DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2020, № 04 (89) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11223

Название: Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад
Другие названия: Alternative imperatives of the decentralized societies activities
Альтернативные императивы деятельности децентрализованных общин
Авторы: Якобчук, В. П.
Yakobchuk, V.
Ходаківський, Є. І.
Khodakovsky, Ye.
Ходаковский, Е. И.
Хаймерл, О.
Heimerl, O.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
Ключевые слова: громада
community
общество
кооперація
cooperation
кооперация
родові поселення
family homestead
родовые поселения
родова садиба
family homestead settlements
родовая усадьба
розвиток
development
развитие
сільські території
rural territories
сельские территории
соціальний капітал
social capital
социальный капитал
Issue Date: 2020
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад / В. Якобчук, Є. Ходаківський, О. Хаймерл, М. Плотнікова // Наукові горизонти. – 2020. – № 4 (89). – С. 15–26.
Аннотация: Динамічний характер становлення світової соціально-економічної системи надихає на вирішення питань подолання наявних асиметрій та диспропорцій цивілізаційних надбань, що спонукали до локальної концентрації ресурсів та ефективного їх використання. Метою дослідження є пошук та обґрунтування інструментів максимального наближення централізованих державних коштів до потреб кожного споживача соціальних послуг з метою задоволення духовних, виробничих та матеріальних потреб кожного індивідуума як механізму відтворення і покращення середовища його існування. Досягнення цілі пов’язане з вирішенням таких завдань: 1) розкриття сутності фізіократичного підходу в економічних дослідженнях; 2) обґрунтування механізмів активізації соціального капіталу в умовах об’єднаних територіальних громад. Об’єктом дослідження є теоретичні та практичні засади управління розвитком партнерських відносин у системі публічного управління та адміністрування. Для вирішення поставлених завдань був використаний комплекс теоретичних і емпіричних методів дослідження. Теоретичні методи включають аналіз соціально-економічної літератури, матеріалів і публікацій фізіократичного спрямування. Емпіричний підхід базується на прогностичних методах (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик, моделювання), обсерваційні методи (пряме і непряме спостереження, само- спостереження), праксиметричні методи аналіз продуктів діяльності, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду), методи математичної статистики. Основною перешкодою в розвитку обслуговуючих кооперативів і в здійсненні основних функцій децентралізованих громад є невідповідність існуючого законодавства основним принципам децентралізації, тобто максимального наближення до комплексного обслуговування кожного громадянина. За нашими аналітичними дослідженнями структурної логіки та фізіократичного мислення в децентралізованих громадах недостатньо здійснювалося соціально-психологічне обговорення основних життєвих принципів кожного з мешканців громади через недостатнє їх залучення до громадської діяльності. Перспективний характер розвитку родових поселень як перспективної моделі розвитку соціуму дозволяє засвідчити наявність практики інклюзивного управління та партисипативного підходу у становленні сільських територій. Подальші перспективи досліджень пов’язані з обґрунтуванням економіко-математичної моделі розвитку сільських територій за песимістичного, оптимістичного та перспективного сценаріїв розвитку сільських територій України в разі запровадження американської, європейської та азійської моделі управління.
The dynamic nature of the formation of the world socio-economic system inspires the solution of the issues of overcoming the existing asymmetries and imbalances of civilizational values, which have led to the local concentration of resources and their efficient use. The purpose of the research is to search for and justify the tools of maximizing the approximation of centralized public funds to the needs of each consumer of social services in order to meet the spiritual, production and material needs of each individual as a mechanism for reproduction and improvement of its habitat. Achieving the goal is related to the following tasks: 1) revealing the essence of physiocratic approach in economic research; 2) substantiation of mechanisms of activation of social capital in the conditions of united territorial communities. The subject of the study is the theoretical and practical foundations of managing the development of partnerships in the public administration and administration system. A complex of theoretical and empirical research methods was used to solve these problems. Theoretical methods include analysis of socio-economic literature, materials and publications of physiocratic orientation. The empirical approach is based on prognostic methods (expert assessments, generalization of independent characteristics, modeling), observational methods (direct and indirect observation, self-observation), praximetric methods (analysis of products of activity, study and generalization of pedagogical experience), methods of mathematical statistics. The main obstacle in the development of service cooperatives and in the implementation of the basic functions of decentralized communities is the inconsistency of existing legislation with the basic principles of decentralization, that is, the maximum approximation to comprehensive service for each citizen. According to our analytical studies of structural logic and physiocratic thinking in decentralized communities, the social and psychological discussion of the basic life principles of each of the residents of the community has not been sufficiently carried out due to their insufficient involvement in community activities. The promising nature of the development of tribal settlements as a promising model for the development of society allows us to attest to the existence of inclusive governance practices and a participatory approach in the formation of rural territories. Further research prospects are related to the substantiation of the economic-mathematical model of rural development under the pessimistic, optimistic and promising scenario of rural development of Ukraine in case of introduction of American, European and Asian management model.
Динамичный характер становления мировой социально-экономической системы вдохновляет на решение вопросов преодоления имеющихся асимметрий и диспропорций цивилизационных достижений, побудивших к локальной концентрации ресурсов и эффективного их использования. Целью исследования является поиск и обоснование инструментов максимального приближения централизованных государственных средств с потребностями каждого потребителя социальных услуг в целях удовлетворения духовных, производственных и материальных потребностей каждого индивидуума как механизма воспроизводства и улучшения среды его существования. Достижения цели связано с решением следующих задач: 1) раскрытие сущности физиократичного подхода в экономических исследованиях; 2) обоснование механизмов активизации социального капитала в условиях объединенных территориальных общин. Объектом исследования является теоретические и практические основы управления развитием партнерских отношений в системе публичного управления и администрирования. Для решения поставленных задач был использован комплекс теоретических и эмпирических методов исследования. Теоретические методы включают анализ социально-экономической литературы, материалов и публикаций физиократичного направления. Эмпирический подход базируется на прогностических методах (экспертные оценки, обобщение независимых характеристик, моделирование), обсервационные методы (прямое и косвенное наблюдение, само наблюдение), праксиметрические методы анализа продуктов деятельности, изучение и обобщение педагогического опыта), методы математической статистики. Основным препятствием в развитии обслуживающих кооперативов и в осуществлении основных функций децентрализованных общин является несоответствие существующего законодательства основным принципам децентрализации, то есть максимального приближения к комплексному обслуживанию каждого гражданина. По нашим аналитическим исследованиям структурной логики и физиократичного мышления в децентрализованных общинах недостаточно осуществлялось социально-психологическое обсуждение основных жизненных принципов каждого из жителей общины из-за недостаточного их привлечения к общественной деятельности. Перспективный характер развития родовых поселений как перспективной модели развития социума позволяет подтвердить наличие практики инклюзивного управления и партисипативного подхода в становлении сельских территорий. Дальнейшие перспективы исследований связаны с обоснованием экономико-математической модели развития сельских территорий при пессимистическом, оптимистическом и перспективном сценариев развития сельских территорий Украины в случае введения американской, европейской и азиатской модели управления.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11223
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2020, № 04 (89)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2020_4_15-26.pdf541,81 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University