DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 01 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11945

Название: Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change
Другие названия: Агроекологічна стійкість сортів малопоширених зернобобових культур в умовах зміни клімату
Авторы: Mazur, V.
Мазур, В. А.
Didur, I.
Дідур, І. М.
Tkachuk, O.
Ткачук, О. П.
Pantsyreva, H.
Панцирева, Г. В.
Ovcharuk, V.
Овчарук, В. В.
Ключевые слова: horse beans
боби кінські
lentils
сочевиця харчова
chickpea
нут звичайний
grass pea
чина посівна
cultivar
сорт
drought resistance
посухостійкість
yield
урожайність
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Agroecological stability of cultivars of sparsely distributed legumes in the context of climate change / V. Mazur, I. Didur, О. Tkachuk [et al.] // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 1. – P. 54–60.
Аннотация: A prerequisite for increasing the area of sparsely distributed leguminous crops lies in the analysis of their cultivars according to agroecological indicators. Therefore, the purpose was to develop the State Register of plant cultivars suitable for distribution in Ukraine for 2021 and Official descriptions of plant cultivars and indicators of economic suitability, highlighted in the information and reference system “Sort” (cultivar) regarding the assessment of agroecological resistance of cultivars of sparsely distributed legumes. The highest potential seed yield, according to the State Register of plant cultivars of Ukraine, is attributed to horse bean cultivars Tiffani and Fanfare, lentil cultivars YeS Maksymum, Blondi and SNIM 18, chickpea cultivars Goksu, Aras, Zehavit, YeS Alunt and a cultivar of grass pea Ivolha. The highest resistance to diseases is attributed to the cultivars of horse beans Birgit, Apollo, and Stella, cultivars of lentils Blondi, Khryzolit, SNIM 18, Harri, Linza, cultivars of chickpeas Odysei, Zodiak, Rodin, Oven, Stepovyi velet, and all cultivars of grass pea. The most resistant to pests are horse beans Sirius and Fanfare, lentil cultivars Harri, Blondi, Khryzolit, SNIM 18, cultivars of chickpea Dostatok, Zodiak, Lara, Yaryna, YeS Alunt, Rodin, Stepovyi velet, Kozeroh and Odysei. The most drought-resistant is the cultivar of grass pea Ivolha, as well as most cultivars of horse beans, except Sirius and Fanfare, lentil cultivars, except YeS Maksymum, Antonina, and Harri, chickpeas, except Zehavit and Budzhak cultivars. Analysis of agroecological resistance of cultivars of sparsely distributed leguminous plants and their potential seed yield showed that to a large extent, high productivity is ensured by resistance to adverse agroecological factors: the influence of diseases, pests, and drought. The practical value of the study is to recommend the production of cultivars of sparsely distributed legumes with the highest indicators of resistance to diseases, pests, and drought with the highest potential yield.
Передумовою збільшення площ малопоширених зернобобових культур є аналіз їх сортів за агроекологічними показниками. Тому метою було опрацювання Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік та Офіційних описів сортів рослин і показників господарської придатності, висвітлених в Інформаційно-довідковій системі «Сорт» щодо оцінки агроекологічної стійкості сортів малопоширених зернобобових культур. Найвищою потенційною урожайністю насіння, за даними Державного реєстру сортів рослин України, відзначаються сорти бобів кінських Тіффані та Фанфаре, сорти сочевиці харчової ЄС Максимум, Блонді та СНІМ 18, сорти нуту звичайного Гоксу, Арас, Зехавіт, ЄС Алунт і сорт чини посівної Іволга. Найвищою стійкістю до хвороб характеризуються сорти бобів кінських Біргіт, Аполло та Стелла, сорти сочевиці харчової Блонді, Хризоліт, СНІМ 18, Гаррі, Лінза, сорти нуту звичайного Одисей, Зодіак, Родін, Овен, Степовий велет та усі сорти чини посівної. Найбільш стійкими до шкідників є сорти бобів кінських Сіріус та Фанфаре, сорти сочевиці харчової Гаррі, Блонді, Хризоліт, СНІМ 18, сорти нуту звичайного Достаток, Зодіак, Лара, Ярина, ЄС Алунт, Родін, Степовий велет, Козерог та Одисей. Найбільш посухостійким є сорт чини посівної Іволга, а також більшість сортів бобів кінських, крім Сіріусу та Фанфаре, сортів сочевиці харчової, крім ЄС Максимум, Антоніни та Гаррі, нуту звичайного, крім сортів Зехавіт і Буджак. Аналіз агроекологічної стійкості сортів малопоширених зернобобових рослин та їхньої потенційної урожайності насіння показав, що значною мірою висока продуктивність забезпечується стійкістю до несприятливих агроекологічних чинників: впливу хвороб, шкідників і посухи. Практична цінність досліджень полягає у рекомендації виробництву сортів малопоширених зернобобових культур із найвищими показниками стійкості до впливу хвороб, шкідників і посухи з найбільшою потенційною урожайністю.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11945
Appears in Collections:2021, т. 24, № 01

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24(1)_54-60.pdf371,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University