DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12689

Название: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris
Другие названия: Способ определения антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris
Method of determining the antibacterial activity of honey relative to Proteus vulgaris
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, М.
Шиманська, В. В.
Шиманская, В. В.
Shymanska, V.
Лисенко, О. М.
Лысенко, О. Н.
Lysenko, O.
Діхтяр, О. О.
Дихтяр, Е. А.
Dyhtyar, O.
Андрійчук, В. Ф.
Андрийчук, В. Ф.
Andriychyk, V.
Ковальчук, І. В.
Ковальчук, И. В.
Kovalchuk, I.
Кураченко, Н. М.
Кураченко, Н. Н.
Kurachenko, N.
Дорохов, В. І.
Дорохов, В. И.
Dorohov, V.
П’ясківський, В. М.
Пясковский, В. М.
Pyaskivskiy, V.
Шуляр, Альона Л.
Шуляр, Алена Л.
Shulyar, Alyona
Шуляр, Аліна Л.
Шуляр, Алина Л.
Shulyar, Alina
Ключевые слова: Proteus vulgaris
антибактеріальна активність меду
антибактериальная активность меда
antibacterial activity of honey
мед
honey
мікроорганізми
микроорганизмы
microorganisms
Issue Date: 27-Jan-2020
Издатель: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Библиографическое описание: Пат. на винахід № 120723 Україна, МПК A23L 3/3463, G01N 33/02, C12Q 1/04. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М., Шиманська В. В., Лисенко О. М., Діхтяр О. О., Андрійчук В. Ф., Ковальчук І. В., Кураченко Н. М., Дорохов В. І., П’ясківський В. М., Шуляр Альона Л., Шуляр Аліна Л. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № a201802934 ; заявл. 23.03.2018 ; дата публікації 27.01.2020, Бюл. № 2.
Аннотация: Винахід стосується способу визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris. 1. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris, при якому готують однакові за об'ємом розчини меду в м'ясопептонному бульйоні 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, засівають культурою тест-штаму Proteus vulgaris, інкубують протягом 24–48 годин при 37°C і далі здійснюють перепосів засіяних розчинів меду на тверде живильне середовище, інкубують перепосіви протягом 24–48 годин при 37°C і визначають антибактеріальну активність меду відносно Proteus vulgaris за критеріями: перепосіви, в яких не виявили ріст колоній, вважають пригніченими розчином меду із бактерицидними властивостями, перепосіви з виявленим ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим інтенсивним ростом колоній мікроорганізмів вважають утвореними розчином меду без антибактеріальної дії, який відрізняється тим, що додатково готують аналогічні за об'ємом розчини меду в м'ясопептонному бульйоні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та контрольний зразок м'ясопептонного бульйону, які засівають культурою тест-штаму Proteus vulgaris, при цьому як тверде живильне середовище використовують агар Плоскірева, а перепосів засіяних та інкубованих розчинів меду і контрольного зразка м'ясопептонного бульйону на агар Плоскірева та їх наступну інкубацію проводять для кожного розчину меду і контрольного зразка м'ясопептонного бульйону, при цьому використовують мед, що зберігався в умовах, які виключають зміни хімічного складу меду та його фізичних і антибактеріальних властивостей, причому кінцеве визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris здійснюють, виходячи з концентрацій меду, що виявляють бактеріостатичну дію за критеріями: перепосіви з виявленим слабким ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із помірними бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим помірним ростом колоній мікроорганізмів вважають пригніченими розчином меду із слабкими бактеріостатичними властивостями. 2. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris за п. 1, який відрізняється тим, що кожен розчин меду в м'ясопептонному бульйоні та контрольний зразок м'ясопептонного бульйону готують в кількості 2 мл, а їх засів проводять 1-ю краплею 18-годинної культури тест-штаму мікроорганізму Proteus vulgaris з розведенням м'ясопептонним бульйоном до 105–106 м. т./мл. 3. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris за п. 1, який відрізняється тим, що як мед, антибактеріальну активність якого визначають, використовують мед, що не піддавався температурному впливу вище 37°C та дії хімічних сполук. 4. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно Proteus vulgaris за п. 1, який відрізняється тим, що слабкий ріст колоній мікроорганізмів визначають при кількості колоній від 1 до 10, помірний ріст колоній мікроорганізмів визначають при кількості колоній від 11 до 100, а інтенсивний ріст колоній мікроорганізмів визначають при кількості колоній більше 100.
Изобретение относится к способу определения антибактериальной активности меда в отношении Proteus vulgaris. 1. Способ определения антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris, при котором готовят одинаковые по объему растворы меда в мясопептонном бульоне 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1: 160, засевают культурой тест-штамма Proteus vulgaris, инкубируют в течение 24–48 часов при 37°C и дальше осуществляют перепосев засеянных раствором меда на твердую питательную среду, инкубируют перепосев в течение 24–48 часов при 37°C и определяют антибактериальную активность меда относительно Proteus vulgaris по критериям: перепосевы, в которых обнаружили рост колоний, считают подавленными раствором меда с бактерицидными свойствами, перепосев с выявленным ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда с бактериостатическими свойствами, а перепосев с выявленным интенсивным ростом колоний микроорганизмов считают образованными раствором меда без антибактериального действия, который отличается тем, что дополнительно готовят аналогичные по объему растворы меда в мясопептонном бульоне 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и контрольный образец мясопептонного бульона, которые засевают культурой тест-штамма Proteus vulgaris, при этом как твердую питательную среду используют агар Плоскирева, а перепосев засеянных и инкубированных раствором меда и контрольного образца мясопептонного бульона на агар Плоскирева и их последующую инкубацию проводят для каждого раствора меда и контрольного образца мясопептонного бульона, при этом используют мед, хранившийся в условиях, исключающих изменения химического состава меда и его физических и антибактериальных свойств, причем конечное определение антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris осуществляют, исходя из концентраций меда, оказывающие бактериостатическое действие по критериям: перепосевы с выявленным слабым ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда с умеренными бактериостатическими свойствами, а перепосев с выявленным умеренным ростом колоний микроорганизмов считают подавленными раствором меда со слабыми бактериостатическим и свойствами. 2. Способ определения антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris по п. 1, отличающийся тем, что каждый раствор меда в мясопептонном бульоне и контрольный образец мясопептонного бульона готовят в количестве 2 мл, а их засел проводят 1-й каплей 18-часовой культуры тест-штамма микроорганизма Proteus vulgaris с разведением мясопептонного бульоном до 105–106 м. т./мл. 3. Способ определения антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris по п. 1, отличающийся тем, что как мед, антибактериальную активность которого определяют, используют мед, не подвергался температурному воздействию выше 37°C и действия химических соединений. 4. Способ определения антибактериальной активности меда относительно Proteus vulgaris по п. 1, отличающийся тем, что слабый рост колоний микроорганизмов определяют при количестве колоний от 1 до 10, умеренный рост колоний микроорганизмов определяют при количестве колоний от 11 до 100, а интенсивный рост колоний микроорганизмов определяют при количестве колоний более 100.
The invention relates to a method for determining the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris. 1. The method of determining the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris, which prepares the same volume of honey solutions in meat peptone broth 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1: 160, inoculated with a culture of the test strain Proteus vulgaris, incubated for 24–48 hours at 37°C and then carry out replanting of inoculated solutions of honey on a solid nutrient medium, incubate reseeding for 24–48 hours at 37°C and determine the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris by criteria: replants in which the growth of colonies was not detected are considered suppressed by a solution of honey with bactericidal properties, replants with detected growth of colonies of microorganisms are considered suppressed by a solution of honey with bacteriostatic properties, and replannings with detected intensive growth characterized in that additionally prepare similar in volume solutions of honey in meat peptone broth 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and a control sample of meat peptone broth, which is inoculated with the culture of the test strain Proteus vulgaris, using Ploskirev agar as a solid nutrient medium, and re-seeding of sown and incubated honey solutions and a control sample of meat peptone broth on Ploskirev agar and their subsequent incubation for each solution of honey and control sample of meat peptone broth, using honey stored under conditions that exclude changes in the chemical composition of honey and its physical and antibacterial properties, and the final determination of antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris is carried out based on honey concentrations showing bacteriostatic effect according to the criteria: replants with detected weak growth of colonies of microorganisms are considered suppressed by a solution of honey with moderate bacteriostatic properties, and replants with detected moderate growth of colonies of microorganisms are considered suppressed by honey solution with weak bacteriostats and properties. 2. The method of determining the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris according to claim 1, characterized in that each solution of honey in meat peptone broth and a control sample of meat peptone broth is prepared in an amount of 2 ml, and their inoculation is carried out with 1 drop 18-hour culture of the test strain of the microorganism Proteus vulgaris diluted with meat peptone broth to 105–106 m. t/ml. 3. The method of determining the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris according to claim 1, characterized in that as honey, the antibacterial activity of which is determined, use honey that has not been exposed to temperatures above 37°C and the action of chemical compounds. 4. The method of determining the antibacterial activity of honey against Proteus vulgaris according to claim 1, characterized in that the weak growth of colonies of microorganisms is determined by the number of colonies from 1 to 10, moderate growth of colonies of microorganisms is determined by the number of colonies from 11 to 100, and intensive growth of colonies microorganisms are determined when the number of colonies is more than 100.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12689
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_120723_2020.pdf175,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University