DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11975

Название: Психологічне сприйняття дорослими іншомовної періодики та відео при вивченні іноземної мови
Другие названия: Психологическое восприятие взрослыми иноязычной периодики и видео при изучении иностранного языка
Psychological perception of foreign-language periodicals and videos by adults learning foreign language
Авторы: Бутузова, Л. П.
Butuzova, L.
Дмитрієва, С. М.
Дмитриева, С. М.
Dmitrievа, S.
Плотнікова, М. Ф.
Протникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: когнітивні особливості сприйняття іноземної мови
когнитивные особенности восприятия иностранного языка
cognitive features of foreign language perception
інтерактивна та пряма моделі оволодіння іноземною мовою
интерактивная и прямая модели овладения иностранным языком
interactive and direct models of acquiring a foreign language
чинники сприйняття інформації іноземною мовою
факторы восприятия информации на иностранном языке
factors of information perception in a foreign language
психологічні бар’єри опанування іноземної мови
психологические барьеры освоения иностранного языка
psychological obstacles of foreign language acquisition
засоби вивчення іноземної мови
средства изучения иностранного языка
means of foreign language learning
сприйняття іншомовних відео- та друкованих матеріалів
восприятие иноязычных видео- и печатных материалов
perception of foreign language video and print material
Issue Date: 2020
Издатель: Київський інститут бізнесу та технологій
Библиографическое описание: Бутузова Л. П. Психологічне сприйняття дорослими іншомовної періодики та відео при вивченні іноземної мови / Л. П. Бутузова, С. М. Дмитрієва, М. Ф. Плотнікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2020. – № 1 (43). – С. 26–33.
Аннотация: Статтю присвячено дослідженню проблеми вдосконалення технологій навчання іноземній мові у зв’язку з обґрунтованими актуальними світовими процесами зростанням відповідного попиту, в тому числі – серед осіб зрілого віку. Представлено результати дослідження психологічних особливостей та чинників сприйняття дорослими іншомовних відеоматеріалів та періодичних видань у процесі засвоєння іноземної мови. Презентовано об’єктивні (пов’язані з віком, часом, мовою, психофізіологічними змінами та досвідом навчання) та суб’єктивні (когнітивні, афективні, мотиваційні та особистісні) психологічні труднощі, що виникають при опануванні іноземної мови в дорослому віці. Визначено психологічні бар’єри у сприйнятті інформації іноземною мовою та базові чинники успішного опанування іноземними мовами у старшому віці. Охарактеризовано резерви підвищення ефективності опанування мовних навичок дорослими та окреслено шляхи подолання психологічних бар’єрів у засвоєнні ними іноземної мови. Показано, що сучасний зміст та якість навчання дорослих визначається потребою гармонізації системи освіти з особистісним розвитком індивіда, що розкривається через забезпечення відповідного середовища під час вивчення іноземних мов. Проаналізовано специфіку інтерактивної (відеоряд, публікація у періодичному виданні) та прямої (традиційне навчання) моделей у застосунку до оволодіння іноземною мовою у цей віковий період. Систематизовано особливості ускладнень та покращення сприймання дорослими оригінальних відео- та друкованих матеріалів під час вивчення іноземної мови залежно від характеристик пропонованих матеріалів. Представлено результати дослідження психологічних можливостей інтегрованої моделі навчання іноземної мови із застосуванням іншомовних відеоматеріалів та періодичних видань. Визначено базові чинники успішного сприйняття інформації іноземною мовою: фізіологічні та психологічні характеристики індивіда, його вікові особливості, педагогічні прийоми та методи занурення. Встановлено, що легкість сприйняття та засвоєння матеріалу іноземною мовою, в силу психологічного «поглинання», впливу вербальних та невербальних засобів дозволяє формувати середовище, ідентичне країні, мову якої вивчають. Інтерактивна модель навчання іноземній мові (відеоряд, публікація у періодичному виданні) концентрує увагу на візуальних особливостях та функціях мови. Це дозволяє підвищити швидкість засвоєння іншомовної лексики, уникати таких психологічних бар’єрів як втома та низька зацікавленість, стимулювати вмотивованість й формувати стійку систему мотивації навчання через становлення ціннісних орієнтацій індивіда. Розроблено оптимальні шляхи підвищення ефективності використання відео- та друкованих матеріалів, орієнтованих на носіїв мови, для опанування іноземної мови дорослими.
Статья посвящена исследованию проблемы совершенствования технологий обучения иностранному языку в связи с обоснованными актуальными мировыми процессами ростом соответствующего спроса, в том числе – среди лиц зрелого возраста. Представлены результаты исследования психологических особенностей и факторов восприятия взрослыми иностранных видеоматериалов и периодических изданий в процессе усвоения иностранного языка. Представлены объективные (связанные с возрастом, временем, языком, психофизиологическими изменениями и опытом обучения) и субъективные (когнитивные, аффективные, мотивационные и личностные) психологические трудности, возникающие при овладении иностранного языка во взрослом возрасте. Определены психологические барьеры в восприятии информации на иностранном языке и базовые факторы успешного овладения иностранными языками в старшем возрасте. Охарактеризованы резервы повышения эффективности освоения языковых навыков взрослыми и намечены пути преодоления психологических барьеров в усвоении ими иностранного языка. Показано, что современное содержание и качество обучения взрослых определяется потребностью гармонизации системы образования с личностным развитием индивида, раскрывается через обеспечение соответствующей среды при изучении иностранных языков. Проанализирована специфика интерактивной (видеоряд, публикация в периодическом издании) и прямой (традиционное обучение) моделей в приложении к овладению иностранным языком в этот возрастной период. Систематизированы особенности осложнений и улучшения восприятия взрослыми оригинальных видео и печатных материалов при изучении иностранного языка в зависимости от характеристик предлагаемых материалов. Представлены результаты исследования психологических возможностей интегрированной модели обучения иностранному языку с применением иностранных видеоматериалов и периодических изданий. Определены базовые факторы успешного восприятия информации на иностранном языке: физиологические и психологические характеристики индивида, его возрастные особенности, педагогические приемы и методы погружения. Установлено, что легкость восприятия и усвоения материала на иностранном языке, в силу психологического «поглощения», влияния вербальных и невербальных средств позволяет формировать среду, идентичную стране, язык которой изучают. Интерактивная модель обучения иностранному языку (видеоряд, публикация в периодическом издании) концентрирует внимание на визуальных особенностях и функциях языка. Это позволяет повысить скорость усвоения иноязычной лексики, избегать таких психологических барьеров как усталость и низкая заинтересованность, стимулировать мотивацию и формировать устойчивую систему мотивации учения через становление ценностных ориентаций индивида. Разработаны оптимальные пути повышения эффективности использования видео- и печатных материалов, ориентированных на носителей языка, для освоения иностранного языка взрослыми.
The article is devoted to the study of the problem of improving the technologies of foreign language teaching in connection with the substantiated current world processes of growth of the corresponding demand, including – among adults. The results of research of psychological features and factors of perception are presented adults of foreign language videos and periodicals in the process of learning a foreign language. Objective (related to age, time, language, psychophysiological changes and learning experience) and subjective (cognitive, affective, motivational and personal) psychological difficulties that arise during mastering are presented. foreign language in adulthood. Psychological barriers in the perception of information in a foreign language and the basic factors of successful mastering of foreign languages in old age are identified. The reserves for improving the effectiveness of language acquisition by adults are described and the ways to overcome psychological barriers in learning a foreign language are outlined. It is shown that the modern content and quality of adult learning is determined by the need to harmonize the education system with the personal development of the individual, which is revealed through the provision of an appropriate environment for learning foreign languages. The specifics of interactive (video series, publication in periodicals) and direct (traditional teaching) models in application to mastering a foreign language in this age group. The peculiarities of complications and improvement of adult perception of original video and printed materials during the study of a foreign language depending on the characteristics of the proposed materials. The results of research of psychological possibilities of the integrated model of foreign language teaching with the use of foreign language videos and periodicals are presented. The basic factors are determined successful perception of information in a foreign language: physiological and psychological characteristics of the individual, his age, pedagogical techniques and methods of immersion. It is established that the ease of perception and assimilation of material in a foreign language, due to the psychological «absorption», the influence of verbal and nonverbal means allows you to create an environment identical to the country whose language is being studied. The interactive model of foreign language teaching (video series, publication in a periodical) focuses on the visual features and functions of the language. This allows you to increase the speed of learning foreign vocabulary, to avoid such psychological barriers as fatigue and low interest, stimulate motivation and form a stable system of learning motivation through the formation of value orientations of the individual. Optimal ways to increase the efficiency of the use of video and printed materials aimed at native speakers for the acquisition of a foreign language by adults have been developed.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11975
ISSN: 2707-1820
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VKIBT_2020_1_26-33.pdf762,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University