DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра акушерства і хірургії >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13008

Название: Патологія маткових труб у корів: поширення, діагностика, терапія
Другие названия: Патология маточных труб у коров: распространение, диагностика, терапия
The pathology of the fallopian tubes by cows: speading,diagnostics, therapy
Авторы: Шнайдер, В. Л.
Shnaider, V.
Ключевые слова: корови
коровы
cows
маткова труба
маточная труба
fallopian tubes
яєчники
яичники
ovariums
матка
uterus
неплідність
бесплодие
sterility
слизова оболонка маткових труб
слизистая оболочка маточных труб
mucosa of fallopian tubes
морфологія маткових труб
морфология маточних труб
morphology of fallopian tubes
лікування
лечение
treatment
Issue Date: 2017
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Шнайдер В. Л. Патологія маткових труб у корів: поширення, діагностика, терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» / В. Л. Шнайдер. – Львів, 2017. – 21 с.
Аннотация: Досліджено анатомо-гістологічну структуру маткових труб корів за різного фізіологічного і патологічного станів, обумовленого порушенням функції внутрішніх статевих органів і запальними процесами, що в них виникають, особливості диференційної діагностики патології маткових труб, як причини симптоматичної форми неплідності корів, визначення їх функціонального стану, лікування хворих корів за патології маткових труб, пертубації маткових труб удосконаленим способом за допомогою запропонованого приладу. За результатами акушерської і гінекологічної диспансеризації 280 корів, причиною виявлених 83 неплідних були гіпофункція яєчників у 39,75 %, персистентне жовте тіло – у 20,48 %, кіста яєчників – у 10,84 %, субклінічний хронічний ендометрит – у 10,84 %, патологія маткових труб – 18,07 %, при патологоанатомічному дослідженні внутрішніх статевих органів у 18 із 50 неплідних корів диференційовано сальпінгіт – у 72,2 %, сальпінгооофорит – у 27,78 %. У корів усіх вікових груп маткові труби хвилеподібно зігнуті, в ділянці ампули утворюють 6–12 колінець висотою 6–12 мм, довжина в тільних становить лівої 18,59, правої 18,60 см, після отелення – 13,9 та 12,04 см, під час стадії статевого циклу і в неплідних – 19,71–22,58 см, за субінволюції матки – 16,84 та 18,01 см відповідно. За симптоматичної форми неплідності корів, зумовленої функціональними розладами яєчників і за сальпінгіту, змінюються морфологічні параметри складок маткових труб і їх епітеліального шару. За гіпофункції та персистентного жовтого тіла висота і ширина складок та простір між ними менші, ніж при кісті яєчника. Комплексне лікування неплідних корів за патології маткових труб, що включало їх пертубацію, новокаїнову блокаду за В. І. Завірюхою, з додаванням до розчину новокаїну лідази, комплексного вітамінного препарату та фетоплацентату, масажу матки і яєчників завершилося виникненням повноцінної стадії збудження, осіменінням і заплідненням корів.
Исследована анатомо-гистологическая структура маточных труб коров при различном физиологическом и патологическом состояниях организма, обусловленных нарушением функции внутренних половых органов и воспалительными процесами, возникающими в них, особенностей диференциальной диагностики патологии маточных труб как причин симптоматической формы бесплодия коров. Определено их функциональное состояние, выработаны схемы лечения больных коров с патологией маточных труб, пертубации маточных труб усовершенствованым прибором и способом. У коров всех возрастных груп маточные трубы волнообразно изогнутые в участке ампулы образуют 6–12 коленец высотой 6–12 мм, длина у отельных левой – 18,59 см, правой – 18,60, после отела – 13,9 и 12,04 см, во время стадии возбуждения полового цикла у бесплодных – 19,71–22,58 см, при субинволюции матки – 16,84 и 18,01 см, соответственно. По результатам акушерско-гинекологической диспансеризации 280 коров причиной у выявленных 83 бесплодных были гипофункция яичников у 39,75 %, персистентное желтое тело – у 20,48 %, киста яичников – у 10,84 %, субклинический хронический эндометрит – у 10,84 %, патология маточных труб – у 18,07 %; при патолого-анатомическом исследовании внутренних половых органов у 18 из 50 коров дифференцировано сальпингит – у 72,2 %, сальпингооофорит – у 27,78 %. В течение полового цикла у коров наступают морфологические изменения всех участков маточных труб, которые во все фазы стадии возбуждения проявляются вазодилятацией связки, отеком складок слизистой оболочки с пролиферацией эпителия на их верхушках, которые постепенно угасают в течение стадий торможения и равновесия. При симптоматической форме бесплодия, обусловленной нарушением функции яичников, и сальпингите, изменяются параметры складок маточных труб и их эпителиального покрова. При гипофункции яичников и персистентном желтом теле высота и ширина складок и щели между ними меньшие, нежели при кисте яичника. Установлено, что при патологическом и физиологическом состояниях коров, введенный в полость матки, изолированной из организма после их убоя, раствор метиленовой синьки не проникает в маточные трубы, а введенный в маточные трубы – в полость матки. Двухэтапное комплексное лечение 83 бесплодных коров, что включало на первом и втором этапах массаж внутренних половых органов и подкожное введение тканевого препарата фетоплацентата К, обусловило проявление полноценного полового цикла, осеменение и оплодотворение 68 коров, а в 15 – ректальной пальпацией выявлена и диференцирована патология маточных труб, в том числе у 13 – адгезивный сальпингит, у 2 – нарушение функции маточных труб. Комплексное лечение 15 бесплодных коров при патологии маточных труб, включающее их пертубацию, новокаиновую блокаду по В. И. Завирюхе, с добавлением к раствору новокаина лидазы, комплексного витаминного препарата и тканевого препарата фетоплацентат, массажа матки и яичников, завершилось проявлением полноценной стадии возбуждения полового цикла, осеменения и оплодотворения 9 коров.
Explored anatomic-topographic structure of uterine tubes cows with different physiological and pathological state, that was invited by breach of the function by inner organs of generation and inflammatory, that originated in them, the features of differential diagnostics of pathology of uterine tubes, how the reason of symptomatic forms of sterility by cows, and determination of functional state, a treatment of sick cows by pathology of uterine tubes, perturbation of uterine tubes with improved method with help of introduced instrument. By results of obstetrical-gynecological clinical examination of 280 cows, the reason detected sterile 83-cows were hipofunction of ovaries by 39,78 %, persistent corpus luteum by 20,84 %, cyst of ovaries by 10,84 %, subclinical chronicle endometritis by 10,85 %, the pathology of uterine tubes by 18,07 %, by pathologoanatomic research of inner sex organs by 18 from 50 sterile cows were found differentiated salpingitis – by 72,2 %, salpingo-oophoritis – by 27,78 %. By cows in all age–groups the uterine tubes undulating curve, in area of ampole create 6–12 knees of the height 6–12mm, and the length of fertile are the left 18,59 and the right 18,60 cm, after fertilization – 13,9 and 12,04 cm, during stage of sex cycle and by sterility – 19,71–22,58 cm, by subinvolution of uterus – 16,84 and 18,01 cm. By symptomatic form of cows sterility, conditioned functional disorders of ovaries and by salpingitis, change morphological parameters of the fold by uterine tubes and their epithelial sphere. By hipofunction and persistent corpus luteum the height and width of folds and space between them are smaller than by cyst of ovaries. Multiple treatment of sterility cows by pathology of uterine tubes, which included their perturbation, procaine block by V. I. Zaviryukha with novocaine hyaluronidase, multiple vitaminous preparation, fetoplacent and massage of uterine and ovaries ended with formation of full excitement stage semination and fertilization of cows.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13008
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Avtoreferat_Shnaider_V_2017.pdf733,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University