DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Бібліотека >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10236

Название: Формування інформаційної компетентності як запорука дотримання академічної доброчесності: роль бібліотеки закладу вищої освіти
Другие названия: Forming of information competence as a precondition of academic integrity: the role of the library of higher education institution
Формирование информационной компетентности как залог соблюдения академической доброчестности: роль библиотеки учреждения высшего образования
Авторы: Завадська, Н. В.
Zavadska, N.
Завадская, Н. В.
Ігнатюк, М. В.
Ignatiuk, M.
Игнатюк, М. В.
Ключевые слова: інформаційна компетентність
information competence
информационная компетентность
інформаційна грамотність
information literacy
информационная грамотность
інформаційне суспільство
information society
информационное общество
бібліотека закладу вищої освіти
library of higher education institution
библиотека учреждения высшего образования
академічна доброчесність
academic integrity
академическая доброчестность
академічна етика
academic ethics
академическая этика
плагіат
plagiarism
плагиат
інтерактивні форми роботи
interactive forms of work
интерактивные формы работы
Issue Date: 2020
Издатель: Київський національний університет культури і мистецтв
Библиографическое описание: Завадська Н. В. Формування інформаційної компетентності як запорука дотримання академічної доброчесності: роль бібліотеки закладу вищої освіти / Н. В. Завадська, М. В. Ігнатюк // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2020. – № 5. – С. 44–65.
Аннотация: У статті аналізується взаємозалежність між формуванням інформаційної компетентності студентів та підвищенням рівня культури академічної доброчесності в освітньому середовищі. Актуалізовано важливість формування інформаційної компетентності студентів не лише для навчання, а й професійного становлення, самовдосконалення та вирішення життєвих завдань в особистій сфері. Мінливість та динамічність світу інформаційних технологій, суворі вимоги ринку праці та очікування роботодавців диктують потребу оволодіння майбутніми фахівцями універсальними знаннями, уміннями, навичками й особистими якостями, як-от, професійна мобільність, адаптивність, здатність оперативно здобувати нові знання, упевнена орієнтація у веб-середовищі та інформаційному просторі, що й передбачає комплексне формування інформаційної компетентності. Акцентовано наслідки недооцінювання формування інформаційної культури студентів на загальнонаціональному рівні (як для освіти й наукової комунікації зокрема, так і для успішного становлення інформаційного суспільства загалом). Підкреслено необхідність упровадження інформаційної культури інтегровано з основами академічного письма у навчальний процес як обов’язкової дисципліни. Проаналізовано фактори сприяння формуванню доброчесного освітнього середовища та укорінення у ньому базових цінностей академічної доброчесності. Обґрунтовано необхідність зміщення акцентів із боротьби із плагіатом у студентських роботах на розробку заходів щодо запобігання цьому явищу та підвищення інформаційної та академічної культури студентів. Розкрито роль та можливості бібліотеки ЗВО у створенні інформаційного простору, у якому дотримання норм академічної доброчесності є безперечною цінністю. Розглянуто новітні інтерактивні форми роботи бібліотеки та способи презентації освітнього контенту із урахуванням особливостей «кліпового мислення» сучасного покоління, як-от, ґейміфікація, імітаційні та інтерактивні ігри, веб-квести, відео-лекції тощо.
The article analyzes the interdependence between the formation of students’ information competence and the enhancement of the culture of academic integrity in the educational environment. It is important to form students’ information competence not only for education but also for professional formation, self-improvement and solving of life problems in the personal sphere has been actualized. The changeability and dynamism of the information technology world, the rigorous demands of the labor market and the expectations of employers dictate the need to master by future specialists with universal knowledge, skills, personal qualities, such as professional mobility, adaptability, ability to quickly acquire new knowledge, certain orientation in the web environment and information space, which implies complex formation of information competence. The consequences of underestimating the formation of students’ information culture at the national level (for education and scientific communication in particular, and for the successful formation of the information society in general) are emphasized. The need to introduce an information culture integrated with the basics of academic writing into educational process as a compulsory discipline is underlined. The factors of promoting the formation of a moral educational environment and the rooting in it of the basic values of academic integrity are analyzed. The necessity of shifting the emphasis from the fight against plagiarism in student works to developing measures to prevent this phenomenon and enhance the information and academic culture of students is substantiated. The role and opportunities of the higher education institution’s library in creating an information space in which adherence to standards of academic integrity is undeniable value are shown. The newest interactive forms of library work and ways of presenting educational content taking into account the features of “clip-thinking” of the modern generation, such as gamification, simulation and interactive games, web quests, video lectures and more are considered.
В статье анализируется взаимосвязь между формированием информационной компетентности студентов и повышением культуры академической доброчестности в образовательной среде. Формирование информационной компетентности студентов важно не только для обучения, но и для профессионального становления, самосовершенствования и решения жизненных проблем в личностной сфере. Изменчивость и динамизм мира информационных технологий, жесткие требования рынка труда и ожидания работодателей диктуют необходимость овладения будущими специалистами универсальными знаниями, навыками, личными качествами, такими как профессиональная мобильность, адаптивность, способность быстро осваивать новые знания, определенная ориентация в веб-среде и информационном пространстве, что предполагает комплексное формирование информационной компетенции. Подчеркиваются последствия недооценки формирования информационной культуры студентов на национальном уровне (для образования и научного общения в частности, и для успешного формирования информационного общества в целом). Подчеркивается необходимость внедрения информационной культуры, интегрированной с основами академического письма, в учебный процесс как обязательной дисциплины. Анализируются факторы, способствующие формированию нравственной образовательной среды и укоренению в ней базовых ценностей академической честности. Обоснована необходимость смещения акцента с борьбы с плагиатом в студенческих работах на разработку мер по предупреждению этого явления и повышению информационной и академической культуры студентов. Показаны роль и возможности библиотеки вуза в создании информационного пространства, в котором соблюдение стандартов академической честности является неоспоримой ценностью. Рассмотрены новейшие интерактивные формы работы библиотеки и способы подачи учебного контента с учетом особенностей «клип-мышления» современного поколения, такие как геймификация, симуляторы и интерактивные игры, веб-квесты, видеолекции и многое другое.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10236
ISSN: 2616-7654 (print)
2617-8427 (online)
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UJLIS_2020 _5_44-65.pdf295,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University