DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13322

Название: Національна туристична організація України як фасилітатор сталого розвитку туристичної галузі та економічного зростання
Другие названия: The national tourist organization of Ukraine as a facilitator of sustainable development of the tourism industry and economic growth
Авторы: Осіпчук, А. С.
Osipchuk, A.
Ключевые слова: туристична індустрія
tourism industry
сталий розвиток
sustainable development
національний екотуризм
national ecotourism
туристичний потенціал громад
tourism potential of communities
управління дестинаціями
destination management
лісові господарства
forestry
Issue Date: 2022
Издатель: Львівський торговельно-економічний університет
Библиографическое описание: Осіпчук А. С. Національна туристична організація України як фасилітатор сталого розвитку туристичної галузі та економічного зростання / А. С. Осіпчук // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. – 2022. – № 6. – С. 33–40.
Аннотация: Враховуючи, що Україна знаходиться у стані затяжної економічної, екологічної, соціальної та політичної кризи, яка посилюється від наслідків всесвітньої пандемії та військової агресії – це негативно впливає на кожного жителя країни у вигляді психоемоційного, економічного та соціального тиску, створюється необхідність використання принципів сталого розвитку у всіх сферах діяльності, зокрема економіки та охорони здоров’я. Спостерігаються тенденції посилення глобальних екологічних і супутніх проблем, а також зниження конкурентоспроможності національної економіки та іміджу України на міжнародному ринку. Ситуацію в Україні та в світі, зокрема, можна покращити через перегляд цілей соціально-економічного розвитку, формування нової філософії свідомості, раціоналізацію структури потреб, пріоритетів і способів діяльності людини. Для цього необхідно розробити комплекс заходів, які зможуть стабілізувати ситуацію, що склалася. Перехід споживачів до концепції продуманого споживання з одного боку та екологічна свідомість суб’єктів туристичної діяльності з іншого боку поступово повинні стати частиною сучасного суспільства, а також складовою стратегії діяльності підприємств різних галузей, зокрема туристичних та готельно-ресторанних, оскільки це створює умови для посилення конкурентних переваг та економічного зростання на основі використання принципів екологізації та сталого розвитку. У статті досліджено закордонний досвід ініціатив сталого розвитку, висвітлено основні цілі Всесвітньої ради з подорожей та туризму, визначено екологічний туризм як перспективний напрям сталого розвитку туристичної та супутніх галузей, запропоновано модель комплексного розвитку національного туризму, проаналізовано внесок туризму в сукупну пропозицію товарів і послуг в рамках національної економіки, запропоновано методику інвентаризації рекреаційно-туристичних ресурсів з подальшою оцінкою стану інфраструктури, доступності локацій, виявленням найбільш привабливих туристичних місць, визначено роль Національної туристичної організації України у сталому розвитку туристичної галузі та економічному зростанні.
Ukraine is in a state of protracted economic, ecological, social and political crisis, which is aggravated by the consequences of the global pandemic and military aggression – this negatively affects every resident of the country in the form of psycho-emotional, economic and social pressure, so it is necessary to use the principles of sustainable development in all spheres of activity, in particular economy and health care. There are trends of increasing global environmental and related problems, as well as a decrease in the competitiveness of the national economy and the image of Ukraine on the international market. The situation in Ukraine and in the world, in particular, can be improved by revising the goals of socio-economic development, forming a new philosophy of consciousness, rationalizing the structure of needs, priorities and ways of human activity. So, it is necessary to develop a set of measures that will be able to stabilize the existing situation. The transition of consumers to the concept of thoughtful consumption, on the one hand, and the environmental awareness of the subjects of tourism activity, on the other hand, should gradually become part of modern society, as well as a component of the strategy of enterprises in various industries, in particular tourism and hotel and restaurant, since this creates conditions for strengthening competitive advantages and economic growth based on the use of the principles of greening and sustainable development. The article determines the foreign experience of sustainable development initiatives, highlights the main goals of the World Travel and Tourism Council, defines ecological tourism as a promising direction for the sustainable development of tourism and related industries, proposes a model of comprehensive development of national tourism. The contribution of tourism to the overall supply of goods and services within the framework of the national economy has been analyzed; the methodology for the inventory of recreational and tourist resources has been proposed with a further assessment of the infrastructure’s state, the availability of locations, the identification of the most attractive tourist spots; the role of the National Tourism Organization of Ukraine in the sustainable development of the tourism industry and economic growth has been defined.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13322
ISSN: 2786-4812
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ITtH_2022_6_33-40.pdf456,54 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University