DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3149

Название: Оцінка ефективності кормовиробництва та напрями її зростання
Другие названия: Estimation of efficiency of fodder production and direction of her height
Авторы: Грабчук, І. Ф.
Grabchuk, I.
Ключевые слова: аллокативна ефективність кормовиробництва
local efficiency of fodder production
інноваційний розвиток кормовиробництва
innovative development of fodder production
метод DEA
method of DEA
продуктивність факторів кормовиробництва
productivity of factors fodder production
неефективне використання ресурсів
uneffective use of resources
Issue Date: 2013
Издатель: Вінницький національний аграрний університет
Библиографическое описание: Грабчук І. Ф. Оцінка ефективності кормовиробництва та напрями її зростання / І. Ф. Грабчук // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. Сер. Екон. науки. – 2013. – № 4 (81). – С. 72–81.
Аннотация: Головною задачею на сучасному етапі розвитку кормовиробництва є збільшеннявиробництва високоякісних кормів. Для розв’язання цієї проблеми в умовах розвитку науково-технічного прогресу важливим фактором є реалізація інноваційних проектів у кормовиробництві, які сприяють підвищенню ефективності виробництва кормів, що в результаті здешевлює продукцію тваринництва. Одним із провідних методів аналізу ефективності в кормовиробництві та пошуку резервів її підвищення є метод DEA «Аналіз оболонки даних». В результаті дослідження виявлено, що неефективність кормовиробництва пов’язана з надмірним використанням ресурсів. Інше джерело неефективності – це звужений ефект масштабу: більшість підприємств – понад 76% виробляють «неефективний» з точки зору масштабу обсяг кормів. Тому, підвищення результативності галузі кормовиробництва сільськогосподарських підприємств, залежить від технічної ефективності і аллокативної ефективності використання ресурсів. Оскільки технологічні зміни за досліджуваний період були незначними, то можна стверджувати, що не було значного інноваційного розвитку в галузі кормовиробництва. Перспективним напрямком подальших досліджень є формування мотиваційних засад підвищення ефективності кормовиробництва на основі застосування інноваційної складової.
Описание: A main task on the modern stage of development of fodder production is an increase of production of high-quality forage. For the decision of this problem in the conditions of development of scientific and technical progress an important factor there is realization of innovative projects in fodder production, that assist the increase of efficiency of production of forage, that reduces in price the products of stock-raising as a result. One of leading directions of analysis of efficiency in fodder production and search of backlogs of her increase is a method of DEA "Analysis of shell of data". The got results testify that the uneffectiveness of fodder production is related to the excessive use of resources. Other source of uneffectiveness is the narrowed effect of scale : most enterprises - over 76 %% produce " the uneffective" from the point of view of scale volume of forage. On it, increases of effectiveness of industry of fodder production of agricultural enterprises, depends on technical efficiency and local to efficiency of the use of resources. As technological changes were insignificant, then for this period there was not considerable innovative development in industry of fodder production. Perspective direction of further researches is forming of motivational principles of increase of efficiency of fodder production on the basis of application of innovative constituent.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3149
ISSN: 2306-4242
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VNAU_ 2013_4_72-81.pdf393,19 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University