DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13007

Название: Інфекційний бронхіт курей (патоморфологія та обґрунтування засобів профілактики)
Другие названия: Инфекционный бронхит кур (патоморфология и обоснование средств профилактики)
Infectious bronchitis of chickens (pathomorphology and study of the means of prevention)
Авторы: Гуральська, С. В.
Гуральськая, С. В.
Guralska, S.
Ключевые слова: інфекційний бронхіт
инфекционный бронхит
infectious bronchitis
вакцинація
вакцинация
vaccination
імуномодулятори
иммуномодуляторы
immunomodulators
кури
куры
chickens
тимус
thymus
клоакальна сумка
клоакальная сумка
cloacina bag
селезінка
селезенка
spleen
гардерова залоза
гардеровая железа
Garder gland
сліпокишкові мигдалики
слепокишечные миндалины
cecal tonsil
легені
легкие
lungs
нирки
почки
kidneys
печінка
печень
liver
морфологія
морфология
morphology
імуногістохімія
иммуногистохимия
immunohistochemistry
морфометричні дослідження
морфометрические исследования
morphometric studies
Issue Date: 2017
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Гуральська С. В. Інфекційний бронхіт курей (патоморфологія та обґрунтування засобів профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / С. В. Гуральська. – Львів, 2017. – 38 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей морфофункціонального стану органів курей за інфекційного бронхіту та при вакцинації на органному, тканинному і клітинному рівнях структурної організації із застосуванням морфологічних, гістохімічних, імуногістохімічних та морфометричних методів. На основі отриманих результатів одержано дані про структуру, закономірності росту й розвитку центральних і периферичних органів кровотворення та імуногенезу курей, які свідчать про незавершеність їхнього морфогенезу в ранньому періоді постнатального онтогенезу, що необхідно враховувати під час складання програм вакцинопрофілактики. Дано оцінку морфологічних та імуногістохімічних змін органів курей за інфекційного бронхіту, характер прояву яких найбільш виражений у хворих особин 20 та 40-добового віку. Висвітлено поствакцинальні зміни гістоархітектоніки та морфометричних показників в органах дослідних курей, які мали пряме відношення до кратності вакцинації та були зумовлені віковими особливостями дослідних тварин у постнатальному періоді онтогенезу. Доведено доцільність застосування імуномодулятора Авесстим™, який сприяє формуванню активності імунітету проти ІБК, не спричиняючи при цьому побічних ефектів, а навпаки стимулює розвиток імунних утворень, що проявляється збільшенням кількості та розмірів лімфоїдних вузликів в периферичних органах імуногенезу, сповільнює процеси інволюції клоакальної сумки, впливає на зростання площі кіркової речовини в тимусі, кількості тимусних тілець у часточці та індексу кори. Визначено потенціальні можливості імуногістохімії як чутливого і точного методу оцінки стану клітинного (Т-хелперних лімфоцитів, Т-цитотоксичних клітин і нормальних Т-кілерів) та гуморального (В-лімфоцитів) імунітетів і, як наслідок, отримано нові дані про склад кластерів диференціації в органах кровотворення та імуногенезу курей різного віку, зміни їх у разі захворювання та імунізації проти інфекційного бронхіту.
Диссертация посвящена исследованию особенностей морфофункционального состояния органов кур при инфекционном бронхите и вакцинации на органном, тканевом и клеточном уровнях структурной организации с применением морфологических, гистохимических, иммуногистохимических и морфометрических методов. На основании результатов исследования получены данные о структуре, закономерности роста и развития центральных и периферических органов кроветворения и иммуногенеза кур, которые свидетельствуют о незавершенности их морфогенеза в раннем периоде постнатального онтогенеза, что необходимо учитывать при составлении программ вакцинопрофилактики. Дана оценка морфологических и иммуногистохимических изменений органов кур при инфекционном бронхите, характер проявления которых наиболее выражен у больных кур 20 и 40-суточного возраста. Освещены поствакцинальные изменения гистоархитектоники и морфометрических показателей в органах исследовательских кур, которые имели прямое отношение к кратности вакцинации и были обусловлены возрастными особенностями подопытных животных в постнатальном периоде онтогенеза. Доказана целесообразность применения иммуномодулятора Авесстим™, который способствует формированию активности иммунитета против ИБК, не вызывая при этом побочных эффектов, а наоборот стимулирует развитие иммунных образований, проявляется увеличением количества и размеров лимфоидных узелков в периферических органах иммуногенеза, замедляет процессы инволюции клоакальной сумки, влияет на рост площади коры в тимусе, количества тимусных телец в дольке и индекса коры. Определены потенциальные возможности иммуногистохимии как чувствительного и точного метода оценки состояния клеточного (Т-лимфоцитов лимфоцитов, Т-цитотоксических клеток и нормальных Т-киллеров) и гуморального (В-лимфоцитов) иммунитетов и, как следствие, получены новые данные о составе кластеров дифференциации в органах кроветворения ииммуногенеза кур разного возраста, изменении их при заболевании и иммунизации против инфекционного бронхита.
The thesis is devoted to the morphological and functional condition of the organs of chickens with infectious bronchitis and after vaccination. In the work morphological, histochemical, immunohistochemical and morphometric study of the organs of chickens with infectious bronchitis and vaccination against infectious bronchitis carried out. Information on the structure, laws of growth and development of central and peripheral organs of blood creation and immunogenesis in chickens, which indicate the incompleteness of their morphogenesis in the early period of postnatal ontogenesis, that must be considered when drawing up programmes of vaccination, supplemented. The estimation of structural changes in organs of chickens with infectious bronchitis is made. It is established that the character of the morphological, histological, immunohistochemical and morphometric changes in the organs of chickens with infectious bronchitis is most pronounced at 20 and 40 days age. Lit post-vaccination changes of histoarchitectonic and morphometric parameters in bodies in research chickens, had a direct bearing on the number of vaccination due to the age of the experimental animals in the postnatal period of ontogenesis. After immunization of chickens against infectious bronchitis in the immune organs of chickens a decrease in the absolute weight of the thymus and cloacales bags in 8, 20 and 40 days age, indicating increased migration of T and b-lymphocytes in peripheral organs of immunogenesis for the implementation of the immune responses was observed. Besides the structural changes in the organs of hemopoiesis and immunogenesis of the research hens (hyperplasia of lymphoid structures, macrophage and plasmocytoma reaction) indicated the formation of cellular and humoral immunity in vaccinated chickens, and the changes in the blood vessels of medium and small caliber associated with fixation of circulating immune complexes in their vascular walls. It is determined that the use of chickens, with the aim of stimulating action of the immune response humoral immunity, immunomodulator Avastin™ does not cause a negative impact on histoarchitectonic bodies, but on the contrary contributed to improving their functional status. It is shown that the drug improves vaccine-induced antiviral immune response and how the immune system, promotes the formation of immune activation against IB, without causing side effects, but on the contrary stimulates development of the immune entities, manifested by the increase in the number and size of lymphoid nodules in the peripheral organs of immunogenesis, slows down the process of involution cloacales bags, affecting the growth of the area of the cortex in the thymus, the number of thymus cells in the slice and index. New data on the composition of the clusters of differentiation in the organs of hemopoiesis and immunogenesis of chickens of different ages, changes in the disease and immunization against infectious bronchitis are received. The number and the specificity of the labeled cells was normal. The potential of immunohistochemistry as a sensitive and accurate method for evaluation of cell (T-cell lymphocytes, T-cytotoxic cells and normal T-killer cells) and humoral (B-lymphocytes) immunities identified. New data on the characteristics of the immunities of infectious bronchitis and after vaccination shows the leading role of the organs of hemopoiesis and immunogenesis in the formation of immunity to infectious bronchitis obtained. Morphometric studies found that vaccinated against infectious bronchitis of chickens, activates humoral immunity, as evidenced by the growth of b lymphocytes marker CD20+ in the thymus, cesspool bag, spleen, cecal tonsils and Garder gland. Thus, a subpopulation of CD20+ lymphocytes in cloacales bag of vaccinated chickens 40 days of age increased from 127,61±8,19 PCS from control animals in 211,94±pieces of 14,28 (p<0,001) – immunized. However, there have been increased level of cellular immunity, as evidenced by the active growth of T-cytotoxic cells and normal T-killer cells with the marker CD8+. It is shown that in patients with CD in the organs immunogenesis and hemopoiesis is the development of cellular immunity, as evidenced by the increase in the number of cells with markers of CD4+ and CD8+, and activation of the humoral type immune response, evidenced by a significant increase in the number of lymphocyte markers CD20+. However, the decrease of immunoregulatory index, accompanied by the active functioning of the immune system in the destruction of foreign antigen.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13007
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Guralska_S_V.pdf1,97 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University