DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8199

Название: До питання внутрішнього контролю
Другие названия: К вопросу внутреннего контроля
To the question of internal control
Авторы: Савченко, Р. О.
Савченко, Р. А.
Savchenko, R.
Ключевые слова: підприємство
предприятие
enterprise
контрольні функції
контрольные функции
control functions
суб’єкт господарювання
субъект ведения хозяйства
subject of menage
Issue Date: 2014
Издатель: Рута
Библиографическое описание: Савченко Р. О. До питання внутрішнього контролю / Р. О. Савченко // Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства : зб. тез доп. на ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–24 січ. 2014 р. – Житомир : Рута, 2014. – С. 137–138.
Аннотация: Контроль є необхідною компонентою господарського механізму при будь-якому способі виробництва. На мікроекономічному рівні, тобто на рівні управління економічною одиницею, розрізняють зовнішній контроль, що здійснюється зовнішніми стосовно організації суб’єктами управління (органи держави, контрагенти з фінансово-господарськими договорами, споживачі, громадськість), і внутрішній контроль, здійснюваний суб’єктами самої організації (власники, адміністрація, персонал).
Контроль является необходимой компонентой хозяйственного механизма при любом способе производства. На микроэкономическом уровне, то есть на уровне управления экономической единицей, различают внешний контроль, который осуществляется внешними относительно организации субъектами управления (органы государства, контрагенты с финансово-хозяйственными договорами, потребители, общественность), и внутренний контроль, осуществляемый субъектами самой организации (владельцы, администрация, персонал).
Control is the necessary component of economic mechanism at any method of production. At microeconomic level, id est at the level of management economic unit, distinguish external control that comes true by the external in relation to organization subjects of management (organs of the state, contractors with financially-economic agreements, consumers, public), and internal control carried out by the subjects of organization (proprietors, administration, personnel).
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8199
ISBN: 978-617-581-210-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
OAIK_2014_137-138.pdf157,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University