DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, т. 23, № 10 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11021

Название: Аналіз прогностичних факторів за пухлин молочної залози у кішок(оглядова інформація)
Другие названия: Анализ прогностических факторов при опухолях молочной железы у кошек (обзорная информация)
Analysis of prognostic factors for feline mammary tumours (overview information)
Авторы: Білий, Д. Д.
Билый, Д. Д.
Bilyi, D.
Гєрдєва, А. О.
Гердева, А. О.
Hierdieva, A.
Гергаулов, М. В.
Herhaulov, M.
Вакулик, В. В.
Вакулык, В. В.
Vakulyk, V.
Ключевые слова: новоутворення
новообразования
neoplasms
молочна залоза
молочная железа
mammary gland
кішки
кошки
cats
предиктори онтогенезу
предикторы онтогенеза
oncogenesis predictors
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Аналіз прогностичних факторів за пухлин молочної залози у кішок(оглядова інформація) /Д. Д. Білий, А. О. Гєрдєва, М. В. Гергаулов, В. В. Вакулик // Наукові горизонти. – 2020. – № 10, т. 23. – С. 99 –109.
Аннотация: Представлено аналіз результатів сучасних досліджень щодо значення клінічних і патоморфологічних чинників як предикторів новоутворень молочної залози у кішок. Актуальність проблеми прогнозування розвитку раку в даного виду тварин зумовлена можливістю їх застосування як біологічних моделей у гуманній медицині, високим рівнем реєстрації, значною часткою у структурі захворюваності злоякісних типів і дискусійністю багатьох питань етіології та патогенезу. Незважаючи на значні напрацювання у вивченні причинно-наслідкових зв’язків за новоутворень молочної залози, застосування різних методологічних підходів щодо оцінки кількісних та якісних характеристик пухлин, часто у поєднанні із недостатньою вибіркою у групах не дозволяє об’єктивно оцінити ступінь злоякісності та інвазивний потенціал як у конкретної тварини, так і у групи пацієнтів, а тому – прогнозувати їх поведінку. Узагальнення наявної інформації щодо особливостей клінічного перебігу та патоморфологічних змін за пухлин молочної залози необхідне для подальшого формування єдиного реєстру новоутворень кішок, який стане підґрунтям для кращого розуміння механізмів канцерогенезу, визначення перспективних біологічних мішеней, розробки та клінічного впровадження патогенетично обґрунтованих ефективних протоколів лікування та профілактики онкологічних захворювань у кішок. Відсутність єдиного підходу до верифікації неоплазій утруднює, а в окремих випадках унеможливлює використання таких предикторів раку, як гістологічний тип, розмір пухлини, клінічна стадія, ангіо- та лімфоінвазія, тривалість життя пацієнтів і безрецидивного періоду, як незалежних прогностичних факторів. Накопичений величезний клінічний матеріал здебільшого представлено в описовому вигляді, без кореляції із іншими спричинюючими факторами. Поряд із зазначеними предикторами канцерогенезу, в останні роки активно вивчається участь у механізмах розвитку та прогресування пухлин молочної залози в кішок експресії циклооксигенази-2, вплив на яку дозволяє отримати комплексний (різнонаправлений) терапевтичний ефект. Перспективною подальших досліджень є уніфікація клінічних і патоморфологічних діагностичних критеріїв і формування бази онкохворих кішок.
Представлен анализ результатов современных исследований о значении клинических и патоморфологических факторов как предикторов новообразований молочной железы у кошек. Актуальность проблемы прогнозирования развития рака у данного вида животных обусловлена ​​возможностью их применения в качестве биологических моделей в гуманной медицине, высоким уровнем регистрации, значительной долей в структуре заболеваемости злокачественных типов и дискуссионностью многим вопросам этиологии и патогенеза. Несмотря на значительные наработки в изучении причинно-следственных связей в новообразований молочной железы, применение различных методологических подходов к оценке количественных и качественных характеристик опухолей, часто в сочетании с недостаточной выборке в группах не позволяет объективно оценить степень злокачественности и инвазивный потенциал как в конкретного животного, так и у группы пациентов, а потому - прогнозировать их поведение. Обобщение имеющейся информации об особенностях клинического течения и патоморфологических изменений в опухолях молочной железы необходимо для дальнейшего формирования единого реестра новообразований кошек, который станет основой для лучшего понимания механизмов канцерогенеза, определение перспективных биологических мишеней, разработки и клинического внедрения патогенетически обоснованных эффективных протоколов лечения и профилактики онкологических заболеваний у кошек. Отсутствие единого подхода к верификации неоплазий затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможным использование таких предикторов рака, как гистологический тип, размер опухоли, клиническая стадия, ангио- и лимфоинвазия, продолжительность жизни пациентов и безрецидивного периода, в качестве независимых прогностических факторов. Накоплен огромный клинический материал в основном представлен в описательном виде, без корреляции с другими вызывая факторами. Наряду с указанными предикторами канцерогенеза, в последние годы активно изучается роль в механизмах развития и прогрессирования опухолей молочной железы у кошек экспрессии ЦОГ-2, влияние на которую позволяет получить комплексный (разнонаправленное) терапевтический эффект. Перспективной дальнейших исследований является унификация клинических и патоморфологических диагностических критериев и формирования базы онкобольных кошек.
An analysis of the results of modern studies on the importance of clinical and pathomorphological factors as predictors of feline mammary tumours is presented. The urgency of the problem of predicting the development of cancer in this species is conditioned by the possibility of their use as biological models in human medicine, high level of incidence, significant share in the distribution of malignant types of tumours, and controversial issues of etiology and pathogenesis. Despite significant developments in the study of causal relationships with regard to mammary neoplasms, the use of different methodological approaches to assess the quantitative and qualitative characteristics of tumours, often in combination with insufficient sampling in groups does not allow to objectively assess the degree of malignancy and invasive potential both in a particular animal and in a group of patients, and therefore – to predict their behaviour. Generalization of available information on the peculiarities of the clinical course and pathomorphological changes in mammary tumours is necessary for further formation of a unified register of neoplasms in cats, which will be the basis for better understanding of the mechanisms of carcinogenesis, identification of promising biological targets, development and clinical implementation of pathogenetically based effective protocols for the treatment and prevention of cancer in cats. The lack of a unified approach to the verification of neoplasions makes it difficult, and in some cases impossible, to use cancer such predictors as histologic type, tumour size, clinical stage, angio- and lymphoinvasion, patient life expectancy and recurrence-free period as independent predictive factors. A large amount of clinical material has been accumulated, mainly presented in a descriptive form, without correlation with other causative factors. Along with the indicated predictors of carcinogenesis, in recent years, the role of cyclooxygenase-2 expression in the mechanisms of development and progression of feline mammary tumors has been actively studied, the influence on which allows obtaining a complex (multidirectional) therapeutic effect. Prospects for further research are the unification of clinical and pathomorphological diagnostic criteria and the establishment of a database of cats with cancer.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11021
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, т. 23, № 10

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_23_10_99-109.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University