DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра нормальної і патологічної морфології, гігієни та експертизи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11070

Название: Плазмозамінні розчини у інтенсивній терапії шоку за гострого спонтанного бабезіозу собак
Другие названия: Плазмозамещающие растворы в интенсивной терапии шока при остром спонтанном бабезиозе собак
Plasma replacement solutions in the intensive care unit of shock for acute spontaneous canine babesiosis
Авторы: Дубова, О. А.
Дубовая, О. А.
Dubova, О.
Фещенко, Д. В.
Feshchenko, D.
Горальська, І. Ю.
Горальская, И. Ю.
Goralska, І.
Дубовий, А. А.
Дубовой, А. А.
Duboviy, A.
Згозінська, О. А.
Згозинская, О. А.
Zghozinska, О.
Чала, І. В.
Чала, И. В.
Chala, І.
Ключевые слова: гострий спонтанний бабезіоз собак
острый спонтанный бабезиоз собак
acute spontaneous canine babesiosis
шок
shock
плазмозамінник
плазмозаменитель
plasma-substitute
Реополіглюкін
Реополиглюкин
Rheopolyglucinum
Реосорбілакт
Реосорбилакт
Rheosorbilact
колоїдний розчин
коллоидный раствор
colloidal solution
кришталоїдний розчин
кристаллоидный раствор
crystalloidal solution
Issue Date: 2020
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Плазмозамінні розчини у інтенсивній терапії шоку за гострого спонтанного бабезіозу собак / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, І. Ю. Горальська [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2020. – Т. 22, № 99. – С. 38–44.
Аннотация: У статті наведені результати досліджень з вивчення вторинних процесів, що розвиваються за перебігу гострого спонтанного бабезіозу собак, а також з використання інфузійної терапії плазмозамінниками за розвитку шоку як ускладнення основного захворювання. Показано, що кровопаразитарне захворювання у гострій формі супроводжується розвитком субкомпенсованого шоку середнього ступеня, який визначає стан нестійкої рівноваги і тенденцію до лавиноподібних порушень внаслідок переходу гемореологічних змін: гіповолемія зі зниженням у циркуляції усіх компонентів крові (формених елементів та плазмових компонентів), достовірне зниження питомого об’єму циркулюючої крові, гематокритної величини, достовірне зростання спонтанної агрегації формених елементів крові (тромбоцитів та еритроцитів), гіпотензія, збільшення майже у 2 рази шокового індексу Альговера. Встановлено значний дефіцит об’єму циркулюючої крові (ступінь крововтрати), яка становила близько 30 %. Показано, що наявність шокового стану у стадії субкомпенсації становить загрозу життю тварини у разі переходу у термінальну стадію. З метою зупинки розвитку шоку було застосовано інфузійну терапію найбільш поширеними плазмозамінними розчинами – Реополіглюкіном та Реосорбілактом у дозі 5 мл/кг маси тіла внутрішньовенно крапельно на добу впродовж 3-х діб. Проведено порівняльну оцінку впливу препаратів на корекцію основних гемодинамічних та гемореологічних зрушень. Було встановлено, що Реополіглюкін як колоїдний плазмозамінник має кращий вплив на нормалізацію гемодинамічних розладів – гіповолемії та гіпотензії, а Реосорбілакт як кристалоїдний плазмозамінник виявився кращим дезагрегантом і відновлювачем гемореологічних розладів. Обидва препарати забезпечили повне відновлення показників гемодинаміки та гемореології за 72 години. В результаті рекомендовано застосування комбінації препаратів з пріорітетом Реополіглюкіну у перші години лікування та поєднання його з інфузією Реосорбілакту в подальші дні.
В статье приведены результаты исследований по изучению вторичных процессов, развивающихся при остром спонтанном бабезиозе собак, а также при использовании инфузионной терапии плазмозаменителями при развитии шока как осложнения основного заболевания. Показано, что кровепаразитарные заболевания в острой форме сопровождаются развитием субкомпенсированного шока средней степени, определяющим состояние неустойчивого равновесия и тенденцию к лавинообразным нарушениям вследствие перехода гемореологических изменений: гиповолемия со снижением в циркуляции всех компонентов крови (форменных элементов и плазменных компонентов), достоверное снижение удельного объема циркулирующей крови, гематокритной величины, достоверный рост спонтанной агрегации форменных элементов крови (тромбоцитов и эритроцитов), гипотензия, увеличение почти в 2 раза шокового индекса Альговера. Установлено значительный дефицит объема циркулирующей крови (степень кровопотери), которая составляла около 30%. Показано, что наличие шокового состояния в стадии субкомпенсации представляет угрозу жизни животного в случае перехода в терминальную стадию. С целью остановки развития шока была применена инфузионная терапия наиболее распространенными плазмозамещающими растворами – Реополиглюкином и Реосорбилактом в дозе 5 мл/кг массы тела внутривенно капельно в сутки в течение 3-х суток. Проведена сравнительная оценка влияния препаратов на коррекцию основных гемодинамических и гемореологических сдвигов. Было установлено, что Реополиглюкин как коллоидный плазмозаменитель имеет лучшее влияние на нормализацию гемодинамических расстройств – гиповолемии и гипотензии, а Реосорбилакт как кристаллоидный плазмозаменитель оказался лучшим дезагрегантом и восстановителем гемореологических расстройств. Оба препарата обеспечили полное восстановление показателей гемодинамики и гемореологии за 72 часа. В результате рекомендовано применение комбинации препаратов с приоритетом Реополиглюкина в первые часы лечения и сочетание его с инфузией Реосорбилакта в последующие дни.
The article presents the results of studies on the study of secondary processes that develop during acute spontaneous babesiosis in dogs, as well as on the use of infusion therapy with plasma substitutes for the development of shock as a complication of the underlying disease. It is shown that acute blood parasitic disease is accompanied by the development of moderate subcompensated shock, which determines the state of unstable equilibrium and the tendency to avalanche-like disorders due to the transition of the process to the decompensated phase. The basis for the diagnosis of the shock state was the establishment of the following hemodynamic and hemorheological changes: hypovolemia with a decrease of all blood components (shaped elements and plasma components) in the circulation, a significant decrease in the specific volume of circulating blood, hematocrit value, a significant increase in spontaneous aggregation of shaped blood elements (platelets and red blood cells), hypotension, an increase in the Alghöver shock index by almost 2 times. There was a significant deficit in the volume of circulating blood (the degree of blood loss), which was about 30 %. It is shown that the presence of a state of shock in the subcompensation stage poses a threat to the life of the animal in the event of transition to the terminal stage. In order to stop the development of shock, infusion therapy was used with the most common plasma–substituting solutions – Rheopolyglucin and Rheosorbylact at a dose of 5 ml/kg of body weight intravenously drip per day for 3 days. A comparative assessment of the effect of drugs on the correction of major hemodynamic and hemorheological shifts was carried out. It was found that Rheopolyglucin as a colloidal plasma substitute has a better effect on the normalization of hemodynamic disorders – hypovolemia and hypotension, and Rheosorbylact as a crystalloid plasma substitute turned out to be the best disaggregant and reducing agent of hemorheological disorders. Both drugs provided a complete recovery of hemodynamic and hemorheological parameters in 72 hours. As a result, it is recommended to use a combination of drugs with the priority of Rheopolyglucin in the first hours of treatment and combine it with an infusion of Rheosorbylact in subsequent days.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11070
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nauk_Visn_LNUVMBT_2020_22_99_38-44.pdf563,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University