DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11902

Название: Нефінансова звітність в системі менеджменту соціально відповідальних компаній
Другие названия: Нефинансовая отчетность в системе менеджмента социально ответственных компаний
Non-financial reporting in the management system of socially responsible companies
Авторы: Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Вітер, З. Д.
Витер, З. Д.
Viter, Z.
Ключевые слова: нефінансова звітність
нефинансовая отчетность
non-financial reporting
менеджмент
management
соціально відповідальні компанії
социально ответственные компании
socially responsible companies
SWOT-аналіз
SWOT-анализ
SWOT analysis
соціально-екологічний облік
социально-экологический учет
social and ecological accounting
Issue Date: 2020
Издатель: Наукова економічна організація «Перспектива»
Библиографическое описание: Вітер С. А. Нефінансова звітність в системі менеджменту соціально відповідальних компаній / С. А. Вітер, З. Д. Вітер // Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23 трав. 2020 р. – Дніпро : НО «Перспектива», 2020. – С. 47–51.
Аннотация: Невід’ємною частиною розвитку бізнесу українських компаній стає концепція соціальної відповідальності, в основі якої лежить врахування інтересів суспільства і відповідальне ставлення до внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів і навколишнього середовища в усіх аспектах господарювання. Світовий досвід сформував критерії, відповідність яким дозволяє визначити компанію як соціально відповідальну. До них належать: добросовісна сплата податків; виконання вимог міжнародного, державного, регіонального законодавства; виробництво та реалізація якісної продукції; реалізація корпоративних програм з підвищення кваліфікації, охорони здоров’я, морального стимулювання працівників; реалізація благодійних і спонсорських проектів; захист екології та ін. [3, с. 334].
Неотъемлемой частью развития бизнеса украинских компаний становится концепция социальной ответственности, в основе которой лежит учет интересов общества и ответственное отношение к внутренним и внешним стейкхолдерам и окружающей среды во всех аспектах хозяйствования. Мировой опыт сформировал критерии, соответствие которым позволяет определить компанию как социально ответственную. К ним относятся: добросовестная уплата налогов; выполнение требований международного, федерального, регионального законодательства; производство и реализация качественной продукции; реализация корпоративных программ по повышению квалификации, здравоохранения, морального стимулирования работников; реализация благотворительных и спонсорских проектов; защита экологии и др. [3, с. 334].
An integral part of the business development of Ukrainian companies is the concept of social responsibility, which is based on taking into account the interests of society and a responsible attitude to internal and external stakeholders and the environment in all aspects of management. World experience has formed the criteria, compliance with which allows to define the company as socially responsible. These include: fair payment of taxes; compliance with international, state, regional legislation; production and sale of quality products; implementation of corporate programs for professional development, health care, moral incentives for employees; implementation of charitable and sponsorship projects; environmental protection, etc. [3, p. 334].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11902
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MAF_ 2020_47-51.pdf227,65 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University