DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11674

Название: Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування
Другие названия: Методические подходы к оцениванию приоритетности бизнес-процессов на рынке аграрного страхования
Methodological approaches to priority assessment of business processes in the agrarian insurance market
Авторы: Віленчук, О. М.
Виленчук, А. Н.
Vilenchuk, O.
Чугаєвська, С. В.
Чугаевская, С. В.
Chugaievska, S.
Ключевые слова: аграрне страхування
аграрное страхование
agrarian insurance
бізнес-процеси
бизнес-процессы
business-processes
сільськогосподарські ризики
сельскохозяйственные риски
agricultural risks
страховий ринок
страховой рынок
insurance market
страховики
страховщики
insurance companies
страхувальники
страхователи
insurers
аграрні підприємства
аграрные предприятия
agrarian enterprises
Issue Date: 2018
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет; Університет економіки і підприємництва, Інститут економіки, технологій і підприємництва; Тайп
Библиографическое описание: Віленчук О. М. Методичні підходи до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування / О. М. Віленчук, С. В. Чугаєвська // Сталий розвиток економіки. – 2018. – № 3 (40). – С. 183–190.
Аннотация: Мета. Використання методичних підходів оцінювання вагомості і пріоритетності бізнес-процесів на ринку аграрного страхування. Методика дослідження. Методологічна основа дослідження ґрунтується на загальнотеоретичних методах наукового пізнання. За допомогою методів індукції і дедукції розкрито понятійний апарат аграрного страхування та відображено роль бізнес-процесів у забезпеченні функціонування страхового ринку. Метод соціологічного опитування застосовувався для дослідження думок респондентів стосовно їх ставлення до різноманітних бізнес-процесів. На основі методу кореляційного аналізу проведено оцінювання тісноти зв’язку між результативною та факторними ознаками з позиції економічних інтересів страховиків й аграрних підприємств. Шляхом застосування матричного аналізу здійснено математичну інтерпретацію бізнес-процесів суб’єктів ринку аграрного страхування. Результати. Здійснено поділ 20 досліджуваних бізнес-процесів на чотири групи: організаційна; маркетингова; інформаційно-комунікаційна та фінансово-економічна, що дало змогу оцінити їх пріоритетність для суб’єктів страхового ринку. Встановлено, що для страховиків найбільша тіснота прямого зв’язку виявлена між страховою сумою на 1 га та такими факторними ознаками: акумулювання страхових платежів та їх трансформація у резерви страхової компанії (0,8702); розвиток IT-технологій (0,8434) та забезпечення платоспроможності, прибутковості і рентабельності страхової компанії (0,8135). Для аграрних підприємств найбільш тісний зв’язок виявлено між такими бізнес-процесами: виконання страховиком своїх обов’язків перед страхувальниками за договорами страхування (0,9143); підвищення професійної компетенції страховиків у наданні страхових послуг (0,8761); формування інформаційної бази для прийняття ризиків на страхування (0,7868). Наукова новизна. Запропоновано системний підхід до оцінювання пріоритетності бізнес-процесів для формування тактичних і стратегічних цілей діяльності страхових компаній в умовах конкурентного середовища на страховому ринку, що, на відміну від існуючих підходів, дає змогу ідентифікувати спільні та відмінні майнові інтереси учасників ринку аграрного страхування. Практична значущість. Результати дослідження стосовно ідентифікації пріоритетності спільних та відмінних майнових інтересів учасників ринку аграрного страхування дозволять їм формувати і дієво використовувати концепцію колективної відповідальності щодо сільськогосподарських ризиків.
Цель. Использование методических подходов оценки значимости и приоритетности бизнес-процессов на рынке аграрного страхования. Методика исследования. Методологическая основа исследования основывается на общетеоретических методах научного познания. С помощью методов индукции и дедукции раскрыт понятийный аппарат аграрного страхования и отражена роль бизнес-процессов в обеспечении функционирования страхового рынка. Метод социологического опроса применялся для исследования мнений респондентов относительно их отношения к различным бизнес-процессам. На основе метода корреляционного анализа проведена оценка тесноты связи между результативною и факторными признаками с позиции экономических интересов страховщиков и страхователей. Путем применения матричного анализа представлена математическая интерпретация бизнес-процессов субъектов рынка аграрного страхования. Результаты. Осуществлено деление 20 исследуемых бизнес-процессов на четыре группы: организационная; маркетинговая; информационно-коммуникационная и финансово-экономическая, что позволило оценить их приоритетность для субъектов страхового рынка. Установлено, что для страховщиков наибольшая теснота прямой связи обнаружена между страховой суммой на 1 га и такими факторными признаками, как: аккумулирование страховых платежей, а также их трансформация в резервы страховой компании (0,8702); развитие IT-технологий (0,8434); обеспечение платежеспособности, прибыльности и рентабельности страховой компании (0,8135). Для аграрных предприятий наиболее тесная связь выявлена между такими бизнес-процессами: выполнение страховщиком своих обязательств перед страхователями по договорам страхования (0,9143); повышение профессиональной компетенции страховщиков в предоставлении страховых услуг (0,8761); формирование информационной базы для принятия рисков на страхование (0,7868). Научная новизна. Предложен системный подход к оценке приоритетности бизнес-процессов для формирования тактических и стратегических целей деятельности страховых компаний в условиях конкурентной среды на страховом рынке, что, в отличие от существующих подходов, позволяет идентифицировать общие и отличительные имущественные интересы участников рынка аграрного страхования. Практическая значимость. Результаты исследования по идентификации приоритетности общих и отличительных имущественных интересов участников рынка аграрного страхования позволят им формировать и действенно использовать концепцию коллективной ответственности по сельскохозяйственных рисков.
Purpose. Use of methodical approaches for assessing the importance and priority of business processes in the agrarian insurance market. Methodology of research. The methodological basis of the study was general theoretical methods of scientific knowledge. Using the methods of induction and deduction the conceptual apparatus of agrarian insurance is disclosed and the role of business processes in the secured functioning of the insurance market is reflected. The method of sociological survey was used to study the opinions of respondents regarding their relationship to a variety of business processes. On the basis of correlation analysis method estimated of the connection between the productive and factor characteristics from the point of view of the economic interests of insurers and agrarian enterprises. Due matrix analysis carried out the mathematical interpretation of business processes of agrarian insurance market subjects. Findings.The division of 20 investigated business processes into four groups is carried out: organizational; marketing; information and communication and financial and economic, which made it possible to evaluate their priority for the subjects of the insurance market. It was found that for the insurers, the greatest close of direct connection was detected between the insured sum of 1 hectare and the following factors: accumulation of insurance payments and their transformation into reserves of the insurance company (0.8702); development of IT-technologies (0.8434) and ensuring solvency, profitability and the rate of profitability of insurance company (0.8135). For agrarian enterprises, the closest connection was found between the following business processes: the insurer's performance of his obligations to policyholders under insurance contracts (0.9143); increase of professional competence of insurers in providing insurance services (0.8761); formation of an information base for accepting insurance risks (0.7868). Originality. The systematic approach to assessing the priority of business processes for the formation of tactical and strategic objectives of the insurance companies in a competitive environment in the insurance market is proposed, which, unlike the existing approaches, allows identifying common and distinct property interests of the participants in the agrarian insurance market. Practical value. The results of the research on identifying the priority of common and different property interests of agricultural insurance market participants will allow them to formulate and effectively use the concept of collective responsibility for agricultural risks.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11674
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SR_2018_3_183-190.PDF9,54 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University