DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11072

Название: Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак
Другие названия: Пойкилоцитоз при спонтанном бабезиозе собак
Poikilocytosis under dogs’ spontaneous babesiosis
Авторы: Дубова, О. А.
Дубовая, О. А.
Dubova, О.
Фещенко, Д. В.
Feshchenko, D.
Згозінська, О. А.
Згозинская, О. А.
Zghozinska, О.
Пінський, О. В.
Пинский, О. В.
Pinsky, О.
Буднік, Т. С.
Будник, Т. С.
Budnik, T.
Чала, І. В.
Чала, И. В.
Chala, І.
Ключевые слова: бабезіоз
бабезиоз
babesiosis
собака
dog
пойкілоцити
пойкилоциты
poikilocytes
акантоцити
акантоциты
acanthocytes
вакуолізація
вакуолизация
vacuolization
стоматоцити
стоматоциты
stomatocytes
ехіноцити
ехиноциты
echinocytes
шизоцити
шизоциты
schizocytes
Issue Date: 2020
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2020. – Т. 22, № 97. – С. 118−124.
Аннотация: У статті наведено результати досліджень змін форми еритроцитів за перебігу спонтанного бабезіозу в собак. Установлено, що в 2019 році спалахи хвороби сезонно зумовлені та характеризуються наявністю двох хвиль – весняно-літньої з піком у червні та осінньою з піком у жовтні. Інтенсивність паразитемії наростає синхронно з екстенсивністю інвазії у перше півріччя (тісна пряма кореляція), надалі вона падає і не корелює зі спалахами захворюваності тварин. Клінічно весняно-літня хвиля хвороби характеризується гостро-підгострим типовим перебігом, з вираженими класичними клінічними ознаками. Осіння хвиля мала переважно підгостро-атиповий перебіг, з розвитком важких ускладнень з ознаками гепатопатії та гострої ниркової недостатості, кардіоміопатії та міокардиту, уражень нервової системи, розвитком шокового стану зі значною тенденцією до декомпенсації. Зміни форми еритроцитів є яскравими і показовими маркерами стану тварин за бабезіозу. Пойкілоцитоз виявлено у 92,3 % хворих собак. Найпоширеніші зміни – акантоцитоз та вакуолізація еритроцитів (незворотні форми), що якісно оцінюють ступінь ураження життєво важливих органів. Ехіноцити – оборотні форми, що з’являються на ранніх стадіях і визначають розвиток нирково-печінкових патологій. Стоматоцити супроводжують розвиток запальних та дистрофічних патологій, якісно характеризують ступінь гемолітичної анемії. Їх інтенсивність синхронна з екстенсивністю інвазії. Поява шизоцитів є грізним симптомом, що патогномонічний для синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Цей маркер вимагає негайного застосування інтенсивної терапії. Проведення оцінки якісних змін форми еритроцитів, підрахунок інтенсивності еритроцитарних уражень дозволяє визначити важкість стану організму хворих собак, ступінь порушення обміну речовин, гемолітичної анемії, гепатопатії, важкість інтоксикації організму, уремічного синдрому, гіперплазії селезінки, а також ідентифікувати розвиток синдрому ДВЗ, ниркової недостатності та «шокової нирки». Така оцінка необхідна для прийняття своєчасного і адекватного рішення щодо проведення терапевтичних заходів за спонтанного бабезіозу собак.
В статье приведены результаты исследований изменений формы эритроцитов при спонтанном бабезиозе у собак. Установлено, что в 2019 году вспышки болезни сезонно обусловленные и характеризуются наличием двух волн - весенне-летней с пиком в июне и осенней с пиком в октябре. Интенсивность паразитемии нарастает синхронно с экстенсивностью инвазии за первое полугодие (тесная прямая корреляция), в дальнейшем она падает и не коррелирует со вспышками заболеваемости животных. Клинически весенне-летняя волна болезни характеризуется остро-подострым типичным течением, с выраженными классическими клиническими признаками. Осенняя волна имела преимущественно подостро-атипичное течение, с развитием тяжелых осложнений с признаками гепатопатии и острой почечной недостатости, кардиомиопатии и миокардита, поражений нервной системы, развитием шокового состояния со значительной тенденцией к декомпенсации. Изменения формы эритроцитов являются яркими и показательными маркерами состояния животных при бабезиозе. Пойкилоцитоз обнаружено в 92,3% больных собак. Самые распространенные изменения – акантоцитоз и вакуолизация эритроцитов (необратимые формы), качественно оценивают степень поражения жизненно важных органов. Ехиноциты – оборотные формы, появляющиеся на ранних стадиях и определяют развитие почечно-печеночных патологий. Стоматоциты сопровождают развитие воспалительных и дистрофических патологий, качественно характеризующие степень гемолитической анемии. Их интенсивность синхронная с экстенсивностью инвазии. Появление шизоцитов является грозным симптомом, который является патогномоничным для синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Этот маркер требует немедленного применения интенсивной терапии. Проведение оценки качественных изменений формы эритроцитов, подсчет интенсивности эритроцитарных поражений позволяет определить тяжесть состояния организма больных собак, степень нарушения обмена веществ, гемолитической анемии, гепатопатии, тяжесть интоксикации организма, уремического синдрома, гиперплазии селезенки, а также идентифицировать развитие синдрома ДВС, почечной недостаточности и «шоковой почки». Такая оценка необходима для принятия своевременного и адекватного решения о проведении терапевтических мероприятий при спонтанном бабезиозе собак.
The article presents the results of studies of changes in the shape of red blood cells during spontaneous babesiosis in dogs. It was found that in 2019, seasonal outbreaks are caused and characterized by the presence of two waves – spring-summer with a peak in June and autumn with a peak in October. The intensity of parasitemia increases synchronously with the extensity of infestation in the first half of the year(a narrow direct correlation), in the future it falls and does not correlate with outbreaks of animal disease. Clinically, the spring-summer wave of the disease is characterized by an acute-subacute typical course with pronounced classic clinical signs. The autumn wave had a predominantly subacute-atypical course, with the development of severe complications with signs of hepatopathy and acute renal insufficiency, cardiomyopathy and myocarditis, lesions of the nervous system, the development of shock with a significant tendency to decompensation. Changes in the shape of red blood cells are bright and indicative markers of the state of animals on babesiosis. Poikilocytosis was detected in 92.3 % of sick dogs. The most common changes are acanthocytosis and vacuolization of erythrocytes (irreversible forms), which qualitatively assess the degree of damage to vital organs. Echinocytes are reversible forms that appear in the early stages and determine the development of renal and hepatic pathologies. Stomatocytes accompany the development of inflammatory and dystrophic pathologies, qualitatively characterize the degree of hemolytic anemia. Their intensity is synchronous with the extent of the invasion. The appearance of schizocytes is a formidable symptom that is pathognomonic for disseminated intravascular coagulation syndrome. This marker requires immediate use of intensive care. The assessment of qualitative changes in the form of red blood cells, the calculation of the intensity of erythrocyte lesions allows you to determine the severity of the condition of the body of sick dogs, the degree of metabolic disorders, hemolytic anemia, hepatopathy, the severity of intoxication, uremic syndrome, spleen hyperplasia, as well as identify the development of DIC syndrome, kidney failure and «shock kidney». Such an assessment is necessary for making timely and adequate decisions regarding therapeutic measures for spontaneous babesiosis of dogs.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11072
ISSN: 2518-7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NV_LNUVMBT_2020_22_97_118-124.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University