DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10950

Название: Урбоекологія
Другие названия: Урбоэкология
Urboecology
Авторы: Климчик, О. М.
Климчик, О. Н.
Klymchyk, O.
Ключевые слова: населення міста
население города
population of the city
якість води
качество воды
water quality
зонування території міста
зонирование территории города
zoning of the territory of the city
клас небезпечності
класс опасности
hazard class
метод біоіндикації
метод биоиндикации
method of bioindication
Issue Date: 2019
Издатель: ОЛДІ-ПЛЮС
Библиографическое описание: Климчик О. М. Урбоекологія : навч.-метод. посіб. / О. М. Климчик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 208 с.
Аннотация: У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методологічні принципи та підходи до практичного вивчення урбоекосистем. Зміст посібника спрямований на формування у студентів розуміння процесів і явищ, що відбуваються в межах урбанізованих територій, та взаємозв’язку людини і довкілля міста. Наведено методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Урбоекологія», методику розрахунку параметрів складових міського середовища та методи оптимізації екологічного стану довкілля міста. Тематику практичних занять підібрано у такий спосіб, щоб при їх виконанні закріпити теоретичну частину дисципліни і сформувати у майбутніх фахівців здатність приймати організаційні, економічні та природоохоронні рішення, що забезпечують екологічно безпечне функціонування міських екосистем. Наведено тему, мету, стислу теоретичну частину, методику виконання практичних робіт, питання поточного контролю та рекомендовану літературу. Рекомендований для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.
В учебно-методическом пособии рассмотрены проблемы качества городской среды, изложены методологические принципы и подходы к практическому изучению урбоэкосистем. Содержание пособия направлено на формирование у студентов понимания процессов и явлений, происходящих в пределах урбанизированных территорий, и взаимосвязи человека и окружающей среды города. Приведены методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Урбоэкология», методика расчета параметров составляющих городской среды и методы оптимизации экологического состояния окружающей среды города. Тематика практических занятий подобрана таким образом, чтобы при их выполнении закрепить теоретическую часть дисциплины и сформировать у будущих специалистов способность принимать организационные, экономические и природоохранные решения, обеспечивающие экологически безопасное функционирование городских экосистем. Приведены тема, цель, краткая теоретическая часть, методика выполнения практических работ, вопросы текущего контроля и рекомендованная литература. Рекомендован для студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов по специальности 101 «Экология» и 183 «Технологии защиты окружающей среды» высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
The schoolbook discusses the problems of urban environment quality, methodological principles and approaches to the practical study of urban ecosystems. The content of the manual is aimed at forming in students an understanding of the processes and phenomena occurring within urban areas, and the relationship between man and the city environment. Methodical recommendations for conducting practical classes in the discipline «Urboecology», methods of calculating the parameters of the components of the urban environment and methods of optimizing the ecological state of the city environment. The topics of practical classes are selected in such a way as to consolidate the theoretical part of the discipline and form in future professionals the ability to make organizational, economic and environmental decisions that ensure the environmentally safe functioning of urban ecosystems. The topic, purpose, brief theoretical part, methods of practical work, issues of current control and recommended literature are given. Recommended for students studying in the program of training specialists in the specialty 101 «Ecology» and 183 «Environmental Technologies» of higher education institutions of III-IV levels of accreditation.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10950
ISSN: 978-966-289-291-8
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KOM_Urboekol_NP_2019.pdf442,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University