DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11209

Название: Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад
Другие названия: Использование европейского опыта партисипативного управления в стратегическом планировании развития территориальных общин
The use of european experience of participatory management in strategic planning of territorial communities development
Авторы: Довженко, В. А.
Dovzhenko, V.
Войтенко, А. Б.
Voytenko, A.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: стратегія
стратегия
strategy
планування
планирование
planning
соціально-економічний розвиток
социально-экономическое развитие
social and economic development
інтегрований розвиток
интегрированное развитие
integrated development
децентралізація
децентрализация
decentralization
партисипативне управління
партисипативное управление
participatory management
громада
община
community
місцеве самоврядування
местное самоуправление
local self-government
Issue Date: 2020
Издатель: Дніпровський державний аграрно-економічний університет; ДКС Центр
Библиографическое описание: Довженко В. А. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад / В. А. Довженко, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. журн. – 2020. – № 12. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1957.
Аннотация: Принципи партисипативного управління широко використовуються в практиці управління та стратегічного планування європейських країн, що обґрунтовано через вивчення нормативно-правових документів та досвіду формування й реалізації стратегічних документів. Метою дослідження є визначення нового змісту і завдань стратегічного планування територіальних громад на основі використання європейського досвіду реалізації партисипативної моделі управління та обґрунтування можливих інструментів залучення громадян до визначення пріоритетів економічного і соціального розвитку й ефективного використання ресурсного потенціалу громади. Децентралізація влади і ресурсів дала поштовх до розвитку місцевого самоврядування і територіальних громад в Україні. В статті проаналізовано рівень стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах та доведено, що більшість громад не мають великого запиту на формування і запровадження якісних моделей розробки стратегій. На рівні громад не завжди усвідомлюють необхідність стратегічного планування та його роль в системі управління громадою. В результаті дослідження підтверджено, що більш стратегічно орієнтованими є міські громади. Аналізуючи практичний досвід розробки та впровадження стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад було виявлено їх партисипативну спрямованість. Також визначено, що більшість розроблених з використанням принципів партисипативного управління стратегій підтримувались програмами міжнародної технічної допомоги. Запропоновано для подальшого впровадження в територіальних громадах партисипативної моделі залучати населення до всіх етапів розробки, реалізації та контролю за виконанням стратегії розвитку громади. Запропоновані пропозиції дозволять створити умови для досягнення цілей соціально-економічного розвитку територіальних громад у відповідності з перспективними пріоритетами державної політики та з урахуванням побажань і бачення громадськості.
Принципы партисипативного управления широко используются в практике управления и стратегического планирования европейских стран, обоснованно через изучение нормативно-правовых документов и опыта формирования и реализации стратегических документов. Целью исследования является определение нового содержания и задач стратегического планирования территориальных общин на основе использования европейского опыта реализации партисипативной модели управления и обоснование возможных инструментов привлечения граждан к определению приоритетов экономического и социального развития и эффективного использования ресурсного потенциала общества. Децентрализация власти и ресурсов дала толчок к развитию местного самоуправления и территориальных общин в Украине. В статье проанализирован уровень стратегического планирования в объединенных территориальных общинах и доказано, что большинство общин не имеют большого запроса на формирование и внедрение качественных моделей разработки стратегий. На уровне общин не всегда осознают необходимость стратегического планирования и его роль в системе управления обществом. В результате исследования доказано, что более стратегически ориентированными являются городские общины. Анализируя практический опыт разработки и внедрения стратегий развития объединенных территориальных общин было выявлено их партисипативную направленность. Также определено, что большинство разработанных с использованием принципов партисипативного управления стратегий поддерживались программами международной технической помощи. Предложено для дальнейшего внедрения в территориальных общинах партисипативной модели привлекать население ко всем этапам разработки, реализации и контроля за выполнением стратегии развития общества. Предложенные предложения позволят создать условия для достижения целей социально-экономического развития территориальных общин в соответствии с перспективными приоритетами государственной политики и с учетом пожеланий и видения общественности.
The principles of participatory management are widely used in the practice of management and strategic planning of European countries, that is substantiated by the study of normative legal documentsas and the experience in the formation and implementation of strategic documents. The purpose of the study is to determine a new content and objectives of strategic planning of territorial communities on the basis of European experience in implementing participatory management model, and to substantiate choosing potential ways of involving citizens into determining the priorities of economic and social development as well as of effective use of community resources. Decentralization of power and resources has contributed to the development of local selfgovernment and territorial communities in Ukraine. The article has analyzed the level of strategic planning in the united territorial communities and has proved that most communities do not have great request for the formation and implementation of quality models of strategy development. At the community level, they are not always aware of the necessity of strategic planning and its role in the community management system. The study confirmed that urban communities are more strategically oriented. Analyzing the practical experience of developing and implementing strategies for the development of united territorial communities, their participative orientation has been revealed. It has also been determined that most of the strategies, developed using participatory management principles, were supported by the international technical assistance programs. The paper suggests to implement the participatory model of community management in territorial communities involving their citizens into the stages of model development, as well as realization and monitoring its implementation. The suggested proposals will make it possible to create conditions for achieving the goals in social and economic development of territorial communities according to the long-term priorities of public policy and taking into account the request and views of the society.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11209
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
DUUR_2020_12.pdf201,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University