DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 03 (88) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10527

Название: Аналіз розвитку агробізнесу в контексті формування територіального маркетингу
Другие названия: Analysis of agribusiness development in the context of the formation of place marketing
Анализ развития агробизнеса в контексте формирования территориального маркетинга
Авторы: Русак, О. П.
Rusak, O.
Русак, Е. П.
Паламарчук, Т. М.
Palamarchuk, T.
Паламарчук, Т. Н.
Ключевые слова: розвиток агробізнесу
agribusiness development
развитие агробизнеса
динаміка виробництва
production dynamics
динамика производства
регіональна диференціація
regional differentiation
региональная дифференциация
економічна ефективність
economic efficiency
экономическая эффективность
територіальний маркетинг
place marketing
территориальный маркетинг
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Русак О. П. Аналіз розвитку агробізнесу в контексті формування територіального маркетингу // О. П. Русак, Т. М. Паламарчук // Наукові горизонти. – 2020. – № 3 (88). – С. 34–43.
Аннотация: Сучасний розвиток агробізнесу вимагає нових підходів щодо вирішення питання створення сприятливих умов, необхідних для самостійної та ініціативної роботи різноманітних аграрних формувань у сільській місцевості. У період трансформацій важливим поступом щодо вирішення такого завдання може стати територіальний маркетинг як особлива форма ефективної взаємодії економічної політики та агробізнесу. Метою дослідження є оцінювання та аналіз сучасного розвитку агробізнесу в контексті формування територіального маркетингу. До ключових завдань віднесено: аналіз динаміки виробництва продукції сільського господарства, дослідження регіональної диференціації аграрних підприємств України, виявлення особливостей та проблем їх розвитку, обґрунтування переваг залучення інструментарію територіального маркетингу в сучасний розвиток агробізнесу. Методами дослідження стали монографічний, графічний, динамічний, абстрактно-логічний, прийоми аналізу та синтезу. Розглянуто дефініції поняття «територіальний маркетинг», досліджено особливості розвитку вітчизняного агробізнесу, проаналізовано динаміку виробництва продукції рослинництва і тваринництва, проведено регіональну диференціацію аграрних підприємств та визначено їх питому вагу за рівнем рентабельності в загальній сукупності підприємницьких структур різних сфер діяльності. Констатовано, що в останнім часом відбулися певні позитивні зрушення в сільському господарстві країни. Таку тенденцію у сфері агробізнесу забезпечують не лише фермерські, а й особисті селянські господарства, які мають характерні особливості, що визначають їх роль і підвищують значення в сучасних умовах. Будучи прив’язаними до специфічних видів економічної активності, кожен із цих типів аграрних формувань не розвивається самостійно. Вони є учасниками кількох спільнот - виробників, споживачів, користувачами техніки, інституцією зі збуту продукції, із ветеринарного обслуговування, з одержання позик, залучення інвестицій тощо. Економічне благополуччя їх діяльності традиційно пов’язане з розвитком відповідних «бюджетоформуючих» суб’єктів господарювання. Постійні виклики сучасної економіки змушують агробізнес шукати нові можливості зміцнення своїх позицій на ринку та впроваджувати сучасні механізми підвищення ефективності функціонування з метою зменшення рівня збитковості в майбутньому. У зв’язку з цим запропоновано механізм підвищення економічної активності аграрних формувань, в основу якого покладено процес впровадження територіального маркетингу на сільській території з метою залучення інвестора та реалізації своїх цілей у часі. Перспективним напрямом подальших досліджень є пошук інноваційних механізмів стійкості агробізнесу до впливу ризиків сучасної економіки.
The article provides the discussion of the definitions of the concept «territorial marketing», investigation into the development of domestic agribusiness, as well as analysis of the dynamics of crop production and livestock breeding. Agricultural enterprises are differentiated regionally; and their share in terms of profitability in the total set of business structures in various fields of activity is determined. The aim of the study is to assess and analyze the modern development of agribusiness in the context of the formation of place marketing. It is stated that in recent years certain positive changes have taken place in the country’s agriculture. This trend in the field of agribusiness is ensured not only by farm households, but also by individual peasant farms which have special features that determine their role and increase their value in the current context. Being engaged in specific types of economic activity, each of these types of agricultural organizations does not develop independently. They are members of several communities - manufacturers, consumers, users of machinery, institutions selling the products, veterinary services, obtaining loans, attracting investments, etc. The economic well-being of their activities is traditionally linked to the development of appropriate «budget-forming» business entities. The constant challenges of the modern economy force agribusiness to continuously look for new opportunities to strengthen its position in the market and to introduce modern mechanisms for improving the efficiency in order to reduce the loss rate in the future. In this regard, a mechanism for increasing the economic activity of agricultural organizations is proposed. The mechanism is based on the process of introducing place marketing in rural areas in order to attract investors and realize their goals in time. In particular: it is necessary to analyze the measures offered by different institutions, associations and individuals, to explore and use foreign experience of solving socioeconomic problems of rural areas and economic entities (marketing audit); to identify the needs and opportunities of agribusiness, its development and, accordingly, the territorial community (development of marketing); taking into account the existing priorities, to formulate a long-term and current concept of marketing of rural areas and agricultural organizations.
Современное развитие агробизнеса требует новых подходов к решению вопроса создания благоприятных условий, необходимых для самостоятельной и инициативной работы различных аграрных формирований в сельской местности. В период трансформаций важным шагом по решению такой задачи может стать территориальный маркетинг как особая форма эффективного взаимодействия экономической политики и агробизнеса. Целью исследования является оценка и анализ современного развития агробизнеса в контексте формирования территориального маркетинга. К ключевым задачам отнесены: анализ динамики производства продукции сельского хозяйства, исследования региональной дифференциации аграрных предприятий Украины, выявление особенностей и проблем их развития, обоснование преимуществ привлечения инструментария территориального маркетинга в современном развитии агробизнеса. Методами исследования стали монографический, графический, динамичный, абстрактно логический, приемы анализа и синтеза. Рассмотрены дефиниции понятия «территориальный маркетинг», исследованы особенности развития отечественного агробизнеса, проанализирована динамика производства продукции растениеводства и животноводства, проведено региональную дифференциацию аграрных предприятий и определены их удельный вес по уровню рентабельности в общей совокупности предпринимательских структур различных сфер деятельности. Констатировано, что в последнее время произошли определенные положительные сдвиги в сельском хозяйстве страны. Такую тенденцию в сфере агробизнеса обеспечивают не только фермерские, но и личные хозяйства, которые имеют характерные особенности, определяющие их роль и повышают значение в современных условиях. Будучи привязанными к специфическим видам экономической активности, каждый из этих типов аграрных формирований не развивается самостоятельно. Они являются участниками нескольких сообществ - производителей, потребителей, пользователями техники, институтом по сбыту продукции, ветеринарного обслуживания, по получению займов, привлечению инвестиций. Экономическое благополучие их деятельности традиционно связано с развитием соответствующих «бюджетообразующих» субъектов хозяйствования. Постоянные вызовы современной экономики заставляют агробизнес искать новые возможности укрепления своих позиций на рынке и внедрять современные механизмы повышения эффективности функционирования с целью уменьшения уровня убыточности в будущем. В связи с этим предложен механизм повышения экономической активности аграрных формирований, в основу которого положен процесс внедрения территориального маркетинга на сельской территории с целью привлечения инвестора и реализации своих целей во времени. Перспективным направлением дальнейших исследований является поиск инновационных механизмов устойчивости агробизнеса влиянию рисков современной экономики.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10527
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 03 (88)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_3_34-43.pdf732,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University