DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 08 (81) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10144

Название: Вплив мінеральних речовин та «Нутріселу» на якість молока і молочну продуктивність корів
Другие названия: The impact of mineral substances and «Nutricell» on milk quality and cows milk productivity
Влияние минеральных веществ и «Нутрисела» на качество молока и продуктивность коров
Авторы: Котелевич, В. А.
Kotelevych, V.
Довгій, Ю. Ю.
Dovhiy, Yu.
Довгий, Ю. Ю.
Сеніченко, В. Ю.
Sanichenko, V.
Сениченко, В. Ю.
Довгій, Х. О.
Dovhiy, H.
Довгий, Х. О.
Ключевые слова: якість
quality
качество
жир
fat
білок
albumen
белок
кислотність
acidity
кислотность
СЗМЗ
NFMS
СОМО
бактеріальне обсемінення
bacterial contamination
бактериальное обсеминение
продуктивність
productivity
производительность
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Вплив мінеральних речовин та «Нутріселу» на якість молока і молочну продуктивність корів / В. А. Котелевич, Ю. Ю. Довгій, В. Ю. Сеніченко, Х. О. Довгій // Наукові горизонти. – 2019. – № 8 (81). – С. 48–52.
Аннотация: Наведені результати науково-виробничого досліду у СТОВ «Хлібороб» Вінницької області з вивчення якісного складу молока та молочної продуктивності корів після застосування комплексу мінеральних речовин CuSO4 40 мг, Zn SO4 1200мг, MnSO4 1300мг, CoCl2 30мг, KI 15мг з кормом на добу/на голову та мультивітамінної добавки з амінокислотами і селеном «Нутріселу» в дозі 2 г на добу/на голову. Визначений на початку досліду середньодобовий надій підтверджує, що формування тварин у дослідній і контрольній групах було проведено з урахуванням молочної продуктивності. Встановлено, що середньодобовий надій корів дослідної групи збільшився на 4,7 %. Аналіз якості молока, одержаного від корів контрольної та дослідної груп, свідчить про відповідність нормативним вимогам ДСТУ 3662:2018. За органолептичними показниками усі зразки молока були однорідною рідиною від білого до світло-кремового кольору, без осаду та пластівців білка. Смак і запах чистий, притаманний свіжому молоку, без сторонніх присмаків і запахів. За ступенем чистоти усі зразки молока були 1 групи. Визначення густини показало, що даний показник відповідає нормативним вимогам. Проте необхідно зазначити, що за цим показником молоко корів контрольної групи в кінці досліду згідно з вищезазначеним ДСТУ відповідало вищому гатунку, а тварин дослідної групи – екстра-класу. Масова частка жиру та вміст білка у зразках молока тварин дослідної групи мали тенденцію до збільшення. Титрована кислотність та бактеріальне обсемінення досліджених зразків молока також відповідали вимогам державного стандарту на рівні екстра-класу, що свідчить про високій рівень санітарної культури і дотримання належної гігієнічної та виробничої практики (GHP/GMP).
The paper presents the results of research and production experience at ALLC «Hliborob» Vinnytsia oblast on studying the milk qualitative composition and cows productivity after consuming a complex of mineral substances CuSO4 40 mg, Zn SO4 1200mg, MnSO4 1300mg, CoCl2 30mg, KI with feeds per day/ head, as well as mineral additive with aminoacids and selenium «Nutricell» at a doze of 2 gr per day per head. A daily average milk yield, determined before the research, proves that the choice of animals in control and in experimental groups was done with due regards to milk productivity. It has been determined that a daily milk yield of cows of the experimental group increased by 4.7%. The quality analysis of milk received from the cows of experimental and control groups testifies to its compliance with the GOST 3662:2018. According to the organoleptic parameters, all milk samples were a homogeneous liquid from white to light-cream colours, without any albumen flakes.The flavour is clear, common to fresh milk, without any side-flavours. According to the purity level, all milk samples corresponded to group 1. Density analysis shows that the given parameter corresponds to norms. But it is necessary to admit that according to this parameter the milk of a control group at the end of the research corresponded to a highest grade, according to an above mentioned GOST, and the milk of an experimental group corresponded to extra-class milk. The mass fat amount and albumen content in the milk samples of experimental group animals tended to increase. The titrated acidity and the bacterial contamination of the samples also corresponded to national standards requirements on extra-class level. It testfies to a high sanitary culture level and keeping to a high sanitary and productive practice levels (GHP/GMP).
Приведенные результаты научно-производственного опыта в СООО «Хлебороб» Винницкой области изучения качественного состава молока и молочной продуктивности коров после применения комплекса минеральных веществ CuSO4 40 мг, Zn SO4 1200 мг, MnSO4 1300мг, CoCl2 30 мг, KI 15 мг с кормом в сутки/на голову и мультивитаминные добавки с аминокислотами и селеном «Нутрисела» в дозе 2 г в сутки/на голову. Определенный в начале опыта среднесуточный надой подтверждает, что формирование животных в опытной и контрольной группах было проведено с учетом молочной продуктивности. Установлено, что среднесуточный надой коров опытной группы увеличился на 4,7%. Анализ качества молока, полученного от коров контрольной и опытной групп, свидетельствует о соответствии нормативным требованиям ГОСТ 3662: 2018. По органолептическим показателям все образцы молока были однородной жидкостью от белого до светло-кремового цвета, без осадка и хлопьев белка. Вкус и запах чистый, свойственный свежему молоку, без посторонних привкусов и запахов. По степени чистоты все образцы молока были 1 группы. Определение плотности показало, что данный показатель соответствует нормативным требованиям. Однако необходимо отметить, что по этому показателю молоко коров контрольной группы в конце опыта согласно вышеупомянутому ГОСТ соответствовало высшем сорта, а животных опытной группы - высшего качества. Массовая доля жира и содержание белка в образцах молока животных опытной группы имели тенденцию к увеличению. Титруемая кислотность и бактериальное обсеминение исследованных образцов молока также отвечали требованиям государственного стандарта на уровне высшего качества, что свидетельствует о высокой уровень санитарной культуры и соблюдения надлежащей гигиенической и производственной практики (GHP/GMP).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10144
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 08 (81)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_8_48-52.pdf642,5 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University