DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 08 (93) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11103

Название: Інноваційно-інвестиційні основи прийняття управлінських рішень у підприємництві
Другие названия: Innovation and investment bases of management decisions in entrepreneurship
Инновационно-инвестиционные основы принятия управленческих решений в предпринимательстве
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Khodakovsky, Y.
Ходаковский, Е. И.
Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
Булуй, О. Г.
Buluy, O.
Булуй, А. Г.
Ключевые слова: багатофункціональний розвиток
multifunctional development
многофункциональное развитие
інвестиційно-інноваційні та інформаційні технології
investment innovation and information technologies
инвестиционно-инновационные и информационные технологии
малий та середній бізнес
small and medium-sized businesses
малый и средний бизнес
підприємництво
entrepreneurship
предпринимательство
родові поселення
family homestead settlements
родовые поселения
територіальні громади
territorial communities
территориальные общины
управлінські рішення
management solutions
управленческие решения
суспільно-економічні технології
socio-economic technologies
общественно-экономические технологии
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Інноваційно-інвестиційні основи прийняття управлінських рішень у підприємництві / Є. І. Ходаківський, О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй // Наукові горизонти. – 2020. – № 8 (93). – С. 21–30.
Аннотация: Розглянуто сутність, основні тенденції асиметрій та диспропорцій розвитку територіальних громад. Обкреслено базові механізми активізації внутрішнього потенціалу їх відродження. Метою дослідження є обґрунтування прийняття рішень щодо вибору моделі підприємництва, яка забезпечує соціально-еколого-економічний розвиток території. В результаті дослідження вирішувалися такі завдання: 1) визначення соціально-екологічних проблем території і основних першочергових життєвих потреб населення; 2) обґрунтування механізму реалізації цілей підприємництва на основі активізації творчого підходу до прийняття управлінських рішень та інновацій керівників і працівників бізнес-структур за умови збалансованого розвитку територій, відповідної мотивації як керівників, так і працівників, підвищення їх потенціалу. Об’єктом дослідження є процес прийняття управлінських рішень керівниками підприємницьких структур на інноваційно-інвестиційній основі. Дослідження проводилося індуктивно (шляхом збору та аналізу якісних даних) і дедуктивно (через узагальнення теоретичних питань на основі системного підходу), що було уможливлено аналізом синергетичних перетворень нелінійних самоорганізованих динамічних систем як-то є суспільство, економіка та екологія. Вимірювання змінних проводилося на основі соціологічних даних опитування. За 2013–2017 рр. обстежено 15 суб’єктів малого та середнього підприємництва північних, центральної та південних областей України з метою виявлення чинників їх соціально-економічного розвитку. Для вибору населеного пункту використано метод кластерної вибірки. Збір соціально- економічних даних здійснювався за допомогою вербальних соціо-психологічних методів із застосуванням неструктурованого і напівструктурованого підходів. Велика гнучкість методу дозволяє отримати вичерпну інформація про соціально-психологічні причини поведінки (наприклад, методи управління, мотивацію). Дослідження теорії та практики управління бізнесом, розвиток соціальної та виробничої інфраструктури проілюстровані з позиції їх впливу на малі форми підприємництва та можуть були впроваджені в освітній процес і стратегію розвитку регіону. Загальновизнано, що ключовими чинниками успіху в бізнесі постають аналіз трендів, дослідження ринку, визначення довгострокових цілей, бізнес-моделювання, управління ресурсами формування команди, маркетингове планування. Проголошена ООН стратегія сталого розвитку окреслила сімнадцять пріоритетних цілей становлення суспільства, що віднайшли своє відображення у формуванні соціальної корпоративної відповідальності суб’єктів підприємництва. Потреба узгодження всіх видів діяльності суспільства з навколишнім простором у цілому визначають рівень організації підприємницької структури як складові smart-organization. Забезпечення сталого розвитку організації базується на концентрації зусиль учасників на практичних цілях організації та практиці розуміння керівництвом і працівниками компаній завдань, що перед нею стоять. Іншими словами, людина, її діяльність, ентузіазм та розвиток – основа успіху організації. Внаслідок запровадження системи ресурсного обміну, головним чином, за рахунок активізації людського капіталу та залучення інноваційно-інвестиційного потенціалу у вигляді технологій генерованих індивідами для громад, зокрема на сільських територіях, стає задіяним механізм внутрішньої інституціоналізації. Найбільш активно наразі він проявив себе у родових садибах та родових поселеннях, які засновує ініціативна освічена молодь (середній вік ініціаторів зворотної урбанізації 35 років, 82 % з яких мають вищу освіту та активізують середній інвестиційний потік у сільські території у розмірі 4 тис доларів США щорічно в розрахунку на кожен гектар площі). Таким чином, підприємницький потенціал території, оцінений за часткою у національному багатстві в розрахунку на душу населення для бідних країн становить 59 %, його активізація за рахунок інновацій, творчого підходу та креативних технологій дозволяє підвищити частку людського капіталу у національному багатстві до 80 %. Відповідне підвищення людського капіталу внаслідок розвитку родових поселень спонукатиме ріст капіталізації території щорічно (в разі відродження в кожні області одного населеного пункту з прилеглими територіями середньою площею 500 га, де проживатимуть 250 сімей) на 3,28 млн дол. США, що є джерелом розвитку новостворених об’єднаних територіальних громад.
The essence, main tendencies of asymmetries and disproportions of development of territorial communities are considered. The basic mechanisms of activation of the internal potential of their revival are outlined. The purpose of the study is to substantiate management decisions regarding choice of business model that provides socio-ecological and economic development in its location. As a result of the research the following tasks were solved: 1) determination of social and ecological problems of the territory and the main priority life needs of its population; 2) justification of the mechanism for implementing the goals of entrepreneurship bases on the creative approach activation to innovation management decisions under the condition of balanced development of territories with appropriate motivation of both managers and employees and increasing their potential. The object of the study is the process of managerial decision making by business leaders on an innovation and investment bases. The research was conducted inductively (by collecting and analyzing qualitative data) and deductively (through generalization of theoretical questions based on a systems approach), which was made possible by analyzing of synergetic transformations of nonlinear self-organized dynamical systems such as society, economy and ecology. Measurement of variables was performed on the basis of sociological survey data. In 2013–2017, 15 small and medium-sized businesses in the northern, central and southern regions of Ukraine were surveyed in order to identify factors of their socio-economic development. The cluster sampling method was used to select the settlement. Socio-economic data was collected using verbal socio and psychological methods using unstructured and semi-structured approaches. The great flexibility of the method allows to obtain comprehensive information about the socio-psychological causes of behavior (for example, methods of management, motivation). Studies of the theory and practice of business management, development of social and industrial infrastructure are illustrated from the standpoint of their impact on small businesses and could be implemented in to the educational process and development strategy of the region. It is generally recognized accepted that the key factors for success in business are trend analysis, market research, long-term goals, business modeling, resource management, team building, and marketing planning, subject to appropriate staffing of business processes. The UN's proclaimed strategy for sustainable development outlined seventeen priority goals for the formation of society, which were reflected in the formation of corporate social responsibility of business entities. It needs to coordinate all activities of society with the surrounding space as a whole determine the level of organization of the business structure as components of smart-organization. Ensuring the sustainable development of the organization is based on the concentration of efforts of participants on the practical goals of the organization and the practice of understanding by management and employees of companies of the tasks facing it. People, their activities, enthusiasm and development is the basis of success of the organization. As a result of the introduction of the system of resource exchange, mainly due to the activation of human capital and attraction of innovation and investment potential in the form of technologies generated by individuals for communities, in particular in rural areas, the mechanism of internal institutionalization becomes involved. It is most active now in ancestral homesteads and ancestral settlements, which are founded by initiative educated youth (the average age of initiators of reverse urbanization is 35 years, 82 % of whom have higher education and activate the average investment flow to rural areas in the amount of 4 thousand US dollars annually per hectare). Thus, the entrepreneurial potential of the territory, estimated by the share of national wealth per capita for poor countries is 59 %, its activation through innovation, creativity and creative technologies can increase the share of human capital in national wealth to 80 %. The corresponding increase in human capital due to the development of tribal settlements will encourage an increase in the capitalization of the territory annually (in the case of revival in each region of one settlement with adjacent territories with an average area of 500 hectares, where 250 families will live) by 3.28 million dollars of United States, which is the source of the development of the newly formed united territorial communities.
Рассмотрены сущность, основные тенденции асимметрий и диспропорций развития территориальных общин. Очерчено базовые механизмы активизации внутреннего потенциала их возрождения. Целью исследования является обоснование принятия решений по выбору модели предпринимательства, которая обеспечивает социально-эколого-экономическое развитие территории. В результате исследования решались следующие задачи: 1) определение социально-экологических проблем территории и основных первоочередных жизненных потребностей населения; 2) обоснование механизма реализации целей предпринимательства на основе активизации творческого подхода к принятию управленческих решений и инноваций руководителей и работников бизнес-структур при сбалансировании развития территорий, соответствующей мотивации как руководителей, так и работников, повышение их потенциала. Объектом исследования является процесс принятия управленческих решений руководителями предпринимательских структур на инновационно-инвестиционной основе. Исследование проводилось индуктивно (путем сбора и анализа качественных данных) и дедуктивно (обобщение теоретических вопросов на основе системного подхода), что стало возможным анализом синергетических преобразований нелинейных самоорганизующихся динамических систем как то есть общество, экономика и экология. Измерения переменных проводилось на основе социологических данных опроса. По 2013-2017 гг. Обследовано 15 субъектов малого и среднего предпринимательства северных, центральных и южных областей Украины с целью выявления факторов их социально-экономического развития. Для выбора населенного пункта использован метод кластерной выборки. Сбор социально-экономических данных осуществлялся с помощью вербальных социо-психологических методов с применением неструктурированного и полуструктурированного подходов. Большая гибкость метода позволяет получить исчерпывающую информацию о социально-психологических причинах поведения (например, методы управления, мотивации). Исследование теории и практики управления бизнесом, развитие социальной и производственной инфраструктуры проиллюстрированы с позиции их влияния на малые формы предпринимательства и могут быть внедрены в образовательный процесс и стратегию развития региона. Общепризнанно, что ключевыми факторами успеха в бизнесе возникают анализ трендов, исследование рынка, определение долгосрочных целей, бизнес-моделирования, управления ресурсами формирования команды, маркетинговое планирование. Провозглашена ООН стратегия устойчивого развития очертила семнадцать приоритетных целей становления общества, нашли свое отражение в формировании социальной корпоративной ответственности субъектов предпринимательства. Потребность согласования всех видов деятельности общества с окружающим пространством в целом определяют уровень организации предпринимательской структуры как составляющие smart-organization. Обеспечение устойчивого развития организации базируется на концентрации усилий участников на практических целях организации и практике понимание руководством и работниками компаний задач, перед ней стоят. Иными словами, человек, его деятельность, энтузиазм и развитие - основа успеха организации. В результате введения системы ресурсного обмена, главным образом, за счет активизации человеческого капитала и привлечения инновационно-инвестиционного потенциала в виде технологий генерируемых индивидами для общин, в частности на сельских территориях, становится задействованным механизм внутренней институционализации. Наиболее активно сейчас он проявил себя в родовых усадьбах и родовых поселениях, основывает инициативная образованная молодежь (средний возраст инициаторов обратной урбанизации 35 лет, 82% из которых имеют высшее образование и активизируют средний инвестиционный поток в сельские территории в размере 4 тыс долларов США ежегодно с расчета на каждый гектар площади). Таким образом, предпринимательский потенциал территории, оцененный по доле в национальном богатстве в расчете на душу населения для бедных стран составляет 59%, его активизация за счет инноваций, творческого подхода и креативных технологий позволяет повысить долю человеческого капитала в национальном богатстве до 80%. Соответствующее повышение человеческого капитала вследствие развития родовых поселений побуждать рост капитализации территории ежегодно (в случае возрождения в каждые области одного населенного пункта с прилегающими территориями средней площадью 500 га, где будут проживать 250 семей) 3,28 млн долл. США, что является источником развития вновь объединенных территориальных общин.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11103
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 08 (93)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_8_21-30.pdf573,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University