DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12010

Название: Особливості оподаткування експортних операцій
Другие названия: Особенности налогообложения экспортных операций
Features of taxation of export transactions
Авторы: Ярмолюк, О. Ф.
Ярмолюк, Е. Ф.
Yarmoliuk, O.
Ключевые слова: експорт
экспорт
export
мито
пошлина
toll
митні платежі
таможенные платежи
customs payments
митна декларація
таможенная декларация
customs declaration
бюджетне відшкодування
бюджетное возмещение
budget reimbursement
Issue Date: 2015
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Ярмолюк О. Ф. Особливості оподаткування експортних операцій / О. Ф. Ярмолюк // Організація управлінського обліку для забезпечення розвитку інноваційної моделі економічного зростання підприємств : зб. тез доп. магістрів та наук. ст. викл. каф. бух. обліку за результатами дослідж. в 2013–2014 навч. р. – Житомир : Рута, 2015. – Ч. 2 : Проблеми інтеграції облікових підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в умовах гармонізації законодавства України до вимог Європейських стандартів. – С. 106–114.
Аннотация: Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки все більшої значимості набуває зовнішньоторговельна діяльність, в якій провідне місце займають експортні операції. За 2005–2013 рр. обсяги експортних операцій України у зовнішній торгівлі товарами зросли на 29092,3 млн. дол. США або у 1,8 рази, експорт послуг збільшився на 8704,6 млн. дол. США (у 2,4 рази) [1]. Експорт допомагає вітчизняним підприємствам збільшити обсяги збуту, оптимально використовувати виробничі потужності, зменшити ризики коливань кон'юнктури на внутрішньому ринку та поліпшити фінансову стабільність.
Постановка проблемы. В условиях рыночной экономики все большую значимость приобретает внешнеторговая деятельность, в которой ведущее место занимают экспортные операции. За 2005–2013 гг. объемы экспортных операций Украины во внешней торговле товарами выросли на 29092,3 млн долл. США или в 1,8 раза, экспорт услуг увеличился на 8704,6 млн долл. США (в 2,4 раза) [1]. Экспорт помогает отечественным предприятиям увеличить объемы сбыта, оптимально использовать производственные мощности, уменьшить риски колебаний конъюнктуры на внутреннем рынке и улучшить финансовую стабильность.
Formulation of the problem. In a market economy, foreign trade is becoming increasingly important, in which the leading place is occupied by export operations. During 2005–2013, the volume of Ukraine's export operations in foreign trade in goods increased by USD 29092.3 million or 1.8 times. Exports of services increased by 8704.6 million USD (2.4 times) [1]. Exports help domestic enterprises to increase sales, make optimal use of production capacity, reduce the risk of fluctuations in the domestic market and improve financial stability.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12010
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OUOZRIMEZP_2015_2_106-114.pdf335,1 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University