DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/2088

Название: Вплив генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на їх екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну здатність
Другие названия: The influence of genotype of cow-heifers ukrainian black and white dairy breed on their exterior type, milk production and reproductive ability
Авторы: Пелехатий, М. С.
Pelehatyy, M.
Кочук-Ященко, О. А.
Kochuk-Yaschenko, O.
Ключевые слова: порода
breed
генотип
genotype
екстер’єрний тип
exterior type
сила впливу
impact strength
консолідованість
consolidation
молочна продуктивність
milk yield
відтворна здатність
reproductive ability
бажаний тип
desired type
Issue Date: 2014
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Пелехатий М. С. Вплив генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на їх екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну здатність / М. С. Пелехатий, О. А. Кочук-Ященко // Наук. вісн. Львівського нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2014. – Т. 16, № 3, ч. 3. – С. 143–158.
Аннотация: У статті представлені результати впливу частки спадковості голштинської породи на екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну здатність та ступінь коефіцієнта фенотипової консолідації ознак лінійної оцінки корів української чорно-рябої молочної породи. За оптимальних умов годівлі та утримання тварин, які створені в ПАФ «Єрчики», підвищення частки спадковості голштинської породи в генотипі корів української чорно-рябої молочної породи, сприяє формуванню бажаного екстер’єрного типу, притаманному поліпшувальній породі, зміни типу корів у бік молочності, підвищення молочної продуктивності і покращення оцінки за комплекси ознак лінійної оцінки при деякому зниженні відтворної здатності та до консолідації їх за цими ознаками. Якщо у корів I групи з найменшою часткою спадковості голштина середній коефіцієнт фенотипової консолідації ознак лінійної оцінки становив -0,003, то у тварин III групи з найвищою спадковістю голштина – +0,010. Найсуттєвішою за молочною продуктивністю і ознаками лінійної оцінки у корів української чорно-рябої молочної породи є різниця між тваринами I та III груп. У 67 % за молочною продуктивністю і 60 % випадків за комплексами ознак лінійної оцінки вона є суттєвою та достовірною (P<0,05-0,001). Тобто, найбільш доцільним є розведення тварин з часткою спадковості голштина 87,6 і більше відсотків, оскільки саме ця група корів найбільше співпадає з параметрами тварин бажаного типу, і подальше використання на маточному поголів’ї племзаводу високоцінних чистопородних голштинськихбугаїв-плідників північно-американської селекції.
Описание: The paper deals with the results of the influence of the share of inheritance of Holstein breed in exterior type, milk production and reproductive ability and degree of consolidation coefficient of phenotypic traits linear estimation Ukrainian black and white dairy breed. In optimal conditions of feeding and keeping animals which are created in PAF "Yerchyky", increasing the share of of heredity of Holstein breed in genotype Ukrainian black and white dairy breed, contributes to the desired type of exterior inherent polipshuvalniy rock, changes in cows in milk side, increase milk production and improve evaluation systems for signs of linear estimates in some reduction in reproductive capacity and to consolidate them on these grounds. If in group I with the lowest share of inheritance Holstein average rate of phenotypic traits consolidation linear estimates was -0.003, the animals in group III with the highest heredity of Holstein - 0.010. Most essential for milk production and evaluation of linear characteristics in cows Ukrainian black and white dairy breed is the difference between animals of groups I and III. In 67% for milk production and 60% of cases for complex traits linear estimation, it is a significant and reliable (P<0,05-0,001). That is, the most appropriate breeding of Holstein inheritance share 87.6 percent or more, since this group of most consistent with the desired parameters animal type, and further use of valuable breeding stock breeding farm pure bred Holstein bulls-sires North American breeding.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2088
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VLnauvm_2014_3_143-157.pdf.pdf607,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University