективном действие препаратов. При лечении телят первой группы общее состояние нормализовалось в течение 4–5 суток лечения. Это свидетельствует о комплексном воздействии соединений и других элементов, которые являются составными компонентами препарата Интекол и пробиотика Ветом, на восстановление структуры и функций пищеварения. При анализе биохимических показателей крови второй группы при их лечении препаратом Интекол и Електросол орал нормализация общего состояния наступила в течение 2–3 суток лечения. Выявленные изменения свидетельствуют о комплексном воздействии биогенных элементов, которые являются составными компонентами препарата Електросол орал. На основе проведенных исследований доказано положительное влияние предложенных схем лечения и эффективность применения комплекса препаратов с антибиотиком «Интекол».
One of the real ways of increasing the production of livestock products is to increase the conservation of young animals, the mortality rate of which remains at this time still very high. Many calf treatment regimens have been developed, but they are not always effective, which prompts scientists and practitioners to improve already known methods of treatment, to find and justify new medical preparation. Material for research were dry-cows, healthy and sick calves. After the clinical examination of cows, the experiment was conducted in two phases: the first phase – in 3 groups of cows, the second – in clinical healthy and sick calves. Mineral supplement of Sapocorm were added to the first experimental group of cows; cows of the second experimental group – the preparation Betamint; animals of control group get basic diet. At the second phase, a group of healthy calves, as well as control and two experimental groups of patients were formed. The first group was treated with Intecol in combination with the probiotic Vetom. Calves of the second group – the preparation Intecoll, but in a complex with electrolyte solution Electrosol oral. The calves of the control group were treated with 4% solution of gentamicin sulfate and 30% solution of natrium thiosulfate. It was found out that during the dry period, cows were often subjected to metabolic disorders, and the causes of digestive disorders in calves were associated with a metabolic disorders in cows as a result of malnutrition. In the first stage of the research, the data obtained show the stimulatory effect of Betamint on the processes of hemopoiesis of the cows. In other side, the probable magnification increase hemoglobin in the blood of cows can be explained by the influence of the components of the preparation on the metabolism of proteins. In cows of the first experimental group, which received the mineral supplement of Sapocorm, there were no probable changes in these indices. The next stage of the work was aimed at studying the effectiveness of preparation for the treatment of sick calves. In the analysis of biochemical parameters, was obtained low effectiveness of control group treatment, which was manifested by a slight increase in the biochemical parameters of the blood of diseased calves, which indicates an ineffective action of preparation. In the treatment of calves in the first group, the general condition was normal within 4–5 days of treatment. This indicates the complex effect of compounds and other elements that are components of the preparation Intecol and probiotic Vetom, on restoring the structure and functions of digestion. An analysis of the biochemical parameters of the blood of the second group when treated with the preparation Intecol and Electrosol oral plagued the normalization of the general state occurred within 2–3 days of treatment. The revealed changes indicate the complex influence of nutrients, which are components of the preparation Electrosol oral. On the basis of the conducted studies, the positive influence of the proposed treatment regimens and the effectiveness of the use of a complex of preparation with the antibiotic «Intecol» has been proved.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10086
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NV_LNUVMB_VN_2019_21_93_53-59.pdf487,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University