DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 08 (93) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11102

Название: Реальні та гіпотетичні ризики майбутнього накопичувального рівня пенсійного страхування в Україні
Другие названия: Real and gitopetical risks of the future accumulative level of pension insurance in Ukraine
Реальные и гипотетические риски будущего накопительного уровня пенсионного страхования в Украине
Авторы: Забуранна, Л. В.
Zaburanna, L.
Забуранная, Л. В.
Шубенко, І. А.
Shubenko, I.
Шубенко, И. А.
Годнюк, І. В.
Godniuk, I.
Годнюк, И. В.
Ключевые слова: ризик знецінення пенсійних заощаджень
risk of depreciation of pension savings
риск обесценивания пенсионных сбережений
ризик високих адміністративних витрат
risk of high administrative costs
риск высоких административных расходов
ризик недостатнього розміру внесків
risk of insufficient contributions
риск недостаточного размера взносов
селективний ризик
selective risk
селективный риск
організаційно-управлінський ризик
organizational and managerial risk
организационно-управленческий риск
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Забуранна Л. В. Реальні та гіпотетичні ризики майбутнього накопичувального рівня пенсійного страхування в Україні / Л. В. Забуранна, І. А. Шубенко, І. В. Годнюк // Наукові горизонти. – 2020. – № 8 (93). – С. 13–20.
Аннотация: В Україні не були здійсненні вирішальні кроки щодо запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення, однією із причин цього є значна кількість ризиків. Метою статті є дослідження теоретичних засад гіпотетичних та реальних ризиків накопичувального рівня системи пенсійного забезпечення в Україні, який передбачається запровадити. При виконанні дослідження використовувалися абстрактно-логічний, методи аналізу та синтезу та порівняльний аналіз. Доведено, що для накопичувального рівня пенсійного забезпечення буде характерною ціла низка реальних ризиків: організаційно-управлінський, ризик високих адміністративних витрат, ризик знецінення пенсійних заощаджень, селективний ризик, ризик недостатнього розміру внесків. Гіпотетичними ризиками є ризик мінливості ринку та кримінальний ризик. Суттєво впливає на накопичувальний рівень пенсійного забезпечення ризик знецінення пенсійних заощаджень, адже за високих інфляційних темпів та девальвації національної валюти у довготерміновому періоді сподіватися на достойний рівень пенсій не варто, навіть враховуючи інвестиційну складову накопичувального рівня. Встановлено, що у вітчизняному правому полі не визначено механізму захисту від такого ризику, що підриває довіру до функціонування всієї накопичувальної складової системи пенсійного забезпечення. Селективний ризик та ризик мінливості фінансового ринку тісно пов’язані із тенденціями функціонування фінансового ринку і, за несприятливих умов, можуть проявитися у інвестиційній складовій пенсійних заощаджень. Визначено, що механізму подолання таких ризиків поки що не визначено у нормативно-правових актах. У сукупності вказані ризики зумовлюють відсутність кардинальних кроків у процесі реформування сучасної пенсійної системи. У разі запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення варто передбачити систему запобігання ризикам знецінення пенсійних заощаджень та селективним ризикам. Подальші дослідження будуть стосуватися вивчення механізмів запобігання або зниження селективних ризиків та ризиків знецінення пенсійних заощаджень.
No decisive steps have been taken in Ukraine to introduce a cumulative level of pension provision. The significant number of risks is one of the reasons for this. The purpose of the article is to study the theoretical foundations of hypothetical and real risks of the cumulative level of the pension system in Ukraine, which is expected to be introduced. A number of methods were used in the study, including abstract-logical, methods of analysis and synthesis and comparative analysis. It is argued that the cumulative level of pension provision will be characterized by a number of real risks: organizational and managerial risk, risk of high administrative costs, risk of depreciation of pension savings, selective risk, and risk of insufficient contributions. Hypothetical risks include market volatility risk and criminal risk. The cumulative level of pension provision is significantly affected by the risk of depreciation of pension savings, because given the high inflation rate and devaluation of the national currency, one should not expect a decent level of pensions in the long term, even taking into account the investment component of the cumulative level. It has been established that the domestic legal framework does not specify a mechanism for protection against such a risk, which undermines credibility to the functioning of the entire cumulative component of the pension system. Selective risk and the risk of financial market volatility are closely related to financial market trends and, under adverse conditions, may manifest themselves in the investment component of pension savings. It has been determined that the mechanism for overcoming such risks has not been defined in regulatory legal acts yet. Jointly, these risks determine the lack of principal steps in the process of reforming the modern pension system. In the case of the introduction of the cumulative level of pension provision, a system should be provided to prevent the risks of depreciation of pension savings and selective risks. Further studies will address the mechanisms that can prevent or reduce selective risks and risks of depreciation of pension savings.
В Украине не были осуществлены решающие шаги по внедрению накопительного уровня пенсионного обеспечения, одной из причин этого является значительное количество рисков. Целью статьи является исследование теоретических основ гипотетических и реальных рисков накопительного уровня системы пенсионного обеспечения в Украине, который предполагается ввести. При выполнении исследования использовались абстрактно-логический, методы анализа и синтеза, и сравнительный анализ. Доказано, что для накопительного уровня пенсионного обеспечения будет характерен целый ряд реальных рисков: организационно-управленческий, риск высоких административных расходов, риск обесценивания пенсионных сбережений, селективный риск, риск недостаточного размера взносов. Гипотетическими рисками есть риск изменчивости рынка и уголовный риск. Существенно влияет на накопительный уровень пенсионного обеспечения риск обесценивания пенсионных сбережений, ведь за высоких инфляционных темпов и девальвации национальной валюты в долгосрочном периоде надеяться на достойный уровень пенсий не стоит, даже учитывая инвестиционную составляющую накопительного уровня. Установлено, что в отечественном правом поле не определен механизм защиты от такого риска, подрывает доверие к функционированию всей накопительной составляющей системы пенсионного обеспечения. Селективный риск и риск изменчивости рынка тесно связаны с тенденциями функционирования финансового рынка и, при неблагоприятных условиях могут проявиться в инвестиционной составляющей пенсионных сбережений. Определено, что механизм преодоления этих рисков пока не определен в нормативно-правовых актах. В совокупности указанные риски обусловливают отсутствие кардинальных шагов в процессе реформирования современной пенсионной системы. В случае введения накопительного уровня пенсионного обеспечения следует предусмотреть систему предотвращения рисков обесценивания пенсионных сбережений и селективным рискам. Дальнейшие исследования будут касаться изучения механизмов предотвращения или снижения селективных рисков и рисков обесценивания пенсионных сбережений.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11102
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 08 (93)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_8_13-20.pdf487,83 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University