DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10310

Название: Людиноцентризм формування розвитку територіальних громад в умовах глобалізації
Другие названия: Anthropocentrism of formation of development of territorial communities in the conditions in the globalization
Человекоцентризм формирования развития территориальных общин в условиях глобализации
Авторы: Cкидан, О. В.
Skydan, O.
Войтенко, А. Б.
Voytenko, A.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
Костюк, Л.
Kostyuk, L.
Ключевые слова: глобалізація
globalization
глобализация
децентралізація
decentralization
децентрализация
державно-партнерські відносини
public-partnership relations
государственно-партнерские отношения
особистісно-орієнтовані моделі управління
personality-oriented management models
личностно-ориентированные модели управления
Issue Date: 2019
Издатель: Херсонський державний аграрний університет
Библиографическое описание: Людиноцентризм формування розвитку територіальних громад в умовах глобалізаці / О. Скидан, А. Войтенко, М. Плотнікова, Л. Костюк // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 червня 2019 р.). – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 200–202.
Аннотация: Глобалізація та децентралізація процесів у світовій економіці, динамічний характер розвитку суспільства, становлення національної економіки країни зумовили появу принципово нових підходів в управлінні територіальними громадами та кадровим забезпеченням системи місцевого самоврядування. Принципово нові світоглядні позиції ноосферного розвитку людства, забезпечення ефективності функціонування соціально-екологічного середовища на перше місце висувають інклюзивний підхід, партисипацію як парадигму національного відродження, визначення чинників забезпечення соціально-психологічного комфорту мешканців територій.
Globalization and decentralization of processes in the world economy, the dynamic nature of society, the formation of the national economy have led to the emergence of fundamentally new approaches to the management of local communities and staffing of local government. Fundamentally new worldviews of noosphere development of mankind, ensuring the effectiveness of the socio-ecological environment in the first place put forward an inclusive approach, participation as a paradigm of national revival, determining the factors of socio-psychological comfort of the inhabitants of the territories.
Глобализация и децентрализация процессов в мировой экономике, динамичный характер развития общества, становления национальной экономики страны обусловили появление принципиально новых подходов в управлении территориальными общинами и кадровым обеспечением системы местного самоуправления. Принципиально новые мировоззренческие позиции ноосферного развития человечества, обеспечения эффективности функционирования социально-экологической среды на первое место выдвигают инклюзивный подход, партисипацию как парадигму национального возрождения, определения факторов обеспечения социально-психологического комфорта жителей территорий.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10310
ISBN: 978-966-97932-0-1
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VPZ_2019_2_200-202.pdf679,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University