DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 02 (87) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10551

Название: Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку
Другие названия: Methodical approaches to evaluation of the processes of modernization of the environmental sustainable system
Мeтодические подходы к оценке процессов модернизации системы экoлoгoбeзопасного устойчивого pазвития
Авторы: Лутковська, С. М.
Lutkovska, S.
Лутковская, С. М.
Ключевые слова: екологічна модернізація
ecological modernization
экологическая модернизация
модернізація регіонів
regional modernization
модернизация регионов
сталий розвиток
sustainable development
устойчивое развитие
екологізація
greening
экологизация
екологічна конкурентоспроможність
ecological competitiveness
экологическая конкурентоспособность
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Лутковська С. М. Мeтодичні пiдходи до оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку / С. М. Лутковська // Наукові горизонти. – 2020. – № 2 (87). – С. 111–118.
Аннотация: В статті представлено аналіз особливостей модернізації регіонів, шляхом використання існуючих методик. Метою є дослідження мeтодичних пiдходів оцінки процесів модернізації системи eкoлoгoбeзпeчнoгo cтaлoгo poзвитку в умовах глобальної економіки. Визначено, що особливістю існуючих методичних підходів є наявність великої кількості показників та необхідність проведення експертних оцінок, що суттєво ускладнює дослідження. Встановлено, що новий підхід до проблеми вивчення екологічної безпеки територій базується на екологічній парадигмі. Перевага нового підходу, на відміну від старого, загальноприйнятого, який спирається на «забруднювально-ресурсну» парадигму, полягає в тому, що комплексну оцінку рівня екологічної безпеки пропонується проводити на основі нової організаційної структури екологічного контролю та інформаційної моделі, шляхом залучення спеціально сформованих нових показників стану довкілля – індикаторів і індексів якості. Невід’ємною складовою цього є рівень екологічної модернізації, котрий тісно пов’язаний із екологічним ризиком та дозволяє вести кількісну оцінку екологічної безпеки. Встановлено, що регіони України як об'єкт дослідження можуть розглядатися у вигляді багаторівневої динамічної системи великої розмірності зі складними зв'язками і всередині окремих рівнів, і між рівнями взагалі. Як складники цієї системи, у подальшому аналізуються різні об'єкти захисту: наявне населення, ВРП, елементи довкілля, інвестиції тощо. З урахуванням зазначених положень і може бути оцінений рівень модернізації. Розробка інтегрального індексу, на нашу думку, дає змогу максимально реально оцінити міжрегіональні розбіжності щодо рівня небезпеки, застосовуючи для цього певну доцільну кількість показників. А також поглиблює уявлення про об’єкт дослідження і його закономірності: замість ізольованих властивостей окремих сторін об'єкта отримуємо цілісну характеристику, чим і гарантується його остаточна перевага. В результаті дослідження сформовано загальну схему оцінки екологічної модернізації, що стане перспективним напрямом подальших досліджень.
The article presents the analysis of the features of the modernization of regions, using existing methods. It is determined that a feature of the existing methodological approaches is the presence of a large number of indicators and the need for expert assessments, which significantly complicates the study. A new approach to the problem of studying the environmental safety of territories has been identified based on the ecological paradigm. The advantage of the new approach, as opposed to the old, conventional one, which relies on the «pollution-resource» paradigm, is that a comprehensive assessment of the level of environmental security is proposed on the basis of a new organizational structure of environmental control and information model, by attracting specially formed new indicators environmental status - indicators and quality indices. An integral part of this is the level of environmental modernization, which is closely linked to environmental risk and allows for a quantitative assessment of environmental safety. Development of methodological approaches to the assessment of environmental modernization from the standpoint of environmental and technogenic safety was based on indicators in three areas: protection of atmospheric air and water resources, as well as waste management. Their comprehensive assessment will help to determine the level of population load, territories, threats and risks, provided that there is a continuing trend of significant negative impact of the impacting factors. It is established that the regions of Ukraine as the object of study can be considered in the form of a multilevel dynamic system of large dimension with complex relationships both within individual levels and between levels in general. As components of this system, various objects of protection are further analyzed: existing population, GRP, environmental elements, investments, etc. Given these provisions, the level of modernization can be estimated. The development of an integral index, in our opinion, makes it possible to assess as much as possible interregional differences in the level of danger, using a certain number of indicators for this purpose. It also deepens the understanding of the object of study and its patterns: instead of the isolated properties of the individual sides of the object, we obtain a holistic characteristic, which guarantees its ultimate advantage. As a result of the research, a general scheme of environmental modernization assessment was formed.
В статье представлен анализ особенностей модернизации регионов, путем использования существующих методик. Целью является исследование мeтодичных подходов оценки процессов модернизации системы экoлoгoбезопасного устойчивого развития в условиях глобальной экономики. Определено, что особенностью существующих методических подходов является наличие большого количества показателей и необходимость проведения экспертных оценок, что существенно усложняет исследование. Установлено, что новый подход к проблеме изучения экологической безопасности территорий базируется на экологической парадигме. Преимущество нового подхода, в отличие от старого, общепринятого, который опирается на «загрязняюще-ресурсную» парадигму, заключается в том, что комплексную оценку уровня экологической безопасности предлагается проводить на основе новой организационной структуры экологического контроля и информационной модели, путем привлечения специально сформированных новых показателей состояния окружающей среды - индикаторов и индексов качества. Неотъемлемой составляющей этого является уровень экологической модернизации, который тесно связан с экологическим риском и позволяет вести количественную оценку экологической безопасности. Установлено, что регионы Украины как объект исследования могут рассматриваться в виде многоуровневой динамической системы со сложными связями внутри отдельных уровней и между уровнями вообще. Как составляющие этой системы, в дальнейшем анализируются различные объекты защиты: наличное население, ВРУ, элементы окружающей среды, инвестиции и др. С учетом указанных положений и может быть оценен уровень модернизации. Разработка интегрального индекса, по нашему мнению, позволяет максимально реально оценить межрегиональные различия по уровню опасности, применяя для этого определенное целесообразное количество показателей. А также углубляет представления об объекте исследования и его закономерностях: вместо изолированных свойств отдельных сторон объекта получаем целостную характеристику, чем и гарантируется его окончательное преимущество. В результате исследования сформирована общая схема оценки экологической модернизации, что станет перспективным направлением дальнейших исследований.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10551
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 02 (87)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_2_111-118.pdf456,69 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University