DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11165

Название: Model of assessment of information-psychological influence in social networking services based on information insurance
Другие названия: Модель оцінки інформаційно-психологічного впливу в соціальних мережах на основі інформаційного страхування
Модель оценки информационно-психологического воздействия в социальных сетях на основе информационного страхования
Авторы: Molodetska, K.
Молодецька, К. В.
Молодецкая, Е. В.
Brodskiy, Yu.
Бродський, Ю. Б.
Бродский, Ю. Б.
Fedushko, S.
Федушко, С.
Ключевые слова: social networking service
послуга соціальних мереж
услуга социальных сетей
virtual community
віртуальна спільнота
виртуальное сообщество
actor
актор
актер
information security
інформаційна безпека
информационная безопасность
informational-psychological influence
інформаційно-психологічний вплив
информационно-психологическое воздействие
conditional entropy
умовна ентропія
условная энтропия
text content
зміст тексту
содержание текста
Issue Date: 2020
Издатель: Національний університет «Львівська Політехніка»
Библиографическое описание: Molodetska K. Model of assessment of information-psychological influence in social networking services based on information insurance / K. Molodetska, Yu. Brodskiy, S. Fedushko // Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks : processing of the 2nd International Workshop on COAPSN-2020, May 21, 2020. – Lviv, 2020. – P. 187–198.
Аннотация: In the current context, social internet services play a leading role in various types of mass media. However, in the case of spreading destructive content with the aim of informational-psychological influence on the actors, social internet services can have a negative influence on the social and political processes in the country. The article summarizes and systematizes the effects created in virtual communities as a result of the implementation of threats to the information security of the state. We have originated the model for evaluating the informational-psychological impact on actors in the textual content of social networking services based on conditional entropy. The model takes into account not only the destructive informational-psychological impact from the content source in social internet services but also the increase of the destructive influence as a result of processing and further distribution of the content by other actors of virtual communities. This approach allows increasing the efficiency of detection of threats to the information security of the state in the information space of social networking services. The developed model can be used for the implementation of individual modules of the state information security system in order to automate the detection of threats in the information space and increase its efficiency.
У нинішніх умовах соціальні Інтернет-послуги відіграють провідну роль у різних типах засобів масової інформації. Однак у разі поширення деструктивного контенту з метою інформаційно-психологічного впливу на суб'єктів соціальні Інтернет-послуги можуть мати негативний вплив на соціальні та політичні процеси в країні. У статті узагальнено та систематизовано ефекти, що створюються у віртуальних спільнотах в результаті реалізації загроз інформаційній безпеці держави. Ми створили модель оцінки інформаційно-психологічного впливу на суб'єктів текстового змісту послуг соціальних мереж на основі умовної ентропії. Модель враховує не тільки руйнівний інформаційно-психологічний вплив від джерела контенту в соціальних Інтернет-послугах, але також збільшення деструктивного впливу в результаті обробки та подальшого розповсюдження контенту іншими суб'єктами віртуальних спільнот. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність виявлення загроз інформаційній безпеці держави в інформаційному просторі служб соціальних мереж. Розроблена модель може бути використана для реалізації окремих модулів державної системи захисту інформації з метою автоматизації виявлення загроз в інформаційному просторі та підвищення його ефективності.
В нынешних условиях социальные Интернет-услуги играют ведущую роль в различных типах средств массовой информации. Однако в случае распространения деструктивного контента с целью информационно-психологического воздействия на субъектов социальные интернет-услуги могут оказать негативное влияние на социальные и политические процессы в стране. В статье обобщены и систематизированы эффекты, создаваемые в виртуальных сообществах в результате реализации угроз информационной безопасности государства. Мы создали модель оценки информационно-психологического воздействия на субъектов текстового содержания услуг социальных сетей на основе условной энтропии. Модель учитывает не только разрушительное информационно-психологическое воздействие от источника контента в социальных интернет-услугах, но также увеличение деструктивного влияния в результате обработки и дальнейшего распространения контента другими субъектами виртуальных сообществ. Такой подход позволяет повысить эффективность выявления угроз информационной безопасности государства в информационном пространстве служб социальных сетей. Разработанная модель может быть использована для реализации отдельных модулей государственной системы защиты информации с целью автоматизации выявления угроз в информационном пространстве и повышения его эффективности.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11165
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
COAPSN_2020_2616_187-198.pdf874,58 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University