DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12798

Название: Вплив мікроелементів кобальту, міді, марганцю, цинку на мінеральний склад молока корів зони радіоактивного забруднення
Другие названия: The influence of microelements cobalt, copper, manganese, zinc on the mineral composition of milk of cows in the zone of radioactive contamination
Авторы: Біденко, В. М.
Bidenko, V.
Мамченко, В. Ю.
Mamchenko, V.
Лавринюк, О. О.
Lavryniuk, О.
Абрамова, А. К.
Abramova, А.
Гурський, Є. Г.
Hurskyi, Ye.
Ключевые слова: мікроелементи
microelements
кобальт
cobalt
мідь
copper
марганець
manganese
цинк
zinc
молоко
milk
зона радіоактивного забруднення
radioactive contamination zone
Issue Date: 2022
Издатель: Херсонський державний аграрно-економічний університет; Гельветика
Библиографическое описание: Вплив мікроелементів кобальту, міді, марганцю, цинку на мінеральний склад молока корів зони радіоактивного забруднення / В. М. Біденко, В. Ю. Мамченко, О. О. Лавринюк [та ін.] // Таврійський науковий вісник. Сер. Сільськогосподарські науки. – 2022. – Вип. 123. – С. 159–166.
Аннотация: У статті висвітлено питання впливу мікроелементів кобальту, міді, марганцю, цинку на мінеральний склад молока корів зони радіоактивного забруднення. У господарстві СТОВ «Полісся» Народицького району Житомирської області нами було проведено три науково-господарські експерименти. Для проведення дослідів відбиралося 15 голів корів, які формували у три групи тварин методом параналогів, по п’ять голів у кожній. Тварини 1-ї групи отримували господарський раціон, до складу якого входили концентровані корми, трава пасовищна, зелена маса підгодівлі. Коровам 2-ї та 3-ї групи до складу раціону вводили солі і комплексонати мікроелементів згідно з представленими схемами досліду (таблиці 1, 2, 3). Для підгодівлі корів використовували солі кобальту (хлористий кобальт), міді (сірчанокислу мідь), марганцю (сірчанокислий марганець) та цинку (сірчанокислий цинк), комплексонати міді, марганцю, цинку, кобальту. Комплексонати синтезували в інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського. Комплексоном слугувала етилендиаміндибурштинова кислота (Edds). Встановлено, що підгодівля молочних корів мікроелементами кобальтом, міддю, марганцем, цинком сприяла збільшенню у молоці корів кальцію, у 1-му досліді з 0,97 г/л у контролі до 1,02 г/л у 2-й дослідній групі, до 1,03 г/л у 3-й дослідній групі. У 2-му досліді з 1,09 г/л у контролі, у 2-й групі до 1,11 г/л, у 3-й групі до 1,12 г/л. У 3-му досліді з 1,07 г/л у контролі, у 2-й дослідній групі до 1,23 г/л, у 3-й групі до 1,18 г/л молока (при Р˃0,05). У молоці корів 2-ї та 3-ї дослідних груп порівняно із 1-ю контрольною спостерігалася тенденція до збільшення кількості кобальту, міді, марганцю та цинку. Більш суттєве збільшення у молоці тварин, яких годовували мікроелементи, відмічалося за цинком, у 1-му досліді з 3,8 мг/л у контролі до 4,15 і 4,07 мг/л у дослідних групах (Р˃0,05), у 2-му досліді з 2,90 мг/л у молоці 1-ї групи до 3,93 і 4,00 мг/л у молоці тварин 2-ї та 3-ї дослідних груп (Р˃0,05), у 3-му досліді з 3,83 мг/л у контролі до 4,2 мг/л у молоці 2-їгрупи (Р<0,01) та до 4,16 мг/л у молоці 3-ї групи, (Р˃0,05).У 2-му та 3-му досліді у молоці корів дослідних груп відмічалося зниження вмісту важкого металу кадмію, у 3-му досліді зни- ження кількості важкого металу свинцю: 0,32 мг/л у молоці корів 1-ї групи, 0,23 і 0,25 мг/л у молоці корів 2-ї та 3-ї групи (Р˃0,05).
In the article, the influence of microelements cobalt, copper, manganese, zinc on the mineral composition of milk of cows in the zone of radioactive contamination is shown. We have carried out three scientific experiments at the state station Polissya of the Naroditsky district of Zhytomyr region. For the study, 15 heads of cows were selected; they were formed into three groups of animals by the method of pair-analogs, five heads in each. The diet of the animals of the 1st group included concentrated feed, pasture grass, green fodder as an addition. Cows of the 2nd and 3rd groups were administered salts and complexonates of microelements according to the schemes given below, Tables 1, 2, 3. Additional feeding included salts of cobalt (cobalt chloride), copper (copper sulfate), manganese (manganese sulfate) and zinc (zinc sulfate), complexonates of cop- per, manganese, zinc, cobalt. Complexonates were synthesized at the Institute of Global and Inor- ganic Chemistry after V.I. Vernadsky. The chelator was ethylenediaminediburstynic acid (Edds). It has been established that the treatment of dairy cows with microelements cobalt, copper, manganese, zinc gave an increase in calcium in the milk of cows, in the 1st experiment, 0.97 g/l in the control, up to 1.02 g/l, 2nd study group, up to 1.03 g/l, 3rd study group. In the 2nd experiment it was 1.09 g/l in the control, the 2nd group up to 1.11 g/l, the 3rd group up to 1.12 g/l. In the 2nd experiment it was 1.07 g/l in the control, in the 2nd last group up to 1.23 g/l, the 3rd group had up to 1.18 g/l of milk (at Р˃0.05). In the milk of cows of the 2nd and 3rd study groups, compared to the 1st control group, there was a tendency to increased amounts of cobalt, copper, manganese and zinc. More significant increase in milk in animals was found to be due to microelements observed for zinc, in the 1st experiment it was 3.8 mg/l in the control, up to 4.15 and 4.07 mg/l in the next group (Р˃0.05), 2.90 mg/l in the milk of the 1st group, up to 3.93 and 4.00 mg/l of milk of the 2nd and 3rd study groups (Р˃0.05), 3- to 3.83 mg/l in the control, up to 4.2 mg/l in milk of the 2nd group (P<0.01), 3rd group, up to 4.16 mg/l (P˃0, 05). In the 2nd and 3rd experiments, in milk cows of the study groups, there was a decrease in the amount of the heavy metal cadmium; in the 3rd experi-ment, there was a decrease in the amount of the heavy metal lead, 0.32 mg/l in the milk of cows of the 1st group, 0,23 and 0.25 mg/l, milk cows of the 2nd and 3rd groups (Р˃0.05).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12798
ISSN: 2226-0099
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TNV_2022_123_159-166.pdf420,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University