DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11106

Название: Методологічні основи дослідження управління конкурентоспроможністю підприємства
Другие названия: Методологические основы исследования управления конкурентоспособностью предприятия
Methodological principles of enterprise competitiveness management researches
Авторы: Николюк, О. М.
Николюк, О. Н.
Nykolyuk, О.
Ключевые слова: конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
підприємство
предприятие
enterprise
управління конкурентоспроможністю
управления конкурентоспособностью
management of competitiveness
Issue Date: 2015
Издатель: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Николюк О. М. Методологічні основи дослідження управління конкурентоспроможністю підприємства / О. М. Николюк // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2015 р. – Харків : ХНАУ, 2015. – С. 52–56.
Аннотация: Управління будь-яким об’єктом передбачає здійснення цілеспрямованого впливу на нього. Згідно із теорією конкурентоспроможності управляти необхідно факторами прямого і опосередкованого впливу на конкурентоздатність, тоді як з позицій інституціональної теорії (яка слід розглядати як теоретичну основу управління конкурентоздатністю в умовах глобалізації економіки) об’єктом управління в економіці є невизначеність, яка унеможливлює прийняття раціонального рішення. Під управлінням конкурентоспроможністю слід розуміти цілеспрямований вплив, по-перше, на фактори конкурентоздатності і, по-друге, на невизначеність, що виникає та існує у межах процесу формування конкурентоспроможності підприємства.
Управление любым объектом предусматривает осуществление целенаправленного воздействия на него. Согласно теории конкурентоспособности управлять необходимо факторами прямого и опосредованного влияния на конкурентоспособность, тогда как с позиций институциональной теории (которую следует рассматривать как теоретическую основу управления конкурентоспособностью в условиях глобализации экономики) объектом управления в экономике является неопределенность, которая делает невозможным принятие рационального решения. Под управлением конкурентоспособностью следует понимать целенаправленное воздействие, во-первых, на факторы конкурентоспособности и, во-вторых, неопределенность, возникающая и существующая в рамках процесса формирования конкурентоспособности предприятия.
Management of any object involves the implementation of a purposeful influence on it. According to the theory of competitiveness, it is necessary to manage the factors of direct and indirect influence on competitiveness, while from the standpoint of institutional theory (which should be considered as a theoretical basis for competitiveness management in the globalization of the economy) the object of management in the economy is uncertainty. Competitiveness management should be understood as a purposeful influence, firstly, on the factors of competitiveness and, secondly, on the uncertainty that arises and exists within the process of forming the competitiveness of the enterprise.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11106
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FPPPDAS_2010_52-56.pdf522,07 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University