DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра технологій виробництва, переробки та якості продукції тваринництва >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3849

Название: Поліпшення відтворювальної здатності корів за використання у сухостійний період препарату метаболічно-нейротропної дії
Другие названия: The improvement of cows' reproductive ability owing to the administration of the preparation of metabolic and neurotropic action in the dry period
Улучшение воспроизводительной способности коров при использовании в сухостойный период препарата метаболически-нейротропного действия
Авторы: Трохименко, В. З.
Trohimenko, V.
Ключевые слова: біологічно активний препарат «Глютам 1М»
biologically active preparation «Glutam 1M»
биологически активный препарат «Глютам 1М»
корови
cows
коровы
сухостійний період
dry period
сухостойный период
індекс осіменіння
insemination index
индекс осеменения
сервіс-період
service period
сервис-период
відтворювальна здатність
reproductive ability
воспроизводительная способность
Issue Date: 2012
Издатель: Білоцерківський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Трохименко В. З. Поліпшення відтворювальної здатності корів за використання у сухостійний період препарату метаболічно-нейротропної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / В. З. Трохименко. – Біла Церква, 2012. – 20 с.
Аннотация: У дисертаційній роботі представлені результати досліджень щодо підвищення відтворювальної здатності у корів шляхом використання біологічно активного препарату метаболічно-нейротропної дії «Глютам 1М». Встановлено, що введення коровам під шкіру глютаму 1М упродовж 3–х діб, починаючи з 265-ї та 270-ї доби тільності, сприяє скороченню тривалості тільності на 2 та 1,1 доби відповідно. При цьому у корів вірогідно підвищується на 42,8 % (р<0,05) та 36,7 % заплідненість корів після першого осіменіння; скорочується на 38,9 (р<0,001) та 20,3 доби (р<0,01) сервіс-період; індекс осіменіння знижується на 35 % (р<0,05) та 37 % (р<0,01), відповідно. Розроблено біотехнологічний спосіб поліпшення відтворювальної здатності корів за використання біологічно активного препарату «Глютам 1М» наприкінці сухостійного періоду. Суть способу полягає в ін’єктуванні препарату «Глютам 1М» тільним коровам в останню декаду грудня, у січні та в лютому, починаючи з будь-якої доби тільності в інтервалі 260–275 діб. Така обробка тварин сприяла збільшенню кількості корів, які телилися двічі за календарний рік. Це стало можливим завдяки скороченню термінів тільності, відновного періоду, сервіс-періоду, відповідно, на 2,7 (р<0,05); 8,8; 13,4 діб, зниженню на 21 % індексу осіменіння.
The thesis presents the results of the investigation into the possibility of cows' reproductive ability improvement through the administration of «Glutam 1M», the preparation of metabolic and neurotropic action. It has been established that hypodermic injection of glutam 1M in the course of 3 days, beginning with the 265th and 270th day of gestation, causes shortening of the gestation period by 2 and 1,1 days respectively. Besides, the pregnancy rate after the first insemination increases by 42,8 % (p<0,05) and 36,7 %, the service period shortens by 38,9 (p<0.001) and 20,3 (p<0,01) days, the insemination index being lowered by35 % (p<0,05) and 37 % (p<0,01) respectively. A biotechnological method of the improvement of cows' reproductive ability through the administration of biologically active preparation «Glutam 1M» at the end of the dry period has been developed. The essence of the above method lies in the following: cows are injected with «Glutam 1M» in the last decade of December, in January or in February, beginning with any day of gestation within the time- period of 260 - 275 days. Such treatment of cows has promoted to the fact that more cows calve twice a year. It has become possible due to the shortening of the gestation term, regenerative period and service period by 2,7 (p<0,05), 8,8, 13,4 days respectively. The insemination index has been lowered by 21 %.
В диссертационной работе представлены результаты исследований по повышению воспроизводительной способности у коров путем использования биологически активного препарата метаболически-нейротропного действия «Глютам 1М». 20 Установлено, что введение коровам под кожу препарата «Глютам 1М» в дозе 20 мл один раз в сутки, в течение 265–267 суток стельности, улучшает воспроизводительную способность коров. Так, увеличивается на 7,7% – 42,8% (р<0,05) оплодотворяемость коров после первого осеменения, сокращается сервис-период на 17,1–38,9 суток (р<0,001) и снижается индекс осеменения на 0,3–0,7 (р<0,05) соответственно. У коров, которым вводили под кожу «Глютам 1М» на 270–272 сутки стельности, улучшалась воспроизводительная способность, а именно: сокращалась продолжительность стадии выделения последа на 1,8 (р<0,05) часа; индекс осеменения снижался на 0,2–0,7 (р<0,01); продолжительность восстановительного периода и сервис-периода сокращалась, соответственно, на 7,9–12,5 и 13,7–20,2 (р<0,01) суток; оплодотворяемость после первого осеменения повысилась на 36,7%. Трехразовое введение под кожу препарата «Глютам 1М», начиная с 265 дня стельности, интенсифицирует изменения в стероидогенезе и стимулирует гликолиз. В крови коров достоверно возрастает на 54 % содержание эстрадиола и уменьшается концентрация прогестерона на 13%, глюкозы – на 10,2 % (р<0,01); фосфора неорганического – на 10,7 % (р<0,001); альбумина – на 11,5 % (р<0,05) и холестерина – на 12,0 % (р<0,05), чем инициируется процесс родов и продолжительность стельности сокращается на 2 – 4,8 (р<0,001) суток. Использование глютама 1М коровам, которые в последнюю декаду декабря, в январе и в первой декаде февраля имели 265–270 суток стельности, позволяет увеличить на 17 % количество животных, которые телятся дважды в год. Это стало возможным благодаря сокращению сроков стельности, восстановительного периода, сервис-периода, соответственно, на 2,7 (р<0,05); 8,8; 13,4 суток, снижению на 21 % индекса осеменения.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3849
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
avtoreferat_Trohimenko_2012.pdf418,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University