DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 02 (87) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10549

Название: Сучасні підходи до застосування мінеральних добрив за збереження грунтової родючості в умовах зміни клімату
Другие названия: Modern approaches to use of the mineral fertilizers preservation soil fertility in the conditions of climate change
Современные подходы к применению минеральных удобрений при сохранении почвенного плодородия в условиях изменения климата
Авторы: Гамаюнова, В. В.
Gamayunova, V.
Хоненко, Л. Г.
Khonenko, L.
Бакланова, Т. В.
Baklanova, T.
Коваленко, О. А.
Kovalenko, O.
Пилипенко, Т. В.
Pilipenko, T.
Ключевые слова: родючість ґрунту
fertility of the soil
плодородие почвы
органо-мінеральна система удобрення
body mineral system to fertilizer
органо-минеральная система удобрения
зміна клімату
climate change
изменение климата
тверді та рідкі мінеральні добрива
solid and liquid mineral fertilizers
твердые и жидкие минеральные удобрения
ефективність удобрення
efficiency of fertilizer
эффективность удобрения
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Сучасні підходи до застосування мінеральних добрив за збереження грунтової родючості в умовах зміни клімату / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, Т. В. Бакланова [та ін.] // Наукові горизонти. – 2020. – № 2 (87). – С. 89–101.
Аннотация: В статті зазначено, що найкращі у світі, за потенціалом родючості, ґрунти України і, перш за все, чорноземи, останнім часом, внаслідок відхилення технологій від загальноприйнятих розроблених зональних рекомендацій та порушення основних законів землеробства, істотно втрачають основні показники родючості. Погіршується їх структура, зменшується вміст гумусу, органічної речовини, макро- та мікроелементів. Зазначене несприятливо позначається на продуктивності сільськогосподарських культур, що особливо проявляється як у зоні Південного Степу, так і загалом в Україні, у т. ч. й у зв’язку зі змінами кліматичних умов. Рівень урожайності сільськогосподарських рослин, у першу чергу, лімітує забезпеченість їх вологою, яка без оптимального вмісту органічної речовини ґрунтом не утримується, швидко втрачається на непродуктивне випаровування, а не на формування продуктивності. Друге місце серед факторів, що найбільшою мірою впливають на ріст і розвиток рослин, займає живлення. Найкращі умови забезпечення рослин поживними речовинами створюються за органо-мінеральної системи удобрення. Їх доцільно вносити сумісно у науково обґрунтованих нормах. За таких умов застосування добрив найбільш повно зберігаються існуючі параметри родючості ґрунту та навіть покращуються й особливо за обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур у сівозміні. Разом з тим, в останні десятиліття суттєво зменшено обсяги внесення органіки, що негативно позначається на стані родючості ґрунтів. При цьому, виникає нагальна потреба у найбільш доцільному застосуванні мінеральних добрив, доборі їх видів, форм і співвідношень для збільшення врожайності та основних показників якості сільськогосподарських культур. Мінеральні добрива слід добирати з урахуванням зростання посушливості зони, з тим, щоб незалежно від рівня зволоження, вони поглиналися ґрунтом, рівномірно розподілялися у ньому та ефективно використовувалися рослинами. Разом з тим, внесені добрива повинні добре позначатися на основних показниках родючості ґрунтів та підтримувати в них позитивний баланс не лише основних елементів живлення, а і гумусу. У статті обґрунтовано, що саме рідкі мінеральні добрива як прості, так і складні, мають певні переваги в ефективності порівняно з більш поширеними у застосуванні видами твердих (сипучих та гранульованих) добрив.
In article it is specified that the first in potentials of fertility soil of Ukraine and first of all chernozems, in recent years owing to a deviation of technologies from it is general the accepted developed zone recommendations and violation of fundamental laws of agriculture, key indicators of fertility significantly lose. Their structure worsens, the maintenance of a humus, organic matter, macro - and minerals decreases. Specified adversely affects productivity of crops that it is especially shown as in a zone of the southern steppe, and in general in Ukraine including due to changes of climatic conditions. Level of productivity of agricultural plants first of all limits security with their moisture which without the optimum content of organic matter by the soil does not keep, is quickly lost on unproductively evaporations, but not on formation of productivity. That most influences growth and development of plants, occupies the second place among factors food. The best conditions of providing plants with nutrients are created on body of a mineral system of fertilizer. It is expedient to bring them compatibly in evidence-based norms. Under such circumstances use of fertilizers most fully remains the existing parameters of fertility of the soil and even improves and especially for proved watch of crops in a crop rotation. At the same time in the last decades volumes of introduction of organic chemistry are significantly reduced that negatively affects a condition of fertility of soils. At the same time there is an urgent need for the most expedient use of mineral fertilizers, selection of their types, forms and ratios for increase in productivity and key indicators of quality of crops. Mineral fertilizers it is necessary to gather additionally taking into account growth of dryness of a zone irrespective of moistening level, they were absorbed by the soil, were evenly distributed in it and were effectively used by plants. At the same time fertilizers are introduced have to affect well key indicators of fertility of soils and to maintain in them positive balance not only basic elements of food, and a humus. In article it is reasonable that liquid mineral fertilizers both simple, and difficult, have certain advantages in efficiency in comparison with types, more widespread in application, firm (loose and granulated) fertilizers.
В статье указано, что лучшие в мире, по потенциалу плодородия, почвы Украины и, прежде всего, черноземы, в последнее время, вследствие отклонения технологий от общепринятых разработанных зональных рекомендаций и нарушений основных законов земледелия, существенно теряют основные показатели плодородия. Ухудшается их структура, уменьшается содержание гумуса, органического вещества, макро- и микроэлементов. Указанное неблагоприятно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных культур, что особенно проявляется как в зоне Южной Степи, так и в целом по Украине, в т. ч. и в связи с изменениями климатических условий. Уровень урожайности сельскохозяйственных растений, в первую очередь, лимитирует обеспеченность их влагой, которая без оптимального содержания органического вещества грунтом не содержится, быстро теряется в непродуктивном испарении, а не на формирование продуктивности. Второе место среди факторов, которые в наибольшей степени влияют на рост и развитие растений, занимает питание. Лучшие условия обеспечения растений питательными веществами создаются при органо-минеральной системе удобрения. Их целесообразно вносить в научно обоснованных нормах. При таких условиях применения удобрений наиболее полно сохраняются существующие параметры плодородия почвы и даже улучшаются, особенно при обоснованном чередовании сельскохозяйственных культур в севообороте. Вместе с тем, в последние десятилетия существенно уменьшены объемы внесения органики, что отрицательно сказывается на состоянии плодородия почв. При этом, возникает настоятельная потребность в наиболее целесообразном применении минеральных удобрений, подборе их видов, форм и соотношений для увеличения урожайности и основных показателей качества сельскохозяйственных культур. Минеральные удобрения следует подбирать с учетом роста засухи зоны, с тем, чтобы независимо от уровня увлажнения, они поглощались почвой, равномерно распределялись в ней и эффективно использовались растениями. Вместе с тем, внесенные удобрения должны хорошо сказываться на основных показателях плодородия почвы и поддерживать в ней положительный баланс не только основных элементов питания, а и гумуса. В статье обосновано, что именно жидкие минеральные удобрения как простые, так и сложные, имеют определенные преимущества в эффективности по сравнению с более распространенными в применении видами твердых (сыпучих и гранулированных) удобрений.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10549
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 02 (87)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_2_89-101.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University