DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11668

Название: Формування інформаційних ресурсів бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку підприємства
Другие названия: Формирование информационных ресурсов бухгалтерского учета в условиях устойчивого развития предприятия
Formation of information resources of accounting in the conditions of sustainable development of the enterprise
Авторы: Дмитренко, О. М.
Дмитренко, О. Н.
Dmytrenko, O.
Ключевые слова: інформаційні системи
информационные системы
information systems
управління природокористуванням
управление природопользованием
nature management
екологічний аудит
экологический аудит
environmental audit
підприємство
предприятие
enterprise
Issue Date: 2018
Издатель: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Библиографическое описание: Дмитренко О. М. Формування інформаційних ресурсів бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку підприємства / О. М. Дмитренко // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : тези доп. І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 берез. 2018 р. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С. 71–72.
Аннотация: Концепція сталого розвитку активно підтримується та реалізується суб’єктами господарювання в економічно розвинених країнах. Сталий розвиток підприємства – це керований, збалансований розвиток, що ґрунтується на активному використанні інновацій, інформаційних технологій та передбачає розробку таких стратегій і освоєння таких видів діяльності, які б не лише гарантували йому успіх на ринку та високі прибутки, але в той же час забезпечували б збереження довкілля, трудових і природних ресурсів для створення можливостей розвитку майбутніх поколінь. Варто зазначити, що у вітчизняній практиці сьогодення сталий розвиток здебільшого розглядається на національному рівні, а його положення стосовно підприємства є недостатньо розробленими і реалізованими та не знаходять належної законодавчої підтримки.
Концепция устойчивого развития активно поддерживается и реализуется субъектами хозяйствования в экономически развитых странах. Устойчивое развитие предприятия – это управляемое, сбалансированное развитие, основанное на активном использовании инноваций, информационных технологий и предусматривает разработку таких стратегий и освоения таких видов деятельности, которые бы не только гарантировали ему успех на рынке и высокие прибыли, но в то же время обеспечивали бы охрану окружающей среды, трудовых и природных ресурсов для создания возможностей развития будущих поколений. Стоит отметить, что в отечественной практике настоящее устойчивое развитие в основном рассматривается на национальном уровне, а его положение по отношению к предприятию недостаточно разработаны и реализуемы, а также не находят должной законодательной поддержки.
The concept of sustainable development is actively supported and implemented by economic entities in economically developed countries. Sustainable development of the enterprise is a managed, balanced development based on the active use of innovations, information technologies and involves the development of strategies and development of such activities that would not only guarantee its success in the market and high profits, but at the same time provide preservation of the environment, labor and natural resources to create opportunities for the development of future generations. It should be noted that in today's domestic practice, sustainable development is mostly considered at the national level, and its provisions regarding the company are insufficiently developed and implemented and do not find adequate legislative support.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11668
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IIOAZSRSB_2018_71-72.pdf246,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University