DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11386

Название: Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
Другие названия: Theoretical and methodological approaches to economic essence of financial potential of the sustainable development of united territorial communities
Теоретико-методологические подходы к экономической сущности финансового потенциала устойчивого развития объединенных территориальных общин
Авторы: Патинська, М. М.
Patynska, M.
Патинская, М. М.
Ключевые слова: адміністративно-територіальна одиниця
administrative and territorial unit
административно-территориальная единица
економічна категорія
economic category
экономическая категория
об’єднана територіальна громада
united territorial community
объединенная территориальная община
сталий розвиток
sustainable development
устойчивое развитие
фінансовий потенціал
financial potential
финансовый потенциал
фінансові ресурси
financial resources
финансовые ресурсы
Issue Date: 2019
Издатель: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки; Луганський національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет; Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Патинська М. М. Теоретико-методологічні підходи до економічної сутності фінансового потенціалу сталого розвитку об’єднаних територіальних громад / М. М. Патинська // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 95–104.
Аннотация: Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність та складові фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад на основі сучасних та історичних концепцій. Методика дослідження. Робота ґрунтується на діалектичних методах пізнання процесів і явищ, методологічному аналізі, на основі якого виявлено наукові підходи щодо сутності фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад; монографічному методі (аналіз наукових позицій вітчизняних учених щодо структури фінансового потенціалу); абстрактно-логічному (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Узагальнено теоретичні підходи до сутності, класифікаційних ознак фінансового потенціалу як економічної категорії, розкрито наукові підходи до його структуризації, обґрунтовано економічну сутність фінансового потенціалу сталого розвитку територіальних громад. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку науково-методологічні підходи щодо проблеми термінологічної ідентифікації змісту фінансового потенціалу територіальної громади, запропоновано авторське визначення поняття «фінансовий потенціал сталого розвитку територіальних громад». Практична значущість. Наукове осмислення сутності фінансового потенціалу територіальних громад є основою для поглиблення теоретико-методологічних досліджень проблем ефективності управління фінансовим потенціалом територіальних громад в умовах сталого розвитку на основі реалізації суб’єктами системи місцевого самоврядування можливостей фінансового потенціалу.
The purpose of the article is to theoretically justify essence and components of financial potential of the sustainable development of territorial communities on basis of modern and historical concepts. Research methods. The research process was based on: the dialectical method of cognition of processes and phenomena, methodological analysis used for identifying scientific approaches to essence of financial potential of the sustainable development of territorial communities; the monographic method used for analysis of scientific positions of domestic scientists regarding structure of financial potential; the abstract and logical method used for theoretical generalizations and formulation of conclusions. Research results. Theoretical approaches to essence were generalized and features of financial potential as economic categories were classified. There were substantiated economic essence of financial potential of the sustainable development of territorial communities and scientific approaches to its structuring were revealed. Elements of scientific novelty. Novelty of the research results lies in further developed scientific and methodological approaches to a problem of terminological identification of financial potential of a territorial community, as well as in the proposed new definition of a concept of «financial potential of the sustainable development of territorial communities». Practical significance. Scientific comprehension of an essence of financial potential of territorial communities is basis for deepening theoretical and methodological research of problems of effective management of financial potential of territorial communities, especially in conditions of sustainable development on basis of possible realization of financial potential by local selfgovernment authorities.
Цель статьи – теоретически обосновать сущность и составляющие финансового потенциала устойчивого развития территориальных общин на основе современных и исторических концепций. Методика исследования. Работа основана на диалектических методах познания процессов и явлений, методологическом анализе, на основе которого выявлены научные подходы к сущности финансового потенциала устойчивого развития территориальных общин; монографическом методе (анализ научных позиций отечественных ученых относительно структуры финансового потенциала); абстрактно-логическом (теоретические обобщения и формулирование выводов). Результаты исследования. Обобщены теоретические подходы к сущности, классификационным признакам финансового потенциала как экономической категории, раскрыты научные подходы к его структуризации, обоснована экономическая сущность финансового потенциала устойчивого развития территориальных общин. Элементы научной новизны. Получили дальнейшее развитие научно-методологические подходы к проблеме терминологической идентификации содержания финансового потенциала территориальной общины, предложено авторское определение понятия «финансовый потенциал устойчивого развития территориальных общин». Практическая значимость. Научное осмысление сущности финансового потенциала территориальных общин является основой для углубления теоретико-методологических исследований проблем эффективности управления финансовым потенциалом территориальных общин в условиях устойчивого развития на основе реализации субъектами системы местного самоуправления возможностей финансового потенциала.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11386
ISSN: 2221-1055
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EAPK_2019_1_95-104.pdf211,44 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University