DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2022, т. 25, № 06 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13496

Название: Monitoring of heavy metals in fodder and animal husbandry products of the Polissia zone of Ukraine
Другие названия: Моніторинг важких металів у кормах і продукції тваринництва зони Полісся України
Авторы: Savchuk, I.
Савчук, І. М.
Romanchuk, L.
Романчук, Л. Д.
Yashchuk, I.
Ящук, І. В.
Kovalova, S.
Ковальова, С. П.
Bondarchuk, L.
Бондарчук, Л. В.
Ключевые слова: Lead
Плюмбум
Cadmium
Кадмій
concentration
концентрація
pollution
забруднення
milk
молоко
the longest back muscle
найдовший м'яз спини
Issue Date: 2022
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Monitoring of heavy metals in fodder and animal husbandry products of the Polissia zone of Ukraine / I. Savchuk, L. Romanchuk, I. Yashchuk [et al.] // Scientific Horizons. – 2022. – Vol. 25, No. 6. – P. 45–54.
Аннотация: With a significant concentration of pollutants in the environment, they accumulate in plants, the feeding of which will lead to the transfer of toxic elements to the animal's body. Even a small concentration of heavy metals or radionuclides adversely affects both the animal and human bodies. Therefore, the monitoring of Pb and Cd in feed, milk, and meat during their production in the territory of the Polissia zone of Ukraine is relevant and requires further comprehensive study. The purpose of this study was to investigate the content of heavy metals in feed and slaughter products of animals raised in the Polissia zone with various levels of radioactive contamination. The research was carried out on young pigs and steers, which were put to fattening. The paper used the atomic absorption method for determining the content of toxicants in samples and the method of variation statistics for processing the results of the study. The results of studies of the content of Pb and Cd in the samples indicate the presence of substantial fluctuations in heavy metals within individual farms. As the level of 137Cs soil contamination increases, the concentration of toxicants in feed, milk, and the longest back muscle of the animals under study increases. Exceeding of the maximum permissible concentration of Pb in milk (33.8%) and Cd (41.2%) was established. The concentration of Cd exceeded the established level in 72.2% of the examined samples of the longest back muscle of cattle and 80.0% of the samples of the longest back muscle of pigs. The Cd content in all feed samples under study was considerably higher than the established norm. The greatest excess of the toxicant was found in samples of hay, straw (41.9%), cake and meal (60%). Thus, indicators of the quality of feed and livestock products produced in the farms of the Polissia zone of Zhytomyr Oblast, affected by the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant, indicate that the concentration of Pb and Cd in the milk of dairy cows, muscle tissue of young cattle and pigs in most of the analysed sample exceeds sanitary and hygienic requirements. Therefore, to obtain milk and meat within the limits of current regulatory requirements, reducing the accumulation of heavy metals in feed for feeding animals and poultry stays a topical issue.
При значній концентрації забруднювачів у навколишньому середовищі відбувається їх нагромадження у рослинах, згодовування яких у подальшому призведе по переходу токсичних елементів до організму тварини. Навіть невелика концентрація важких металів чи радіонуклідів має негативний вплив як на організм тварини, так і на організм людини. Тому моніторинг Pb і Cd у кормах, молоці та м'ясі за їх виробництва на території зони Полісся України є актуальним і потребує подальшого всебічного вивчення. Метою роботи було дослідити вміст важких металів у кормах і продуктах забою тварин, що вирощуються на території зони Полісся з різним рівнів радіоактивного забруднення. Дослідження проводили на молодняку свиней та на бугайцях, які поставлені на відгодівлю. У роботі були використані атомно-абсорбційний метод визначення вмісту токсикантів у зразках та метод варіаційної статистики для обробки результатів дослідження. Результати досліджень вмісту Pb і Cd у зразках свідчать про наявність істотних коливань важких металів у межах окремих господарств. Зі збільшенням рівня забруднення ґрунту 137Cs підвищується концентрація токсикантів у кормах, молоці, найдовшому м'язі спини досліджуваних тварин. Встановлено перевищення гранично допустимої концентрації Pb у молоці (33,8%) і Cd (41,2%). Концентрація Cd перевищувала встановлений рівень у 72,2% досліджуваних зразків найдовшого м'язу спини великої рогатої худоби та 80,0% зразків найдовшого м'язу спини свиней. Вміст Cd у всіх досліджуваних зразках кормів був значно вищим встановленого нормативу. Найбільше перевищення токсикантом встановлено у зразках сіна, соломи (41,9%), макухи та шроту (60%). Таким чином показники якості кормів та тваринницької продукції, яка виробляється у господарствах поліської зони Житомирщини, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, свідчать про те, що концентрація Pb і Cd у молоці дійних корів, м'язовій тканині молодняку великої рогатої худоби і свиней у більшості проаналізованих проб перевищує санітарно-гігієнічні вимоги. Тому для одержання молока і м'яса у межах діючих нормативних вимог нагальною проблемою залишається зменшення накопичення важких металів у кормах для годівлі тварин та птиці.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13496
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2022, т. 25, № 06

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2022_25_6_45-54.pdf734,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University