DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12575

Название: Quality of Helianthus annuus honey obtained in the conditions of radioactive contamination
Другие названия: Якість меду із Helianthus annuus отриманого в умовах радіоактивного забруднення
Качество меда с Helianthus annuus полученного в условиях радиоактивного загрязнения
Авторы: Kryvyi, M.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Yushchenko, О.
Ющенко, О. M.
Dikhtiar, О.
Діхтяр, О. О.
Дихтяр, Е. А.
Lisohurska, D.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Stepanenko, V.
Степаненко, В. М.
Степаненко, В. Н.
Ключевые слова: honey
мед
heavy metals
важкі метали
тяжелые металлы
137Cs
antibacterial properties
антибактеріальні властивості
антибактериальные свойства
antioxidant activity
антиоксидантна активність
антиоксидантная активность
Issue Date: 2021
Издатель: Одеський національний технологічний університет
Библиографическое описание: Quality of Helianthus annuus honey obtained in the conditions of radioactive contamination / M. Kryvyi, О. Yushchenko, О. Dikhtiar [et al.] // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, issue 2. – P. 95–104.
Аннотация: Natural honey is a source of vital amino acids, easily digestible carbohydrates, macro, microelements, biologically active substances that determine nutritional, antibacterial and antioxidant properties. In the conditions of man-caused pollution of Polissya of Ukraine due to the accident at the Chernobyl nuclear power plant, systematic control of the quality and safety of beekeeping products is important. To conduct such research, we created a group of twelve bee families – analogs of the Ukrainian breed, medium strength. Families were kept in unified multifunctional hives. At the beginning of the honey harvest, the bee families were transported to the sunflower fields, where they stayed during the blossoming of the plants. The density of radioactive contamination of 137Cs soils where sunflower was grown was 47.0 kBq/m2. We used organoleptic, physicochemical, microscopic, microbiological, and radiological methods in the study. According to standard methods, we studied the species composition of pollen grains, physicochemical parameters of centrifugal, honeycomb, and «zabrus» sunflower honey.(zabrus honey was obtained from wax caps, which we cut with an apiary knife from honeycombs filled with nectar and sealed by bees). The content of lead (Pb) in honey from sunflower obtained in the conditions of Polissya is 1.8–2.1 times higher than the State sanitary norms. The largest amount of it is in the centrifugal honey. In acceptable amounts, the heavy metals cadmium (Cd), arsenic (As), and 137Cs were present in honey. Pesticides, dichlorodiphenyltrichloromethylmethane, and hexachlorane were not detected in the samples. We investigated the bactericidal action against bacterial growth of typical cultures of Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella Typhimurium, and Staphylococcus aureus. Zubrus sunflower honey showed the highest antimicrobial and antioxidant properties. We found that the value of antioxidant activity (AOA) of sunflower honey depends on the method of its production, duration of storage, and solutions of extracts (alcohol, aqueous) used in research. Laboratory control of transgenic organisms in flowers and sunflower pollen did not reveal the target sequences of the cauliflower mosaic virus (CaMV) 35S promoter and the NOS terminator (nopaline synthase) of the plasmid Agrobacterium tumefaciens.
Мед натуральний – джерело життєво необхідних амінокислот, легко перетравних вуглеводів, макро, мікроелементів, біологічно активних речовин, які обумовлюють харчові, антибактеріальні та антиоксидантні властивості. В умовах техногенного забруднення Полісся України в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції важливе значення має системний контроль якості та безпеки продуктів бджільництва. Для проведення таких досліджень ми створили групу із дванадцяти бджолиних сімей – аналогів української породи, середньої сили. Утримували сім’ї в уніфікованих багатофункціональних вуликах. На початок медозбору бджолині сім’ї перевезли до угідь соняшнику, де вони знаходились протягом цвітіння рослин. Щільність радіоактивного забруднення ґрунтів 137Cs, де вирощували соняшник складала 47.0 кБк/м2. В процесі дослідження використали органолептичні, фізико-хімічні, мікроскопічні, мікробіологічні та радіологічні методи. За стандартними методиками дослідили видовий склад пилкових зерен, фізико-хімічні показники центрифужного, стільникового та забрусового соняшникових медів (забрусовий мед отримали із воскових кришок, які зрізали пасічним ножем у стільників, що були заповнені нектаром і запечатані бджолами). Вміст свинцю (Pb) в медах із соняшника отриманого в умовах Полісся в 1.8–2.1 рази перевищує Державні санітарні норми. Найбільша його кількість у складі центрифужного меду. Важкі метали кадмій (Cd), миш’як (As), а також 137Cs, знаходились в меду у допустимих кількостях. Пестицидів, дихлордифенілтрихлорметилметану та гексахлорану в зразках не виявили. Дослідили бактерицидну дію проти бактеріального росту типових культур Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium і Staphylococcus aureus. Забрусовий соняшниковий мед проявив найвищі протимікробні та антиоксидантні властивості. Встановили, що значення антиоксидантної активності (АОА) соняшникового меду залежить від способу його отримання, тривалості зберігання, а також розчинів екстрактів (спиртовий, водний) які використовувались при дослідженнях. Лабораторний контроль трансгенних організмів у квітках і пилку соняшнику не виявив цільових послідовностей промотора 35S вірусу мозаїки цвітної капусти (CaMV) та NOS-термінатора (нопалін синтази) плазміди Agrobacterium tumefaciens.
Мед натуральный – источник жизненно необходимых аминокислот, легко переваримых углеводов, макро-, микроэлементов, биологически активных веществ, которые обуславливают его пищевые, антибактериальные и антиоксидантные свойства. В условиях техногенного загрязнения Полесья Украины в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции важное значение имеет системный контроль качества и безопасность продуктов пчеловодства. Для проведения таких исследований мы создали группу из двенадцати пчелиных семей – аналогов украинской породы, средней силы. Содержали семьи в унифицированных многофункциональных ульях. В начале медосбора пчелиные семьи перевезли к посевам подсолнечника, где они находились в течение всего периода цветения растений. Плотность радиоактивного загрязнения почвы 137Cs, где выращивали подсолнечник составляла 47.0 кБк/м2. В процессе исследования использовали органолептические, физико-химические, микроскопические, микробиологические и радиологические методы. По стандартным методикам исследовали видовой состав пыльцевых зерен, физико-химические показатели центрифужного, сотового и забрусового подсолнечниковых медов (забрусовый мед получили с восковых крышек, которые срезали пасечным ножом из сот, которые были заполнены нектаром и запечатаны пчелами). Содержание свинца (Pb) в меде с подсолнечника полученного в условиях Полесья в 1.8–2.1 раза превышает Государственные санитарные нормы. Больше всего его в составе центрифужного меда. Тяжелые металлы кадмий (Cd), мышьяк (As), а также 137Cs, находились в меду в допустимых количествах. Пестицидов, дихлордифенилтрихлорметилметан и гексахлорана в образцах не обнаружили. Исследовали бактерицидное действие против бактериального роста типовых культур Proteus vulgaris, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium и Staphylococcus aureus. Забрусовый подсолнечниковый мед проявил высокие противомикробные и антиоксидантные свойства. Установили, что значение антиоксидантной активности (АОА) подсолнечникового меда зависит от способа его получения, продолжительности хранения, а также растворов экстрактов (спиртового, водного), которые использовались при исследованиях. Лабораторный контроль трансгенных организмов в цветах и в пыльце подсолнечника не обнаружил целевых последовательностей промотора 35S вируса мозаики цветной капусты (CaMV) и NOS-терминатора (нопалин синтазы) плазмиды Agrobacterium tumefaciens.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12575
ISSN: 2073-8684
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FST_2021_15_2_95-104.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University