DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
***Кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10322

Название: Сутність та елементи системного управління в контексті стратегічного розвитку підприємства
Другие названия: The essence and elements of system management in the context of strategic development of the enterprise
Сущность и элементы системного управления в контексте стратегического развития предприятия
Авторы: Ляшенко, Р. В.
Liashenko, R.
Ключевые слова: система
system
суб’єкти господарювання
business entities
субъекты хозяйствования
стратегічні альянси
strategic alliances
стратегические альянсы
Issue Date: 2020
Издатель: Перспектива
Библиографическое описание: Ляшенко Р. В. Сутність та елементи системного управління в контексті стратегічного розвитку підприємства / Р. В. Ляшенко // Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 січ. 2020 р. – Дніпро : НО «Перспектива», 2020. – С. 60–63.
Аннотация: В сучасних умовах розвитку світової, міжнародної, національної та регіональної економіки підприємство розглядається як відкрита система (переважно економічна), яка взаємодіє з іншими системами різного рівня [1]. Такий підхід породжує необхідність управління суб’єктом господарювання частиною системи. У цьому випадку необхідно зважити на різні наукові думки, щодо визначення сутності терміну «система» у співвідношенні підприємства до його діяльності, де можна виділити два ключові підходи: – розглядаються суб’єкти господарювання як системи, яка складається з певних елементів (підсистем, компонентів), об’єднаних у підрозділи [3]. Цей підхід умовно можемо називати «структурним»; – розглядаються суб’єкти господарювання як системи, де взаємозв’язок та взаємовплив його елементів відбувається в процесі функціонування підприємства [4]. Цей підхід умовно називаємо «функціональним».
In modern conditions of development of world, international, national and regional economy the enterprise is considered as open system (mainly economic) which interacts with other systems of different level [1]. This approach creates the need for management by enterprise part of the system. In this case, it is necessary to take into account various scientific opinions on the definition of the term «system» in relation to the enterprise to its activities, where we can identify two key approaches: – business entities are considered as a system consisting of certain elements (subsystems, components), combined into units [3]. This approach can be conditionally called «structural»; – business entities are considered as a system where the relationship and interaction of its elements occurs in the process of enterprise operation [4]. This approach is conventionally called «functional».
В современных условиях развития мировой, международной, национальной и региональной экономики предприятие рассматривается как открытая система (преимущественно экономическая), которая взаимодействует с другими системами различного уровня [1]. Такой подход порождает необходимость управления субъектом хозяйствования частью системы. В этом случае необходимо учесть различные научные мнения относительно определения сущности термина «система» в соотношении предприятия к его деятельности, где можно выделить два ключевых подхода: – рассматриваются субъекты хозяйствования как система, которая состоит из определенных элементов (подсистем, компонентов), объединенных в подразделения [3]. Этот подход условно можем называть «структурным»; – рассматриваются субъекты хозяйствования как системы, где взаимосвязь и взаимовлияние его элементов происходит в процессе функционирования предприятия [4]. Этот подход условно называем «функциональным».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10322
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TPZEFSES_2020_60–63.pdf48,66 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University