DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 08 (81) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10138

Название: Компенсаційні інструменти управління та організаційно-економічні особливості формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві
Другие названия: Compensation management tools and organizational and economic features of the formation of the market for ecosystem services in forestry
Компенсационные инструменты управления и организационно-экономические особенности формирования рынка экосистемных услуг в лесном хозяйстве
Авторы: Никитюк, Ю. А.
Nykytiuk, Y.
Коморна, О. М.
Komorna, O.
Коморная, О. М.
Никитюк, І. Ю.
Nykytiuk, I.
Никитюк, И. Ю.
Ключевые слова: екосистемні послуги
ecosystem services
экосистемные услуги
компенсаційні інструменти
compensatory instruments
компенсационные инструменты
лісове господарство
forestry
лесное хозяйство
регіональний розвиток
regional development
региональное развитие
матеріальний ресурс
material resources
материальный ресурс
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Никитюк Ю. А. Компенсаційні інструменти управління та організаційно-економічні особливості формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві / Ю. А. Никитюк, О. М. Коморна, І. Ю. Никитюк // Наукові горизонти. – 2019. – № 8 (81). – С. 87–93.
Аннотация: Екосистемні послуги як вагомий чинник регіонального розвитку являють собою недооцінені вигоди, одержувані суспільством від екосистем, які на пряму або побічно здійснюють свій внесок у соціально-економічний розвиток регіонів. Виявлення основних складових даного чинника пов’язане зособливостями ландшафтної структури території та набором екосистемних послуг, які забезпечуються природними комплексами. При цьому, економічна оцінка екосистемних послуг регіонів дозволяє виявити приховані можливості для диверсифікації їх економік як однієї із стратегічних завдань розвитку будь-якої країни з метою зниження внутрішніх і зовнішніх факторів ризику. У результаті проведених досліджень наведено класифікацію екосистемних послуг за ступенем матеріальності кінцевого продукту: за поділом на ринки товарів, виробництв, послуг, праці і капіталу. Встановлено основні функції ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві. Проведено детальний аналіз важливих чинників, які впливають на попит на екосистемні послуги, а саме: кількість споживачів на ринку; число фірм, які надають екосистемні послуги. Описано як позитивні, так і негативні наслідки розвитку конкуренції або монополізації ринку екосистемних послуг. Охарактеризовано основні компенсаційні інструменти, які актуальні до впровадження у сфері лісового господарства в Україні. Успішний розвиток ринку екосистемних послуг у лісовому господарстві, його масштаб і наповнення залежать від ступеня державного впливу на природокористувачів у напрямку дотримання ними природоохоронних вимог. У зв’язку з цим, наразі вкрай важливим є вивчення реально існуючого у світі і, в першу чергу, в Україні ринку екосистемних послуг у лісовому господарстві і визначення особливостей його формування і розвитку. Дослідження ринку екосистемних послуг дозволить виявити перспективні напрямки його розвитку, що сприятиме не лише більш повній реалізації заходів з охорони лісового господарства, а й впровадженню економічних механізмів раціонального лісокористування.
Ecosystem services as a significant factor in regional development represent undervalued benefits of society from ecosystems that contribute directly or indirectly to the socio-economic development of the regions. Identification of the main components of this factor is due to the peculiarities of the landscape structure of the territory and the set of ecosystem services provided by natural complexes. At the same time, the economic assessment of the ecosystem services of the regions can reveal the hidden possibilities for diversifying their economies as one of the strategic objectives of any country's development in order to reduce internal and external risk factors. As a result of the conducted studies, the classification of ecosystem services according to the degree of materiality of the final product is given: by division into markets of goods, industries, services, labor and capital. The main functions of the market for ecosystem services in the forestry sector are established. A detailed analysis of the important factors affecting the demand for ecosystem services, namely, the number of consumers on the market, has been carried out; number of firms providing ecosystem services. The positive and negative consequences of the development of competition or monopolization of the market for ecosystem services are presented. The main compensating tools that are relevant to the implementation of forestry in Ukraine are described. Successful development of the market for ecosystem services in forestry, its scale and content depend on the degree of state influence on the nature of users in the direction of compliance with their environmental requirements. In this regard, today it is extremely important to study the market of ecosystem services in the forestry sector, which exists in the world and, first of all, in Ukraine, and to determine the peculiarities of its formation and development. The research of the market of ecosystem services will reveal promising directions for its development, which will promote not only the full implementation of forest management measures, but also the introduction of economic mechanisms for sustainable forest management.
Экосистемные услуги как весомый фактор регионального развития представляют собой недооценненые выгоды, получаемые обществом от экосистем, которые напрямую или косвенно осуществляют свой вклад в социально-экономическое развитие регионов. Выявление основных составляющих данного фактора связано с особенностями ландшафтной структуры территории и набором экосистемных услуг, обеспечиваемых природными комплексами. При этом, экономическая оценка экосистемных услуг регионов позволяет выявить скрытые возможности для диверсификации их экономик как одной из стратегических задач развития любой страны с целью снижения внутренних и внешних факторов риска. В результате проведенных исследований приведена классификация экосистемных услуг по степени материальности конечного продукта: по разделению на рынки товаров, производств, услуг, труда и капитала. Установлены основные функции рынка экосистемных услуг в лесном хозяйстве. Проведен детальный анализ важных факторов, влияющих на спрос на экосистемные услуги, а именно: количество потребителей на рынке; число фирм, которые предоставляют экосистемные услуги. Описаны как положительные, так и отрицательные последствия развития конкуренции или монополизации рынка экосистемных услуг. Охарактеризованы основные компенсационные инструменты, которые актуальны для внедрения в сфере лесного хозяйства в Украине. Развитие рынка экосистемных услуг в лесном хозяйстве, его масштаб и наполнение зависят от степени государственного воздействия на природопользователей в направлении соблюдения ими природоохранных требований. В связи с этим, в настоящее время крайне важным является изучение реально существующего в мире и, в первую очередь, в Украине рынка экосистемных услуг в лесном хозяйстве и определения особенностей его формирования и развития. Исследование рынка экосистемных услуг позволит выявить перспективные направления его развития, что будет способствовать не только более полной реализации мероприятий по охране лесного хозяйства, но и внедрению экономических механизмов рационального лесопользования.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10138
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:Статті
2019, № 08 (81)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_8_87-93.pdf478,22 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University