DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11005

Название: Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічної області Київського Полісся
Другие названия: Гастрономический туризм как фасилитатор изменений для физико-географической области Киевского Полесья
Gastronomic tourism as a phasilitator of changes for the physical-geographical region of the Kyiv Polissya
Авторы: Нестерчук, І. К.
Нестерчук, И. К.
Nesterchuk, I.
Ключевые слова: гастрономічний туризм
гастрономический туризм
gastronomic tourism
фізико-географічна область Київського Полісся
физико-географическая область Киевского Полесья
physical-geographical region of the Kyiv Polissya
фізико-географічні райони
физико-географические районы
physical-geographical districts
туристський попит
туристский спрос
tourist demand
Issue Date: 2018
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічної області Київського Полісся / І. К. Нестерчук // Часопис картографії. – 2018.– Вип. 2 (19). – С. 48–59.
Аннотация: Проаналізовано трансформацію, яка відбувається в індустрії українського туризму, зокрема ролі гастрономічного туризму як активного учасника соціокультурних, економічних і політичних процесів в даний час. Особливо гостро це відчувається в тих країнах, економіка яких перебуває в прямій залежності від його розвитку. Тому, важливим є розгляд процесів трансформації у розвитку туристської діяльності в фізико-географічній області Київського Полісся, яка має колосальні туристські ресурси і можливості. У розвитку внутрішнього і в’їзного туризму особлива увага приділяється гастрономічному туризму окремого регіону. Для зростання внутрішнього туризму важливо, що бажання відпочивати за межами місця свого постійного проживання і подорожувати у населення не зникло, а фактор «відкладеного» попиту сприяє перерозподілу потоків туристів, які раніше виїжджали за кордон. Метою регіональних туроператорів є перехопити потік міжнародних і українських туристів і направити в свій регіон. Необхідно створювати зовсім нові види туризму, і на їх основі формувати нові турмаршрути. Цьому сприяє транзитне положення фізико-географічній області Київського Полісся, що знаходиться на перетині потоків внутрішніх туристів. Робиться висновок про те, що стратегія розвитку гастрономічного туризму повинна визначатися ініціативами по зміцненню традиційних зв’язків і відносин туристично-рекреаційної сфери з сільським господарством і етнокультурною складовою території, а також адаптацією галузі гостинності цього північного регіону України до потреб і переваг, які виникли вперше, що характеризує туристський попит в масштабі країни і світу в цілому.
Проанализирована трансформация, которая происходит в индустрии украинского туризма, в частности роли гастрономического туризма как активного участника социокультурных, экономических и политических процессов в настоящее время. Особенно остро это ощущается в тех странах, экономика которых находится в прямой зависимости от его развития. Поэтому, важным является рассмотрение процессов трансформации в развитии туристской деятельности в физико-географической области Киевского Полесья, которая имеет колоссальные туристские ресурсы и возможности. В развитии внутреннего и въездного туризма особое внимание уделяется гастрономическому туризму отдельного региона. Для роста внутреннего туризма важно, что желание отдыхать за пределами места жительства и путешествовать у населения не исчезло, а фактор «отложенного» спроса способствует перераспределению потоков туристов, которые раньше выезжали за границу. Целью региональных туроператоров есть перехватить поток международных и украинских туристов и направить в свой регион. Необходимо создавать совершенно новые виды туризма, и на их основе формировать новые турмаршруты. Этому способствует транзитное положение физико-географической области Киевского Полесья, которая находится на пересечении потоков внутренних туристов. Делается вывод о том, что стратегия развития гастрономического туризма должна определяться инициативами по укреплению традиционных связей и отношений туристскорекреационной сферы с сельским хозяйством и этнокультурной составляющей территории, а также адаптацией отрасли гостеприимства этого северного региона Украины с потребностями и преимуществами, которые возникли впервые, характеризующие туристский спрос в масштабе страны и мира в целом.
The transformation that takes place in the Ukrainian tourism industry, in particular the role of gastronomic tourism as an active participant of socio-cultural, economic and political processes in the present is analyzed. This is particularly acute in those countries whose economies are directly dependent on its development. Therefore, it is important to consider the processes of transformation in the development of tourism in the physical-geographical region of the Kyiv Polissya, which has tremendous tourist resources and opportunities. In the development of domestic and inbound tourism, particular attention is paid to gastronomic tourism of a separate region. For the growth of domestic tourism, it is important that the desire to rest outside the place of permanent residence and travel in the population did not disappear, and the factor of «delayed» demand contributes to the redistribution of flows of tourists who had previously traveled abroad. The purpose of the regional tour operators is to intercept the flow of international and Ukrainian tourists and send them to their region. It is necessary to create completely new types of tourism, and on their basis to form new tour routes. This is facilitated by the transit situation of the physical-geographical region of the Kyiv Polissya, which is at the intersection of flows of domestic tourists. It is concluded that the strategy of development of gastronomic tourism should be determined by initiatives to strengthen traditional ties and relations of the tourist and recreational sphere with agriculture and ethno-cultural component of the territory, as well as adaptation of the hospitality industry of this northern region of Ukraine to the needs and preferences that have arisen for the first time, which characterizes the tourist demand on a scale of the country and the world at large.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11005
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ChK_2018_2_48-59.pdf357,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University