DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
---Кафедра акушерства і хірургії >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4962

Название: Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення
Другие названия: Влияние адсорбентов на течение стельности, отелов и послеотельного периода у коров в зоне радиоактивного загрязнения
Effects of adsorbents on the course of gestation, calving and a postnatal period in cows in the radionuclide contaminated zone
Авторы: Ревунець, А. С.
Ревунец, А. С.
Revunetz, А.
Ключевые слова: адсорбенти
адсорбенты
adsorbents
зона радіоактивного забруднення
зона радиоактивного загрязнения
zone of radiactive contamination
тільність
стельность
pregnancy
отелення
отел
calving
післяотельний період
послеродовый период
postnatal period
вітамінні препарати
витаминные препараты
vitamins
адаптогени
адаптогены
adaptogenes
Issue Date: 2003
Издатель: Національний аграрний університет
Библиографическое описание: Ревунець А. С. Вплив адсорбентів на перебіг тільності, отелення і післяотельного періоду у корів в зоні радіаційного забруднення : дис. ... канд. вет. наук : 16.00.07 / Ревунець Анатолій Степанович. – Житомир, 2003. – 184 с.
Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню впливу домішок окремих адсорбентів – імпрегнованої глини – 200 г, фероцину – 3 г, сапоніту – 60 г та їх суміші (імпрегнована глина – 100 г, фероцин – 1г, сапоніт – 60 г) до раціонів сухостійних корів, які тривалий час знаходяться в умовах третьої зони радіаційного забруднення (5–15 Кі/км2), на склад крові, прояв передвісників отелення, перебіг стадій отелення, післяотельного періоду та на забрудненість радіонуклідами (цезієм-137) навколоплодових рідин, фетальної частини плаценти, молозива, а також на виведення їх з калом і сечею. Встановлено, що згодовування коровам суміші адсорбентів сприяє збільшенню кількості еритроцитів на 15,3% (Р<0,05), лейкоцитів – на 14,6 (Р<0,001) і концентрації гемоглобіну – на 25,6 (Р<0,01). Вперше встановлено, що введення до склад раціону суміші адсорбентів обумовлює інтенсифікацію перебігу отелення: перша стадія, порівняно з контролем, коротша на 91,5 хв. (Р<0,02), друга – на 33,2 хв. (Р<0,01), третя – на 154,6 хв. (Р<0,01). При згодовуванні коровам сапоніту знижується вміст цезію-137 у фетальній плаценті на 27%, навколоплідній рідині – на 29%, молозиві – на 28%, сечі – на 24% та збільшується на 35% його виділення з калом у корів дослідної групи. Вперше у третій зоні радіаційного забруднення запропоновано застосування дігітолу і комплексу вітамінного препарату для лікування корів з гіпофункцією яєчників і матки та корекції статевого циклу. Розроблені рекомендації щодо доз лікувального застосування дігітолу і тривітаміну в післяотельний період. Встановлено позитивний вплив названих препаратів у забрудненій радіонуклідами зоні на час виникнення стадії збудження статевого циклу у корів.
Диссертация посвящена изучению влияния добавок отдельных адсорбентов – импрегнированной глины – 200 г, фероцина – Зг, сапонита – 60 г и их смеси – импрегнированной глины – 100 г, фероцина – 1г, сапонита – 60 г в рационы сухостойных коров, которые длительное время содержатся в условиях третьей зоны радиоактивного загрязнения (5–15 Ки/км2), на состав крови, проявление предвестников отела, течение стадий отела, послеродового периода и загрязнение радионуклидами (цезием-137) околоплодовых жидкостей, фетальной части плаценты, молозива и выведения их с калом и мочой. Скармливание коровам смеси адсорбентов способствует увеличению количества эритроцитов на 15,3% (Р<0,05), лейкоцитов – на 14,6% (Р<0,01) и концентрации гемоглобина – на 25,6% (Р<0,01). Впервые установлено, что добавка к рационам сухостойных коров смеси адсорбентов способствует интенсивному течению отела: первая стадия по сравнению с контролем уменьшается на 91,5 мин. (Р<0,02), вторая стадия – на 33,2 мин. (Р<0,01), третья стадия – на 154,6 мин. (Р<0,01). Течение растёла достоверно отличается у отдельних груп животных только по продолжительности третей стадии. У коров контрольной группы она самая продолжительная (396,0±28,6 мин.) и достоверно отличается по сравнению со второй (253,0±15,5 мин.) и первой (266,0±24,3 мин.) группами (Р<0,01). Скармливание коровам смеси адсорбентов сопровождается увеличением площади фетальной части плаценты (4110,36 ± 294,7 – 2938,42 ± 325,9 см2, Р < 0,02), количества ворсин на 1см2 (7,0 ± 0 - 6,5 ± 0,1 , Р < 0,001) и на всей площади хориона (28903,2 ± 2009,9 – 19099,7 ± 1371,6, Р < 0,01), и высоты ворсин (8,7 ± 0,28 – 7,0 ± 0,44 мм, Р < 0,01). Добавка к рациону сапонита способствовала увеличению массы плодовых оболочек с 4,00 ± 0,07 до 5,06 ± 0,27 кг, площади котиледонов с 3080,6 ± 250,1 до 4552,4 ± 190,3 см2 (Р < 0,01), количества ворсин на 1см2 котиледона с 6,4 ± 0,1 до 7,2 ± 0,3 (Р < 0,05), всего ворсин на фетальной части плаценты с 20023,9 ± 1846,2 до 32777,3 ± 263,5 (Р < 0,001), а также высоты ворсин с 8,0 ± 0,15 до 9,5 ± 0,43 мм (Р < 0,05). При скармливании коровам сапонита общая активность цезия-137 в кале животных опытной группы составила 755±67,1 Бк/сутки, что на 35% больше (559±54,5 Бк/сутки, Р>0,1), чем у животных контрольной группы. В это же время у животных опытной группы (236±12,2 Бк) по сравнению с контрольной (331±23,5 Бк), уменьшалось в сутки выделение цезия-137 с мочой – на 24% (Р<0,05), с молозивом – на 28% (237±5,8 Бк в опытных и 330±11 Бк в контрольных, Р<0,001). В фетальной части плаценты и в околоплодной жидкости животных опытной группы содержалось цезия-137 соответственно на 27% (Р<0,01) и 29% (Р<0,001) меньше, чем в контрольной группе. Примененные нами адсорбенты обуславливают сокращение времени выделения лохий: при скармливании импрегнованной глины – на 10,5 дней, ферроцина – на 9,3 дней, сапонита – на 10,8 дней, а смеси абсорбентов – на 7,7 дней и рассасывания желтого тела соответственно на 5,5 дней, 5 дней и 4,2 дня. Впервые в третьей зоне радиоактивного загрязнения предложено использование препаратов для лечения коров с гипофункцией яичников и матки и коррекции полового цикла. Установлены сроки и дозы лечебного применения дигитола и тривитамина и их положительное влияние на время появления стадий возбуждения полового цикла у коров в загрязненной радионуклидами зоне.
The thesis presents data on the effects of certain adsorbents (vir. Impregnated clay – 200 gm, ferrocene – 3 gm, saponite – 60 gm and their mixtures; impregnated clay – 100 gm ferrocene – 1 gm, saponite – 60 gm) on the blood composition, manifistation of calvinag signs, course of calving stages, postnatal period a 137Cs – contamination level of fetal fluid, the fetal of placenta a colostrum as well as on radionuclide removal with faeces and urene in dry cwos long kept in the zone of radioactive contamination (5–15 Ci per sq km). Foeding the above mixture to cows promotes an increase in the number of erythrocytes 15,3 per cent (P<0,05), leukocytes – 14,6 per cent (P<0,001), gemoglobin coucentration – 25,6 per cent (P<0,01). This mixture makes for an intensive calving: the first calving stage is 91,5 minutes shorter (P<0,02) as compared with the contral group the second – 33,2 minutes (P<0,01) a the thired – 154,6 minutes (P<0,01). Supplementation of the cow’s ration by saponite at the amount 160 g per cow per day promotes decreasing Cs-137 content, in the foetus placenta on 27%, in amniotic fluid on 29%, colostrum on 28%, in urine on 24%. At the same time the excretiuon Cs-137 with a feces increase on 35% comparatively with cows which not consume suponite as additives. It is for the first time that in the З-a zone of radioactive coutamination preparations for curing ovary a uterus hypofunction and sexnal cycle correction have been suggested. Terms a doses of digital a trivitamin administration have been also suggested for cureng cows in postnatal period. The above preparations have shown positive effects on the coming into heat of cows kept in the contaminated zone.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4962
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dysertacija_2003_184.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University