DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/7782

Название: Управління ризиками в інноваційній діяльності
Другие названия: Управление рисками в инновационной деятельности
Risk management in innovation
Авторы: Харченко, В. В.
Kharchenko, V.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: монополізація ринків
монополизация рынков
the monopolization of markets
інвестиційний фонд
инвестиционный фонд
investment fund
кластер зеленої біоенергетики
кластер зеленой биоэнергетики
cluster green bioenergy
Issue Date: 2016
Издатель: Юдіна Л. І.
Библиографическое описание: Харченко В. В. Управління ризиками в інноваційній діяльності / В. В. Харченко, М. Ф. Плотнікова // Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. – К. : Юдіна Л. І., 2016. – С. 28–30.
Аннотация: Наявні асиметрії та диспропорції розвитку України зумовлені, трансформаційними процесами в економіці країни, загострили соціально-екологічні, в тому числі демографічні, продовольчу, енергетичну проблеми, сприяли зниженню доходів громадян, а також якості виробленої продукції та надаваних послуг. Монополізація ринків визначили підвищення ризикованості нових учасників. Потреба формування системного підходу в управлінні інноваційно-інвестиційними процесами є основою для пошуку виходу з наявної ситуації. Динамічний характер розвитку світової спільноти, глобалізаційних процесів та децентралізація владних повноважень активізують потребу пошуку гармонізації суспільних відносин через систему «індивід–родина–підприємство–країна».
Имеющиеся асимметрии и диспропорции развития Украины обусловлены, трансформационными процессами в экономике страны, обострили социально-экологические, в том числе демографические, продовольственную, энергетическую проблемы, способствовали снижению доходов граждан, а также качества продукции и услуг. Монополизация рынков определили повышение рискованности новых участников. Необходимость формирования системного подхода в управлении инновационно-инвестиционными процессами является основой для поиска выхода из сложившейся ситуации. Динамичный характер развития мирового сообщества, глобализационных процессов и децентрализация властных полномочий активизируют необходимость поиска гармонизации общественных отношений через систему «индивид–семья–предприятие–страна».
Asymmetries and imbalances caused by the development of Ukraine, transformation processes in the economy, exacerbated social and environmental, including demographic, food, energy issues, contributed to reducing income and quality of products and services provided. The monopolization of the markets identified increasing risk of new members. The need for the formation of a systematic approach to managing innovative investment process is the basis for finding a solution to the current situation. The dynamic nature of the global community, globalization and decentralization of authority need to intensify the search harmonizing social relations through «individual, family, company, country».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7782
ISBN: 978-966-97581-1-8
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mater_conf_2016_28-30.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University