DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12011

Название: Інтеграція внутрішнього та зовнішнього аудиту в системі контролю діяльності великих підприємств
Другие названия: Интеграция внутреннего и внешнего аудита в системе контроля деятельности крупных предприятий
Integration of internal and external audit in the control system of large enterprises
Авторы: Вітер, С. А.
Витер, С. А.
Viter, S.
Дмитренко, О. М.
Дмитренко, О. Н.
Dmytrenko, O.
Ключевые слова: управлінський контроль
управленческий контроль
management control
фінансово-господарська діяльність
финансово-хозяйственная деятельность
financial and economic activities
аудиторська перевірка
аудиторская проверка
audit
інформація
информация
information
Issue Date: 2019
Издатель: Ужгородський національний університет
Библиографическое описание: Вітер С. А. Інтеграція внутрішнього та зовнішнього аудиту в системі контролю діяльності великих підприємств / С. А. Вітер, О. М. Дмитренко // Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2019 р. – Ужгород : Гельветика, 2019. – Ч. 2. – С. 33–37.
Аннотация: Директивами Європейського Союзу та відповідно національним законодавством обґрунтовано необхідність проведення обов’язкового аудиту великих підприємств через їх економічну важливість і значний вплив на громадськість. Водночас, з метою забезпечення незалежності внутрішнього аудиту, аудиторським фірмам, які здійснюють обов’язковий аудит великих підприємств, заборонено надавати останнім певні види послуг, серед яких названі послуги ведення бухгалтерського обліку та підготовка облікових записів і фінансових звітів; з внутрішнього контролю чи управління ризиками; пов’язані з функціями внутрішнього аудиту об’єкта аудиту та ін. Враховуючи вищезазначене для великих підприємств особливо важливим є внутрішній аудит як головний інструмент управлінського контролю, метою якого є підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності.
Директивами Европейского Союза и соответственно национальным законодательством обоснована необходимость проведения обязательного аудита крупных предприятий из-за их экономической важності и значительного влияния на общественность. В то же время, с целью обеспечения независимости внутреннего аудита, аудиторским фирмам, которые осуществляют обязательный аудит крупных предприятий, запрещено предоставлять последним определенные виды услуг, среди которых названы услуги ведения бухгалтерского учета и подготовка учетных записей и финансовых отчетов; по внутреннему контролю или управлению рисками; связанные с функциями внутреннего аудита объекта аудита и др. Учитывая вышесказанное для крупных предприятий особенно важным является внутренний аудит как главный инструмент управленческого контроля, целью которого является повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
European Union directives and, accordingly, national legislation justify the need for a statutory audit of large enterprises because of their economic importance and significant impact on the public. At the same time, in order to ensure the independence of internal audit, audit firms that carry out statutory audits of large enterprises are prohibited from providing the latter with certain types of services, including accounting services and the preparation of accounts and financial statements; internal control or risk management; related to the internal audit functions of the audited entity, etc. Given the above, for large enterprises is particularly important internal audit as the main tool of management control, which aims to improve the efficiency of financial and economic activities.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12011
ISBN: 978-966-916-980-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NRRE_2019_33-37.pdf258,39 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University