DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10379

Название: Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу на ринку аграрного страхування
Другие названия: Выбор стратегий ценообразования по результатам SWOT-анализа на рынке аграрного страхования
Selecting the pricing strategies based on the results of a SWOT-analysis of the market of agricultural insurance
Авторы: Віленчук, О. М.
Виленчук, А. Н.
Vilenchuk, O.
Ключевые слова: аграрне страхування стратегії
аграрное страхование стратегии
agricultural insurance of strategy
страхові тарифи
страховые тарифы
insurance rates
суб’єкти страхового ринку
субъекты страхового рынка
actors of insurance market
ціноутворення
ценообразование
pricing
Issue Date: 2018
Издатель: Харківський національний економічний університет; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; Видавничий Дім «Інжек»
Библиографическое описание: Віленчук О. М. Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу на ринку аграрного страхування / О. М. Віленчук // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – С. 220–228.
Аннотация: Метою статті є відображення варіантів використання цінових стратегій та здійснення збутової політики страховими компаніями, базуючись на результатах SWOT-аналізу ринку аграрного страхування. Обґрунтовано авторське бачення необхідності формування та використання цінових стратегій на страховому ринку. Виходячи з фінансово-економічних інтересів суб’єктів страхового процесу сформульовано три цінові стратегії, які можуть застосовуватися страховими компаніями, враховуючи особливості тарифної політики. Встановлено, що реалізація тієї чи іншої цінової стратегії та використання інноваційних каналів збуту страхових послуг має сприяти максимальному покриттю страхуванням сільськогосподарських ризиків, а також забезпечення фінансової надійності та платоспроможності страховиків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування можливих варіантів активізації страхових відносин в аграрній сфері.
Целью статьи является отображение вариантов использования ценовых стратегий и осуществление сбытовой политики страховыми компаниями, основываясь на результатах SWOT-анализа рынка аграрного страхования. Обосновано авторское видение необходимости формирования и использования ценовых стратегий на страховом рынке. Исходя из финансово-экономических интересов субъектов страхового процесса, сформулированы три ценовые стратегии, которые могут применяться страховыми компаниями, учитывая особенности тарифной политики. Установлено, что реализация той или иной ценовой стратегии и использование инновационных каналов сбыта страховых услуг должно способствовать максимальному покрытию страхованием сельскохозяйственных рисков, а также обеспечение финансовой надежности и платежеспособности страховщиков. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении является обоснование возможных вариантов активизации страховых отношений в аграрной сфере.
The article is aimed at displaying the options for using pricing strategies and implementing sales policy by insurance companies, based on the results of a SWOT-analysis of the market of agricultural insurance. The author’s vision of the necessity of formation and use of price strategies in the insurance market is substantiated. On the basis of the financial and economic interests of the actors of insurance process, three pricing strategies are formulated that can be applied by insurance companies, taking into consideration peculiarities of the tariff policy. It is determined that implementation of varying pricing strategies and use of innovative distribution channels of insurance services should facilitate maximum coverage of agricultural risks by means of insurance, as well as provide the financial reliability and solvency of insurers. Prospect for further research in this direction is substantiation of the possible options for the intensification of insurance relations in agrarian sphere.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10379
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BI_2018_11_220-228.pdf258,48 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University