DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12009

Название: Перспективи відображення в обліку податкових різниць
Другие названия: Перспективы отображения в учете налоговых разниц
Prospects for accounting for tax differences
Авторы: Ярмолюк, О. Ф.
Ярмолюк, Е. Ф.
Yarmoliuk, O.
Ключевые слова: податкова різниця
налоговая разница
tax difference
фінансовий результат
финансовый результат
financial result
податок на прибуток
налог на прибыль
income tax
податковий облік
налоговый учет
tax accounting
доходи
доходы
income
витрати
расходы
costs
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Ярмолюк О. Ф. Перспективи відображення в обліку податкових різниць / О. Ф. Ярмолюк // Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог європейських стандартів : зб. тез доп. на III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 січ. 2015 р. : в 2-х ч. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 1 : Облікові підсистеми для інформаційного забезпечення аналізу, податкового контролю та функцій управління підприємства. – С. 46–48.
Аннотация: Важливе місце у визначенні підсумків діяльності будь-якого суб’єкта господарювання займає правильний розрахунок фінансового результату (прибутку або збитку), який значною мірою залежить від встановленої законодавством методики його обрахунку. Методичний аспект формування прибутку закріплений як бухгалтерськими положеннями (стандартами) обліку, так й Податковим кодексом України (ПКУ) [1]. Законом № 71 було внесено зміни до III розділу ПКУ щодо порядку обчислення податку на прибуток.
Важное место в определении итогов деятельности любого субъекта хозяйствования занимает правильный расчет финансового результата (прибыли или убытка), который в значительной мере зависит от установленной законодательством методики его расчета. Методический аспект формирования прибыли закреплен как бухгалтерскими положениями (стандартами) учета, так и Налоговым кодексом Украины (НКУ) [1]. Законом № 71 были внесены изменения в III раздел НКУ относительно порядка исчисления налога на прибыль.
An important place in determining the results of any business entity is the correct calculation of the financial result (profit or loss), which largely depends on the method of calculation established by law. The methodological aspect of profit formation is enshrined in both accounting regulations (accounting standards) and the Tax Code of Ukraine (TCU) [1]. Law № 71 amended Section III of the TCU on the procedure for calculating income tax.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12009
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PIOPFPUSO_2015_1_46-48.pdf101,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University