DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7718

Название: Внутрішній контроль в системі корпоративного управління
Другие названия: Internal control in the system of corporate management
Внутренний контроль в системе корпоративного управления
Авторы: Савченко, Р. О.
Savchenko, R.
Савченко, Р. А.
Ключевые слова: корпоративне управління
corporate management
корпоративное управление
внутрішній контроль
internal control
внутренний контроль
підприємство
enterprise
предприятие
корпорація
corporation
корпорация
Issue Date: 2014
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Савченко Р. О. Внутрішній контроль в системі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Р. О. Савченко // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2946.
Аннотация: В статті визначається підвищення ролі об’єднань фізичних та юридичних осіб у формі корпорацій в сучасних умовах розвитку національної економіки. Розглянуто економічну суть категорії «корпоративне управління» з метою виокремлення шляхів досягнення стратегічних цілей корпорації. Дана характеристика моделей управління в корпораціях України відповідно до чинного законодавства. Визначено місце внутрішнього контролю в системі управління корпорацією. Внутрішній контроль має бути присутній на всіх рівнях управління корпорацією, адже в його системі акумулюється інформація щодо порядку функціонування об'єкта господарювання, результати його діяльності, проводиться оцінка процесів розвитку корпорації, ефективності розробленої стратегії. Наведена класифікація ступенів корпоративного контролю. Встановлено, що перспективною є стратегічна орієнтація внутрішнього контролю з можливістю генерування превентивних заходів щодо розвитку негативних подій та виникнення фактів шахрайства.
The article defines the role of associations of individuals and legal entities in the form of corporations in modern conditions of development of the national economy. Considers the economic essence of the category "corporate governance" in order to identify ways to achieve the strategic goals of the Corporation. This characteristic of models of corporate governance of Ukraine in accordance with the current legislation. The internal control in the system of governance of the Corporation. Internal control should be present at all levels of governance of the Corporation, because his system accumulates information about the procedure of functioning of the object of management, the results of its activity, assessment of the processes of development of the Corporation, the efficiency of the developed strategy. Classification of degrees of corporate control. It is established, that perspective is the strategic orientation of the internal control with a possibility of generation of preventive measures on the development of negative events and the occurrence of fraud.
В статье определяется повышение роли объединений физических и юридических лиц в форме корпораций в современных условиях развития национальной экономики. Рассмотрена экономическая суть категории "корпоративное управление" с целью выделения путей достижения стратегических целей корпорации. Дана характеристика моделей управления в корпорациях Украины в соответствии с действующим законодательством. Определено место внутреннего контроля в системе управления корпорацией. Внутренний контроль должен быть присутствующим на всех уровнях управления корпорацией, ведь в его системе аккумулируется информация относительно порядка функционирования объекта ведения хозяйства, результаты его деятельности, проводится оценка процессов развития корпорации, эффективности разработанной стратегии. Приведена классификация степеней корпоративного контроля. Установлено, что перспективной является стратегическая ориентация внутреннего контроля с возможностью генерирования превентивных мероприятий относительно развития негативных событий и возникновения фактов мошенничества.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7718
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
EE_2014_4.pdf203,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University