DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11978

Название: Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад
Другие названия: Стратегическое управление инвестициями в развитие предпринимательства территориальных общин
Strategic investment entrepreneurship management in the territorial communities development
Авторы: Ткачук, В. І.
Ткачук, В. И.
Tkachuk, V.
Швець, Т. В.
Швец, Т. В.
Shvets, T.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: багатофункціональний розвиток
многофункциональное развитие
multifunctional development
екологічні підходи в управлінні
экологические подходы в управлении
environmental approaches in management
лісовідновлення
лесовосстановление
reforestation
менеджмент
management
підприємництво
предпринимательство
entrepreneurship
сільський туризм
сельский туризм
rural tourism
системний підхід
системный подход
system approach
територіальні громади
территориальные общины
territorial communities
родове поселення
родовое поселение
family homestead settlements
Issue Date: 2020
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; ДКС-центр
Библиографическое описание: Ткачук В. І. Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад / В. І. Ткачук, Т. В. Швець, М. Ф. Плотнікова // Агросвіт. – 2020. – № 24. – С. 12–21.
Аннотация: Найбільш актуальним і спірним питанням у сучасному суспільстві є проблеми в області екології. У процесі вирішення екологічних проблем держави витратили колосальні кошти, але екологічна ситуація не покращилася, а людство стрімко втрачає здатність контролювати природні явища. Формування екологічної культури передбачає перебудову світу, створення нової системи цінностей, відмова від споживчого підходу до природи, формування у людини здатності збалансувати свої потреби з можливостями природи. Необхідна відмова від старого антропоцентризму, який проявляється в культурній орієнтації виключно на людину і його потреби. Вона виникла в античності, в класичну епоху. Величезну роль у боротьбі з деградацією навколишнього середовища відіграє екологічна культура як у кожній країні, так і в усьому світі. Альтернативою наявним тенденціям є розвиток зеленого сільського туризму, що спроможний поєднати як практику підприємництва, так і оздоровчі, спортивні, світоглядні, культурні та інші цінності. Пріоритетними напрямами розвитку сільських територій стали біологічні, безвідходні, енергозберігаючі технології. Загальне становлення ноосферної системи освіти і виховання формує цілісне світоглядне сприйняття взаємозв’язків у просторі. Загалом формування гармонійного розвитку людини неможливо без природоцентричного підходу в управлінні процесами виробництва та життєдіяльності. Структурування і гармонізація взаємозв’язків «людина-природа» фактично забезпечується ступінчасто через багатофункціональний розвиток, де сільський туризм є потенційно менш затратною та екологічно орієнтованою формою розвитку територіальних громад, коли формування гармонійних відносин і розвитку особистості на всіх рівнях проходить в процесі взаємодії з навколишнім середовищем. Становлення індивіда відбувається в процесі реалізації цілей і завдань особистісного, сімейного, суспільного і загальнолюдського зростання за відповідального відношення до навколишнього середовища. Екологічна складова цього процесу, реалізована через розвиток підприємництва на сільських територіях є механізмом диверсифікації діяльності.
Наиболее актуальным и спорным вопросом в современном обществе проблемы в области экологии. В процессе решения экологических проблем государства потратили колоссальные средства, но экологическая ситуация не улучшилась, а человечество стремительно теряет способность контролировать природные явления. Формирование экологической культуры предполагает переустройство мира, создание новой системы ценностей, отказ от потребительского подхода к природе, формирование у человека способности сбалансировать свои потребности с возможностями природы. Необходим отказ от старого антропоцентризма, который проявляется в культурной ориентации исключительно на человека и его потребности. Она возникла в античности, в классическую эпоху. Огромную роль в борьбе с деградацией окружающей среды играет экологическая культура как в каждой стране, так и во всем мире. Альтернативой имеющимся тенденциям является развитие зеленого сельского туризма, который способен объединить как практику предпринимательства, так и оздоровительные, спортивные, мировоззренческие, культурные и другие ценности. Приоритетными направлениями развития сельских территорий стали биологические, безотходные, энергосберегающие технологии. Общее становления ноосферной системы образования и воспитания формирует целостное мировоззренческое восприятия взаимосвязей в пространстве. В общем формирования гармоничного развития человека невозможно без природоцентричного подхода в управлении процессами производства и жизнедеятельности. Структурирование и гармонизация взаимосвязей «человек-природа» фактически обеспечивается ступенчато через многофункциональное развитие, где сельский туризм потенциально менее затратной и экологически ориентированной формой развития территориальных общин, когда формирование гармоничных отношений и развития личности на всех уровнях проходит в процессе взаимодействия с окружающей средой. Становление индивида происходит в процессе реализации целей и задач личностного, семейного, общественного и общечеловеческого роста за ответственное отношения к окружающей среде. Экологическая составляющая этого процесса, реализуемая через развитие предпринимательства на сельских территориях является механизмом диверсификации деятельности.
The most pressing and controversial issues in modern society are problems in the field of ecology. In the process of solving environmental problems, the state has spent huge sums, but the environmental situation has not improved, and humanity is rapidly losing the ability to control natural phenomena. The formation of ecological culture involves the restructuring of the world, the creation of a new system of values, the rejection of the consumer approach to nature, the formation of the human ability to balance their needs with the possibilities of nature. It is necessary to abandon the old anthropocentrism, which is manifested in the cultural orientation exclusively to man and his needs. It originated in antiquity, in the classical era. Ecological culture plays a huge role in combating environmental degradation both in each country and around the world. In particular, the development of green rural tourism, which can combine both business practices and health, sports, worldview, cultural and other values. Biological, waste-free, energy-saving technologies have become priority areas of rural development. The general form of the noosphere system of education and upbringing forms a holistic worldview perception of relationships in space. In general, the formation of harmonious human development is impossible without a nature-centric approach to the management of production and life processes. Structuring and harmonization of human-nature relationships are provided in stages through multifunctional development, where rural tourism is a potentially less costly and ecologically oriented form of development of territorial communities when the formation of harmonious relations and personal development at all levels takes place in interaction with the environment. The formation of the individual occurs in the process of achieving the goals and objectives of personal, family, social and human growth with a responsible attitude to the environment. The environmental component of this process, implemented through the development of entrepreneurship in rural areas is a mechanism for diversifying activities.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11978
ISSN: 2306-6792
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Agrosvit_2020_24_12-21.pdf405,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University