DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2021, т. 24, № 01 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11950

Название: Influence of carbonised biomass on soil improvement, increase in yield of agricultural crops and mitigation of climate change implications
Другие названия: Вплив карбонізованої біомаси на покращення ґрунтів, підвищення врожайності сільгоспкультур і пом’якшення наслідків зміни клімату
Авторы: Didkivska, H.
Дідківська, Г. Г.
Masliukova, Z.
Маслюкова, З. В.
Novytska, Ye.
Новицька, Є. Г.
Ключевые слова: slow pyrolysis
повільний піроліз
biochar
біочар
hydrochar
гідрочар
organic ameliorant
органічний меліорант
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Didkivska H. Influence of carbonized biomass on soil improvement, increase in yield of agricultural crops and mitigation of climate change implications / H. Didkivska, Z. Masliukova, Ye. Novytska // Scientific Horizons. – 2021. – Vol. 24, No. 1. – P. 93–100.
Аннотация: The relevance of the study is conditioned by the need to develop and implement new technological solutions for tillage, which will improve the soil properties. The purpose of this study is to assess the impact of carbonised biomass on the properties and quality of soils, as well as the associated environmental consequences. The tasks addressed by the study were solved with the help of scientific theoretical methods: analysis, systematisation and generalisation of results. The scientific works related to the problem of the influence of carbonised biomass on soil quality were analysed in this paper. An assessment of the effectiveness of its use as an organic ameliorant and its effect on improving the agronomic properties of soils, their fertility, and on the ecological situation has been carried out. It is substantiated that the use of obsolete agricultural technologies during agricultural activities and their violation have a negative impact on soil fertility and increase in greenhouse gases in the atmosphere. It is argued that this could lead to a global food crisis. It has been emphasised that due to the use of biochar as an organic ameliorant the physical and microbiological properties of soils are improved, the availability of nutrients is optimised, and the content of toxic elements is reduced. It is shown that carbonised biomass has a positive effect on yields and also helps to reduce greenhouse gas emissions into the atmosphere. The main current problems that exist in Ukraine regarding the use of soil improvement technology with the help of carbonised biomass are identified. The ways of their solution for the further development of these technologies and their implementation in the agro-industrial sector are proposed. The practical value of the study consists in determining the effectiveness of using carbonised biomass when it is introduced into the soil to improve its quality, increase crop yields, and slow down climate change.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки та впровадження нових технологічних рішень щодо обробки ґрунтів, які сприятимуть поліпшенню їх властивостей. Мета даної роботи – розглянути вплив карбонізованої біомаси на властивості та якості ґрунтів, а також на пов'язані з цим екологічні наслідки. Рішення поставлених у статті завдань здійснювалося за допомогою наукових теоретичних методів: аналіз, систематизація та узагальнення результатів. У роботі проаналізовано наукові праці, що стосуються проблеми впливу карбонізованої біомаси на якості ґрунтів. Проведена оцінка ефективності її використання в якості органічного меліоранту, та її впливу на поліпшення агрономічних властивостей ґрунтів, їх родючість, і на екологічну ситуацію. Обґрунтовано, що використання застарілих аграрних технологій під час проведення сільськогосподарських заходів та їх порушення в процесі експлуатації має негативний вплив на родючість ґрунтів і збільшення парникових газів в атмосфері. Аргументовано, що це може привести до глобальної продовольчої кризи. Підкреслено, що завдяки застосуванню біочару як органічного меліоранту поліпшуються фізичні та мікробіологічні властивості ґрунтів, відбувається оптимізація доступності поживних речовин і знижується вміст токсичних елементів. Показано, що карбонізована біомаса позитивно впливає на врожайність, а також сприяє зменшенню викидів парникових газів в атмосферу. Визначено основні сучасні проблеми, які існують в Україні щодо використання технології покращення ґрунту за допомогою карбонізованої біомаси. Запропоновано шляхи їх вирішення для подальшого розвитку цих технологій і впровадження їх в агропромисловому секторі. Практична цінність наукової роботи полягає в визначенні ефективності використання карбонізованої біомаси при внесенні її у ґрунті для покращені їх якості, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, та уповільненні змін клімату.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11950
Appears in Collections:2021, т. 24, № 01

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2021_24(1)_93-100.pdf373,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University