DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра іноземних мов >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3740

Название: Модерністські тенденції у поезії «Молодої Музи»
Другие названия: The modernist trends in the poetry of «Moloda Muza»
Авторы: Шегеда, О. П.
Shegeda, O.
Ключевые слова: модернізм
modernism
символізм
symbolism
декаданс
decadence
сецесія
secession
імпресіонізм
impressionism
преекспресіонізм
expressionism pre-formations
символ
symbol
архетип
archetype
поетика стихій
poetics of calamities
символіка кольору
symbolism of colour
Issue Date: 2009
Издатель: Національний університет «Києво-могилянська академія»
Библиографическое описание: Шегеда О. П. Модерністські тенденції у поезії «Молодої Музи» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. П. Шегеда. – К., 2009. – 16 с.
Аннотация: У дисертації розглядаються модерністські тенденції в поезії „Молодої Музи”, що виявляються на різних рівнях художньої образності: структурно-композиційному, фонетичному, ритмічному, лексичному. Аналіз поетичних текстів „молодомузівців” доводить стилістичний еклектизм їх творчості, виражений у співіснуванні рис символізму, декадансу, імпресіонізму, сецесії і неоромантизму, елементів преекспресіонізму і застосуванні широкої гами властивих їм стилістичних прийомів: музичність строф, звуконаслідування та гра звуками, символічні образи та символіка кольору; яскравість вражень, контрастність образів, мотивів та пейзажів як результат впливу преекспресіонізму; психологічні та філософські пейзажі з їх ідеєю мінливості, фрагментарним змалюванням світу та ліризацією почуттів; використання рослинного декору, вживання екзотизмів та змалювання екзотичних пейзажів. Дослідження мотивів та образної системи віршів „Молодої Музи” показує, що основним емоційним маркером її творчості є декаданс, рисами якого позначений також тип ліричного „я”. Символічний континуум декадентської образності утворюють образи суму, туги, плачу, сліз, меркнучих метеорів, тривожного дзвону, зловісного чорного птаха та чорних коней, чорного метелика, опалого листя, розірваної струни, руїн, тіні, а також образи та символи, семантика яких пов’язана з поняттям смерті. Дослідження ґрунтується на конкретно-історичному аналізі літературно-художніх та історико-літературних джерел. Для інтерпретації поетичних текстів застосовано структурно-семіотичний, рецептивно-естетичний, порівняльно-типологічний методи дослідження. До образів, пов’язаних із символікою стихій, застосовується метод психоаналізу поетики стихій, розроблений і апробований Г. Башляром.
The investigation covers the modernistic trends in the poetry of “Moloda Muza”, which can be identified at various levels of the artistic imagery, i.e structural and compositional, phonetic, rhythmical and lexical. The textual analysis of the poetic works of the Moloda Muza authors demonstrates the stylistic eclecticism of their creative activities which is manifested by the coexistence of such features as symbolism, decadence, impressionism, secession and neo-romanticism, expressionism pre-formations, as well as by a wide range of stylistic devices which are used by the authors and are characteristic of the above trends: stanza melodiousness, symbolic images and symbolism of colour, vividness of impressions, contrast of images, motifs and landscapes as a result of the effects of expressionism pre-formations, psychological and philosophical landscapes with their ideas of inconstancy, fragmentary portrayal of the world and lyrical orientation of feelings; the application of the vegetative dйcor, the use of exoticisms and the portrayal of exotic landscapes. The investigation into the motifs and image-bearing system of Moloda Muza poetry shows that the main emotional marker of its creative activities is decadence whose features mark a lyrical character as well. The symbolic continuum of the decadence imagery is created by the images of melancholy, sorrow, weeping, tears, fading meteors, alarming bell-ring, ominous black bird and black horses, black butterfly, fallen leaves, torn string, ruins, shadow, as well as by the images and symbols whose semantics is connected with the concept of death. The investigation is based on the principle of a specific historical approach to the analysis of belles-lettres and historical and literary sources. The interpretation of poetic texts envisages the application of such research methods as structural and semiotic, hermeneutical, comparative and typological. The images connected with the symbolism of calamities require the application of the method of psychoanalysis of poetics of calamities developed and tested by G. Bashlyar.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3740
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NAUKMA_2009_1-20.pdf365,51 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University