DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 03 (88) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10524

Название: Розвиток банківської системи в умовах деструктивного впливу внутрішніх та зовнішніх факт
Другие названия: The development of the banking system in conditions of destructive impact of internal and external factors
Развитие банковской системы в условиях деструктивного воздействия внутренних и внешних факторов
Авторы: Забуранна, Л. В.
Zaburanna, L.
Забуранная, Л. В.
Недільська, Л. В.
Nedilska, L.
Недельская, Л. В.
Абрамова, І. В.
Abramova, I.
Абрамова, И. В.
Куровська, Н. О.
Kurovska, N.
Куровская, Н. А.
Мартинюк, Г. П.
Martynuk, G.
Ключевые слова: центральний банк
central bank
центральный банк
комерційні банки
commercial banks
коммерческие банки
банківська система
banking system
банковская система
парадигма розвитку банківської системи України
paradigm for the development of the banking system of Ukraine
парадигма развития банковской системы Украины
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Розвиток банківської системи в умовах деструктивного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів / Л. В. Забуранна, Л. В. Недільська, І. В. Абрамова [та ін.] // Наукові горизонти. – 2020. – № 3 (88). – С. 7–18.
Аннотация: Стаття містить обґрунтування теоретико-методологічної моделі розвитку банківської системи України. Мета дослідження полягає в аналізі ключових аспектів функціонування банківської системи України та теоретико-методологічному обґрунтуванні моделі її розвитку. Аналіз порушених у дослідженні питань здійснювався за загальнометодологічною схемою системного підходу. Емпіричний аналіз здійснювався з використанням даних за 2013–2017 рр. У ході дослідження виокремлено монетарні інструменти центрального банку, які дозволили здійснити об'єктивну оцінку його діяльності у сфері грошово-кредитного регулювання. Виявлено основні тенденції розвитку банківської системи України. Встановлено, що ситуацію в банківській системі вдалося стабілізувати завдяки відновленню бази фондування, визнанню реальної якості активів та виконанню програм докапіталізації практично усіма великими банками. З'ясовано, що наразі комерційні банки мають достатньо капіталу та ліквідності, щоб відновити кредитування економіки. Проілюстровано найбільш ймовірну тенденцію розвитку банківської системи України в найближчій перспективі. Визначено, що сталий розвиток банківської системи може забезпечити чітка і реалістична парадигма з окресленими пріоритетами, цілями, завданнями, а також етапами її імплементації. Найважливішими завданнями розвитку банківської системи у відповідності до євроінтеграційних процесів, національних потреб та інтересів визнано наступне: ефективний перерозподіл капіталів; якісне банківське обслуговування; достатній рівень конкурентоспроможності; відповідність вітчизняної банківської системи міжнародним стандартам; фінансова доступність (інклюзія). Встановлено етапи імплементації парадигми розвитку банківської системи України, особливості реалізації яких ляжуть в основу подальших досліджень авторів.
The article presents the substantiation of the methodological model of the development of the banking system of Ukraine. The purpose of the research is to analyze the key aspects of the functioning of the banking system of Ukraine as well as to provide the theoretical and methodological substantiation of the model for its development. The analysis of the issues raised in the study was carried out according to the general methodological scheme of the system approach. The empirical analysis was conducted using the data of 2013–2017. Monetary instruments of the central bank, which allowed an objective evaluation of its activities in the field of monetary regulation, are identified in the course of the research. The main trends in the development of the banking system of Ukraine are revealed. It is established that it was possible to stabilize the situation in the banking system owing to the restoring of the fund base, recognizing the real quality of assets and implementing programs of capitalization by virtually all large banks. It is found out that commercial banks currently own a right amount of capital and liquidity to resume lending to the economy. The most probable trend of the development of the banking system of Ukraine in the immediate future is illustrated. It is established that a clear and realistic paradigm with the outlined priorities, objectives, tasks, and the stages of its implementation is able to ensure a sustainable development of the banking system. The most important tasks for the development of the banking system in accordance with the European integration processes, national needs and interests are defined; they include effective redistribution of capital; high-quality banking services; sufficient level of competitive ability; compliance of the domestic banking system with the international standards; financial availability (inclusion). The implementation stages of the paradigm for the development of the banking system of Ukraine are established, namely restoration, activation and well-balanced international integration.
Статья содержит обоснование теоретико-методологической модели развития банковской системы Украины. Цель исследования заключается в анализе ключевых аспектов функционирования банковской системы Украины и теоретико-методологическое обосновании модели ее развития. Анализ затронутых в исследовании вопросов осуществлялся по общеметодологической схеме системного подхода. Эмпирический анализ осуществлялся с использованием данных за 2013-2017 гг. В ходе исследования выделены монетарные инструменты центрального банка, которые позволили осуществить объективную оценку его деятельности в сфере денежно-кредитного регулирования. Выявлены основные тенденции развития банковской системы Украины. Установлено, что ситуацию в банковской системе удалось стабилизировать благодаря восстановлению базы фондирования, признанию реального качества активов и выполнению программ докапитализации практически всеми крупными банками. Выяснено, что сейчас коммерческие банки имеют достаточно капитала и ликвидности, чтобы возобновить кредитование экономики. Проиллюстрировано наиболее вероятную тенденцию развития банковской системы Украины в ближайшей перспективе. Определено, что устойчивое развитие банковской системы может обеспечить четкая и реалистичная парадигма с очерченными приоритетами, целями, задачами, а также этапами ее осуществления. Важнейшими задачами развития банковской системы в соответствии с евроинтеграционными процессами, национальными потребностями и интересами признано следующее: эффективное перераспределение капиталов; качественное банковское обслуживание; достаточный уровень конкурентоспособности; соответствие отечественной банковской системы международным стандартам; финансовая доступность (инклюзия). Установлены этапы имплементации парадигмы развития банковской системы Украины, особенности реализации которых лягут в основу дальнейших исследований авторов.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10524
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 03 (88)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_3_7-18.pdf652,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University