DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 02 (87) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10548

Название: Заробітна плата в контексті мотивації до трудової діяльності
Другие названия: Salary as motivation of employment
Заработная плата в контексте мотивации трудовой деятельности
Авторы: Кільніцька, О. С.
Kilnytska, О.
Кильницкая, Е. С.
Сушицький, О. І.
Sushytskyi, О.
Сушицкий, О. И.
Сардаковський, Я. А.
Sardakovski, Y.
Сардаковский, Я. А.
Ключевые слова: мотивація
motivation
мотивация
трудова діяльність
employment
трудовая деятельность
мотивація праці
employment motivation
мотивация труда
заробітна плата
salary
заработная плата
організація оплати праці
remuneration organization
организация оплаты труда
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Кільніцька О. С. Заробітна плата в контексті мотивації до трудової діяльності / О. С. Кільніцька, О. І. Сушицький, Я. А. Сардаковський // Наукові горизонти. – 2020. – № 2 (87). – С. 75–88.
Аннотация: Розвиток ринку робочої сили в Україні відбувається у надзвичайно складних демографічних, соціально-економічних, політичних та екологічних умовах. Наразі лише 45 % трудового потенціалу в країні створюють офіційний валовий внутрішній продукт, утримуючи безробітних, пенсіонерів, зайнятих домашнім господарством та вихованням дітей, хворих, дітей, здобувачів освіти тощо. У цій ситуації доцільно дослідити та сформувати механізм стимулювання праці. Мета роботи – є уточнити методичні підходи та оцінити заробітну плату як основний мотиватор до трудової діяльності. Об’єктом є процес використання та мотивації персоналу підприємств України. Предметом даного дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем оцінки мотивації до трудової діяльності та заробітної плати. У ході дослідження було охарактеризовано класичні підходи до визначення поняття «мотивація» та акцентовано увагу на важливості стимулу матеріальної винагороди. Висвітлено динаміку зайнятості населення України та країн ЄС за 2014–2018 рр. Продемонстровано причинно-наслідковий зв’язок між валовим внутрішнім продуктом на душу населення та рівнем мінімальної заробітної плати в Україні та окремих країнах світу. Здійснено порівняльну оцінку офіційно встановленого рівня мінімальної заробітної плати з відповідними міжнародними стандартами Міжнародної організації праці, ООН, Світового банку, ЄС. Проаналізовано динаміку середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності в Україні. Методом соціологічних опитувань визначено рівень бажаної середньомісячної заробітної плати працюючих в Україні за віком, статтю, в регіональному розрізі у 2018 та 2019 рр. Встановлено, що більш високий рівень валового внутрішнього продукту на душу населення в країні забезпечує вищий рівень офіційно встановленої мінімальної заробітної плати, кращий соціальний захист та відтворення робочої сили. Низькі фінансові можливості держави і роботодавців стримують ріст оплати праці як основного мотиваційного фактора до трудової діяльності та відтворення робочої сили. Аргументовано втручання держави у сферу матеріального мотивування праці шляхом встановлення мінімального розміру заробітної плати, а також регулювання зайнятості та безробіття. Подальшою перспективою досліджень у цьому напрямі має бути формування національної моделі мотивації праці – концепції комплексної, системної мотивації, яка ґрунтується на зростанні зайнятості, приведення до міжнародних стандартів основних соціальних нормативів у сфері оплати праці, фіскальної політики, становлення сильного середнього класу та забезпечення стійкого розвитку.
The development of the labor market in Ukraine is taking place under extremely complicated demographic, socio-economic, political and environmental conditions. Currently, only 45% of the country's employment potential generates official gross product to provide to the unemployed, the retired, the householders, and the upbringing of children, sick, children, students and others. This situation prompts exploration and formation of mechanisms that motivate employment. The goal of this scientific work is to specify methodological approaches and evaluate salary as main motivation for employment. The object is the usage and motivation of Ukrainian enterprises` employees. The subject of this study is a combination of theoretical, methodological and practical problems of motivation assessing for work and salary. In the course of the study classical approaches to defining the concept of «motivation» were characterized and attention was paid to the importance of the incentive of material rewards. Employment dynamics of the population of Ukraine and the EU countries for 2014-2018 is displayed. The relationship between gross domestic product per capita and the level of minimal salary in Ukraine and in some countries of the world has been demonstrated. A comparative assessment of officially established level of minimal salary of equal employee representatives with the international standards of the International Labor Organization, the UN, the World Bank, the EU is made. The dynamics of the average monthly nominal salary of full-time employees according to economic activities in Ukraine is analyzed. By the sociological surveys method the level of the desired average monthly salary of workers in Ukraine by age, sex, regional by region in 2018 and 2019 were determined. Determined that a higher level of gross domestic product per capita in the country provides a higher level of the official minimal salary, better social protection and reproduction of the workforce. Low financial resources of the state and employers are holding back wage growth as a major motivating factor for work and workforce reproduction. The state's intervention in the field of material motivation of work by establishment of a minimum salary and regulating employment and unemployment ijustified. A further perspective of research in this area should be the formation of a national model of emloyment motivation - the concept of complex, systemic motivation based on employment growth, bringing basic social standards in the fields of fiscal policy, salary, to international standards, formation of a strong middle class and ensuring stable development.
Развитие рынка рабочей силы в Украине происходит в чрезвычайно сложных демографических, социально-экономических, политических и экологических условиях. Сейчас только 45% трудового потенциала в стране создают официальный валовой внутренний продукт, удерживая безработных, пенсионеров, занятых домашним хозяйством и воспитанием детей, больных, детей, соискателей образования и т. д. В этой ситуации целесообразно исследовать и сформировать механизм стимулирования труда. Цель работы - уточнить методические подходы и оценить заработную плату как основной мотиватор к трудовой деятельности. Объектом является процесс использования и мотивации персонала предприятий Украины. Предметом данного исследования является совокупность теоретических, методических и практических проблем оценки мотивации трудовой деятельности и заработной платы. В ходе исследования были охарактеризованы классические подходы к определению понятия «мотивация» и акцентировано внимание на важности стимула материального вознаграждения. Показана динамика занятости населения Украины и стран ЕС за 2014-2018 гг. Продемонстрирована причинно-следственная связь между валовым внутренним продуктом на душу населения и уровнем минимальной заработной платы в Украине и отдельных странах мира. Осуществлена сравнительная оценка официально установленного уровня минимальной заработной платы с соответствующими международными стандартами Международной организации труда, ООН, Всемирного банка, ЕС. Проанализирована динамика среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников по видам экономической деятельности в Украине. Методом социологических опросов определен уровень желаемой среднемесячной заработной платы работающих в Украине по возрасту, полу, в региональном разрезе в 2018 и 2019. Установлено, что более высокий уровень ВВП на душу населения в стране обеспечивает высокий уровень официально установленной минимальной заработной платы, лучшую социальную защиту и воспроизводство рабочей силы. Низкие финансовые возможности государства и работодателей сдерживают рост оплаты труда как основного мотивационного фактора в трудовой деятельности и воспроизводства рабочей силы. Аргументировано вмешательство государства в сферу материального мотивирования труда путем установления минимального размера заработной платы, а также регулирования занятости и безработицы. Дальнейшей перспективой исследований в этом направлении должно быть формирование национальной модели мотивации труда - концепции комплексной, системной мотивации, основанной на росте занятости, приведение к международным стандартам основных социальных нормативов в сфере оплаты труда, фискальной политики, становление сильного среднего класса и обеспечение устойчивого развития.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10548
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 02 (87)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_2_75-88.pdf731,9 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University